KAHINANGAN 22

1"Saga matto'a-danakan," yuk si Paul, "kalehunbi da'awaku." 2Pagkale sigām bahasa Hibrani ya pamissalana, pahantap sigām bo' akale pahāp. Jari buwattitu ya pamissalana ma sigām, yukna, 3"Aku itu a'a Yahudi. Bay aku nianakan mahē' ma da'ira Tarsus, ma lahat Silisi, sagō' sulig aku maitu ma Awrusalam. Bay aku magguru ma si Gamaliyal, maka bay aku kapandu'an pahāp ma sara' bay pameya'an ka'mbo'-mbo'antam. Bay aku amanuyu' maghinang ni Tuhan, buwat kapanuyu'bi kamemon ilu ma buwattina'an. 4Bay pinjala'ku saga a'a ameya' ma kal'ngnganan si Isa bo' supaya sigām pinapatay. Bay sigām saggawku l'lla maka d'nda bo' ni'isi ni deyom kalabusu. 5Makasaksi' Imam Muwallam maka saga palhimpunan matto'a kamemon in bissalaku itu b'nnal sadja. Bay aku pinaniya'an e' sigām sulat pamapatut, sulat ni saga danakanta Yahudi mahē' ma Damaskus. Angkan aku bay pehē' ni Damaskus bo' tasaggawku saga bebeya'an si Isa mahē'. Pinilisu sigām, binowa ni Awrusalam itu bo' bininasa." 6"Jari itu," yuk si Paul, "saga ugtu llaw, asekot pa'in aku ni Damaskus, patagha' sadja aniya' sawa min deyom sulga' anahaya ma sakalibutku. 7Pahantak aku ni tana' ati aniya' takaleku suwala ah'lling ni aku, yukna, 'Saul, O Saul! Angay aku pinjala'nu?' 8"Agsai tilawku. 'Sai sa ka'a ilu, nakura'?' yukku. "Yuk sambungna, 'Aku a'a Nasaret, ya pinjala'nu na pa'in.' 9"Na, saga sehe'ku he'," yuk si Paul, "bay maka'nda' sawa itu sagō' halam tahati e' sigām bang ai pamah'lling ma aku e' suwala inān. 10Tilawku isab, 'Ai subay hinangku, Nakura'?' "Yuk Panghū' inān ni aku, 'An'ngge ka, bo' ka palanjal pehē' ni Damaskus. Nihaka'an du ka mahē' kamemon ya pamahinang Tuhan ma ka'a.' 11Manjari abuta aku e' silaw sawa he', angkan aku bay niambit e' saga sehe'ku pehē' ni Damaskus. 12"Mahē' pa'in ma Damaskus aniya' dakayu' a'a niōnan si Ananiyas. A'a iya maga'agama ameya' ma sara'tam, maka pinagaddatan iya e' saga Yahudi kamemon ma da'ira inān. 13Bay pehē' si Ananiyas an'ngge ma atagku. Yukna, 'Saul, magdanakan kita. Maka'nda' na ka pabīng.' Saru'un-du'un du aku maka'nda'," yuk si Paul, "ati ta'nda'ku si Ananiyas e'. 14Yukna, 'Saul, tapene' ka e' Tuhan ya asal pagtuhanan ka'mbo'-mbo'antam, bo' tata'unu bang ai kabaya'anna. Tapene' ka e'na bo' supaya ta'nda'nu Sosoho'anna Adil, maka bo' takalenu isab suwalana amissala. 15Anaksi' du ka pasal si Isa. Angahaka isab ka ma a'a kamemon pasal ai-ai bay ta'nda'nu maka takalenu. 16Na, da'a na ka ananggu,' yuk si Ananiyas ni aku. 'An'ngge ka bo' ka pinandi, tanda' in ka'a ma si Isa na. Sabbutun ōn Panghū' Isa bo' ka asussi min paldusahannu.' " 17"Manjari itu," yuk si Paul, "bay aku pabīng ni Awrusalam itu. Sabuku anambahayang ma deyom langgal pagkulbanan aniya' panyata' ni aku. 18Ta'nda'ku Panghū' Isa amissala ni aku. Yukna, 'Parai'-dai' ka ala'an min Awrusalam itu sabab mbal du kinahagad e' saga a'a maitu ya panaksi'nu ma pasal aku.' 19" 'Tuwan Panghū'', yukku, 'kinata'uwan asal e' saga a'a itu in aku bay angalatag saga kalanggalan Yahudi bo' tasaggawku maka tabinasaku sasuku angandol ma ka'a. 20Ma waktu kapamapatay saga a'a ma si Esteban, ya saksi'nu he', bay aku mahē' angaho'an hinang sigām. Bay aku pamatau'an s'mmek saga a'a bay amapatay iya.' 21"Sagō' anoho' gi' Panghū' Isa ma aku, yukna, 'Ala'an na ka minnitu, sabab papehē'ta ka ni katāhan, ni kabangsa-bangsahan ngga'i ka Yahudi.' " 22Akale to'ongan saga a'a inān ma si Paul sampay tabissalana ina'an-i, sagō' ta'abut pa'in sinibahat e'na kabangsahan ngga'i ka Yahudi, magtūy sigām anagna' angamahit pakosog. Yuk sigām, "Papatayunbi a'a ilu! Mbal iya manjari pinakallum." 23Ina'an sigām maggasud na pa'in, anganjabjaban na pa'in badju' sigām, maka e' sigām anabulakan bagunbun tudju pariyata'. 24Manjari magpanoho'an nakura' ma saga sundaluna amowa si Paul ni deyom kuta'. Sinō' iya niraplosan maka sinumariya bo' tata'u bang angay angkan maggasud saga Yahudi he'. 25Kaengkotan pa'in si Paul, song pa'in niraplosan, atilaw iya ni tininti ya an'ngge maina'an, yukna, "Patut bahā' daplosanbi a'a Rōm ma halam gi' bay pinalabay min sara'?" 26Pagkale pa'in itu-i e' tininti, pehē' iya ni nakura' atilaw. Yukna, "Ai maksudnu ma a'a itu? A'a Rōm ko' iya!" 27Angkan pehē' nakura' ni si Paul. Yukna, "Haka'in aku, a'a Rōm ka bahā'?" "Aho'," yuk si Paul. 28Yuk nakura', "Aku itu, aheka sīn bay pamayadku bo' aku manjari a'a Rōm." "Sagō' aku," yuk si Paul, "a'a Rōm asal min kapaganak ma aku." 29Takale pa'in e'-i, magtūy pasebog saga a'a bay arak amariksa' si Paul. Sampay nakura', tināw isab pagta'una in si Paul a'a Rōm. Sabab iya ya bay magbaran anoho' niengkotan si Paul maka kili-kili. 30Jari bilahi mikihaka nakura' sundalu he' bang ai to'ongan panuntut si Paul e' saga Yahudi. Angkanna, pagk'llat llaw dakayu', bay soho'na nila'anan engkot si Paul. Bay soho'na isab magsakaum saga kaimaman alanga maka kamemon saga a'a min Tumpukan Maghuhukum. Ati pinatampal si Paul ni sigām.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\