KAHINANGAN 17

1Manjari itu tauntas e' disi Paul da'ira Ampipoli maka Apollon, bo' yampa at'kka ni da'ira Tessaloneka. Na, aniya' maina'an dakayu' langgal Yahudi, 2ati pina'an si Paul sabab ya na asal kabiyaksahanna. Jari t'llu Sabtu' ya pagbissalana maka saga a'a maina'an pasal pamandu' ma deyom Kitab. 3Pinahatian sigām e'na, maka pinandu'an sab'nnal-b'nnal min deyom Kitab pasal Al-Masi subay makalabay kabinasahan maka pinapatay, maka subay pinakallum pabīng min kamatayna. Yuk si Paul, "Si Isa ya pagnasihatku itu ma ka'am, in iya Al-Masi, ya asal tapene' e' Tuhan." 4Saga Yahudi kasehe' inān bay tabowa magkahagad ati palamud ma si Paul maka si Silas. Aheka isab saga bangsa Girīk ya magtata'at ni Tuhan maka aheka d'nda bangsahan bay palamud. 5Sagō' angihid saga Yahudi kasehe', angkan pinatipun e' sigām saga a'a min katabu'an, a'a bula'ug, sinō' amapaghiluhala' da'ira inān. Nirumpās luma' si Jason pamiha'an sigām ma disi Paul bo' binowa paluwas ni katimukan a'a. 6Saguwā', pagka halam tabāk e' sigām disi Paul, ginuyud e' sigām si Jason maka saga bebeya'an si Isa kasehe' tudju ni kabag'llalan. Angolang saga Yahudi inān, yuk-i, "Itiya' pasampay ni da'iratam duwangan a'a ya bay amuwan kasasawan ma kalahat-lahatan. 7Maka si Jason itu bay angokoman sigā ma deyom luma'na. Sigām kamemon itu angalanggal sara' Sultan Mahatinggi pagka yuk sigām aniya' sultan saddī, niōnan Isa!" 8Pagkale bissala itu e' katimukan a'a inān maka e' saga bag'llal, magtūy sigām ahiluhala'. 9Si Jason maka saga sehe'na inān bay sinō' amayad ni bag'llal pamiyansa baran sigām. Puwas e' pinapole' na sigām. 10Pagabay-kohap pa'in, pinalanjal si Paul maka si Silas e' saga bebeya'an si Isa inān, sinō' pehē' ni da'ira Bereya. Pagt'kka sigām pina'an, pasōd sigām ni langgal Yahudi. 11Saga Yahudi maina'an labi alunuk atay sigām min saga Yahudi bay ma Tessaloneka. Kinōgan sigām to'ongan akale ma lapal disi Paul. Pinariksa' e' sigām sulat Kitab llaw-llaw pang'nda'an sigām bang b'nnal ya pamandu' e' si Paul. 12Jari aheka saga a'a Bereya magkahagad ma si Isa, sampay saga d'nda bangsahan min bangsa Girīk maka saga l'lla Girīk isab. 13Saguwā', makata'u pa'in saga Yahudi min Tessaloneka in si Paul ina'an na isab ma Bereya anganasihat lapal Tuhan, paturul sigām pina'an. Pinitna-pitnahan e' sigām kaheka'an a'a Bereya inān, binowa magkasasawan. 14Magtūy ginara'an si Paul, sinō' palūd kaut. Sagō' si Silas maka si Timuti angalagad gi' maina'an. 15Saga a'a ya amowa si Paul palūd inān bay anehe'an iya sampay ni da'ira Aten. Puwas e' amole' sigām ni Bereya maka e' sigām amowa tambuku ni si Silas maka si Timuti. Sinō' pasa'ut ni Aten parakayu' ni si Paul. 16Manjari itu, ma da'ira Aten pa'in si Paul angalagaran si Silas maka si Timuti, landu' asukkal pikilanna pag'nda'na ma da'ira inān ap'nno' e' ta'u-ta'u ya pagtuhanan saga a'a maina'an. 17Angkanna iya pehē' ni langgal Yahudi magsambung himumungan maka saga Yahudi maka saga a'a bangsa saddī ya magta'at ma Tuhan. Ya du ma halaman da'ira inān, sakahaba' llaw magsuli-suli na pa'in iya maka sasuku palabay minna'an. 18Aniya' isab saga guru ameya' magjawab. Ya bineya' e' saga guru itu saga pamandu' si Epikuru, atawa pandu' saga a'a niōnan Istuwik. Pagkale saga a'a itu ma pagnasihat si Paul pasal si Isa maka kallumna pabīng min kamatay, yuk kasehe'an, "Daka ai pinah'lling e' a'a magligaw itu!" Yuk isab kasehe', "Kilāku, a'a itu amissala pasal saga tuhan saddī, ya pagtutuhanan bangsa liyu." 19Angkanna si Paul binowa e' sigām ni palhimpunan Aten, ya niōnan palhimpunan Areyopagos. Yuk sigām ni si Paul, "Bilahi kami makata'u pasal pandu' baha'u ya pamissalanu ilu. 20Saddī-saddī isab pandu'nu ilu, angkan kami bilahi ana'u bang ai hatina." 21Sababna saga a'a porol maka saga a'a liyu ya maglahat ma Aten inān, kabintanan asal magsuli-suli maka akale-kale ma pasal ai-ai t'kka baha'u. 22Sakali itu an'ngge si Paul ma dahuan palhimpunan Areyopagos ati yukna, "Tapandogaku in ka'am saga a'a Aten itu, maga'agama to'ongan. 23Sabab sasangku maglibutan ma deyom da'irabi itu ang'nda'-ng'nda' ma ba'anan ai-ai ya sumbabi, aniya' ta'nda'ku dakayu' panumbahanbi taga-sulat. Yuk sulat e', 'Ni tuhan dakayu', ya mbal kinata'uwan.' Na," yuk si Paul, "ya tuhan pinudji e'bi minsan mbal kata'uwanbi, ya na Tuhan pamahatiku ka'am buwattina'an. 24"Ya na ko' itu Tuhan dakayu'-kayu' bay amapanjari dunya itu maka kakaya'-kaya'anna kamemon. Makapagnakura' asal iya ma sulga' sampay ma dunya. Mbal iya pat'nna' ma deyom luma' pagta'atan bay hinangan manusiya'. 25Maka mbal iya mikitabang ma manusiya' sabab halam aniya' kulang ma iya. Dakayu'-kayu' iya asal amuwan kallum maka napas, maka kalluman indaginis ma binangsa manusiya'. 26Dangan du a'a," yuk si Paul, "bay pinapanjari e' Tuhan, ati min dangan e' pinaniya' e' Tuhan saga kabangsa-bangsahan manusiya' kamemon. Pinapaglahat sigām e'na ma kaluha'an dunya itu. Ginanta' asal e'na bangsa dakayu' maka dakayu' bang buwattingga ya t'ggol sigām anatas ma dunya maka bang maingga paglahatan sigām. 27Buwattē' hinang Tuhan ma binangsa manusiya' bo' supaya sigām amiha iya, sapantun a'a anadsad ma kalendoman kalu iya tabāk. Sagō' in Tuhan mbal alawak min kitam kamemon. 28B'nnal bissala ya yuk-i, 'Tuhan ya sababanna angkan kitam allum, ya angkan aniya' kuwat-anggawta'tam, ya angkan aniya' kapaga'atam.' Aniya' isab a'a bay anulat, yukna 'In kitam itu, anak Tuhan.' 29"Na, pagka saga anak Tuhan na kitam," yuk si Paul, "da'a subay pikiltam in kajarihan Tuhan pinaluwa ni ta'u-ta'u hinangan bulawan atawa pilak atawa batu, ya nihinang min akkal maka kapandayan manusiya'. 30Waktu tagna', halam bay tabista e' Tuhan kahinangan manusiya' ahāp-ala'at pagka a'awam lagi' sigām. Sagō' ma buwattina'an ya panoho'an Tuhan ma a'a kamemon maingga-maingga lahat, subay sigām ang'bba to'ongan min paldusahan sigām. 31Sabab aniya' llaw bay tinagama e' Tuhan pangahukumna manusiya' kamemon, maka abontol isab hukumanna. Aniya' isab kawakilan e' Tuhan amal'ngngan hukuman. Pinatampal e' Tuhan ma manusiya' kamemon in a'a itu asal tapene'na, sabab tapakallum iya min kamatay." 32Pagkale saga a'a inān ma si Paul amissala pasal kallum pabalik min kamatay, magtūy iya tinittowahan e' sigām kasehe'an. Sagō' aniya' a'a kasehe'an ah'lling, yuk-i, "Tuwan, bilahi kami akale ma ka'a pabīng pasal ilu-i." 33Minnē', paluwas si Paul min palhimpunan inān. 34Manjari aniya' saga a'a bay pabeya' ma iya bo' angandol ma si Isa. Ōn dakayu' inān si Diyunisi a'a min palhimpunan Areyopagos, maka dakayu' d'nda niōnan si Damaris. Maka aniya' isab a'a kasehe'an bay angandol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\