KAHINANGAN 18

1Puwas e' atulak si Paul min Aten pauntas ni da'ira Kurintu. 2Maina'an pa'in, magbāk iya maka si Akila, dakayu' Yahudi bay nianakan ma lahat Puntus. Si Akila itu baha'u bay at'kka pina'an ni Kurintu bay min lahat Itali, magbeya' maka h'ndana si Prisila. Sigā maglakibini bay ala'an min lahat Itali pagka aniya' panoho'an min sultan Klaudi, in kamemon kono' saga bangsa Yahudi sinō' ala'an min da'ira Rōm. Na, pina'an si Paul anibaw disi Akila. 3Jari itu, pagka sali' du usaha sigā maghinang luma' tolda, pat'nna' iya ma sigā ameya' magusaha. 4Ati sakahaba' llaw Sabtu' pina'an iya ni langgal Yahudi magsuli-suli maka saga a'a maina'an kalu tabowana saga Yahudi maka saga Girīk magkahagad ma pamandu'na. 5Pagt'kka si Silas maka si Timuti min Makidunya, magnasihat sadja si Paul. Halam aniya' hinangna saddī. Anaksi' iya ni saga Yahudi ma pasalan si Isa, in iya Al-Masi ya asal tapene' e' Tuhan. 6Sagō' tasagga' pa'in si Paul e' saga Yahudi maka pinamūng-mūngan ala'at, magtūy iya angangjabjaban badju'na, tanda' saksi' in iya papuwas na min sigām. Yukna ni sigām, "Kasuppakan du kam bang kam amutawan ni deyom nalka'. Papuwas na aku. Papinda na aku magnasihat pehē' ni saga bangsa ngga'i ka Yahudi." 7Sakali ala'an si Paul min saga a'a ma langgal inān bo' yampa pehē' ni luma' si Titus Justus, a'a bangsa saddī ya magta'at asal ni Tuhan. Ina'an luma'na ma bihing langgal. 8Na, si Krispus, ya magmakōk ma langgal inān, angandol na ma Panghū' Isa, beya' isab kamemon saga a'a ma okomanna. Aheka isab saga a'a min da'ira Kurintu inān bay akale ma pamandu' si Paul ati angandol ma si Isa maka pinandi tanda' in sigām ma iya na. 9Na, ma llaw dakayu', bo' waktu sangom na, aniya' magpanyata' ni si Paul. Takalena Panghū' Isa amissala ni iya, yukna, "Da'a ka agawa amissala, sagō' anganasihat na pa'in ka, 10sabab pagapi' du aku ma ka'a. Halam aniya' makamula ka'a sabab aheka saga a'aku ma deyom da'ira itu." 11Angkan si Paul pat'nna' maina'an dantahun maka nnom bulan. Magpandu' na pa'in iya lapal Tuhan. 12Manjari itu, pasalta' pa'in si Galliyu maggubnul ma kalingkal lahat Akaya he', magdakayu' saga Yahudi anaggaw si Paul. Tin'kkahan iya e' sigām ni sara' gubnul. 13Ya panuntut sigām, "A'a itu amandu'an saga a'a hatulan pagta'at ni Tuhan ya pangalāngan sara' kami." 14Sōng pa'in si Paul anganda'awa, amissala gubnul Galliyu ni saga Yahudi inān, yukna, "Bang hinang ala'at atawa langgal sara' Rōm ya sababan palkala'bi itu, patut kam subay kinale. 15Sagō', pagka pagjawabanbi saga kabtangan maka ōn a'a maka sara' agamabi, ka'am ya magsalassayan di-bi. Mbal aku anara' ma palkala' buwattilu!" 16Angkan pinala'an sigām e' si Galliyu min pagsara'an inān. 17Manjari saga a'a inān kamemon amalutan si Sostenes, ya pagmakōkan ma langgal Yahudi inān. Pinagdaplosan iya ma alopan pagsara'an, sagō' halam pamagay hinang sigām inān e' si Galliyu. 18At'ggol-t'ggol gi' ya kat'nna' si Paul mahē' ma Kurintu bo' yampa iya ama'id min saga bebeya'an si Isa he'. Aleha iya minnē' tudju ni lahat Siriya, sinehe'an e' si Prisila maka si Akila. Ma halam gi' sigām makatulak, bo' ma Kengkereya lagi', bay magpabagongan kōkna si Paul, panuhul najalna ni Tuhan. 19Pagt'kka sigām ni Epesos ni'bbahan e' si Paul disi Akila maina'an. Pasōd iya ni deyom langgal magsuli-suli maka saga Yahudi. 20Sinō' gi' iya pat'ggol-t'ggol ma sigām, sagō' mbal iya. 21Gom pa'in iya ama'id, yukna, "Bang min kabaya'an Tuhan, pabīng du aku ni ka'am." Puwas e' aleha iya min Epesos. 22Pagt'kkana ni Kesareya magtūy iya patukad ni Awrusalam magaddatan tipunan jama'a si Isa maina'an. Puwas e' palūd iya pabīng tudju ni Antiyuk. 23At'ggol-t'ggol pa'in kamahe'na ma Antiyuk, atulak iya minnē'. Talatagna kalahatan Galatiya maka Prigiya, ati pinahogot pal-imanan saga bebeya'an si Isa kamemon ma saga lahat inān. 24Manjari itu aniya' dakayu' Yahudi niōnan si Apollos at'kka ni da'ira Epesos. A'a iya bay nianakan ma da'ira Iskandari. Apanday iya amissala, maka alalom pangadji'na bang ma Kitab. 25Bay iya pinandu'an pasal kal'ngnganan Panghū' Isa. Aheya katuyu'na amissala, taluwa' isab pamandu'na. Sagō' ya sadja kata'uwanna ya pagpandi bay pamandu' e' si Yahiya. 26Anagna' iya magnasihat ma deyom langgal Yahudi, maka halam aniya' hawal-hawalna. Takale pa'in iya e' si Prisila maka si Akila, binowa iya e' sigā ni luma' ati pinahatian pasal kal'ngnganan Tuhan bo' pasōng ta'una. 27Manjari agara' si Apollos parambila' ni lahat Akaya. Bilahi isab saga bebeya'an si Isa ma Epesos inān anabangan iya, angkan sigām bay amabeya' sulat ni lahat Akaya he'. Sinō' saga bebeya'an si Isa amatuntul si Apollos pagt'kkana pehē'. Manjari makat'kka pa'in iya, aheya tabangna ma saga a'a Akaya, ya magpangandol ma si Isa ma sabab kahāp Tuhan ma sigām. 28Sabab apaslod si Apollos itu angatu ma saga Yahudi waktu kapagjawab sigām ma mairan angkan iya anganda'ug. Ginuna e'na saga ayat Kitab pamamattanna ma sigām pasal si Isa in iya Al-Masi ya asal tapene' e' Tuhan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\