KAHINANGAN 26

1Sakali itu amissala na si Agrippa ni si Paul, yukna, "Paba'idta na ka anganda'awahan di-nu." Manjari aninyal si Paul maka tanganna bo' yampa anagna' anganda'awa. 2"Tuwan sultan Agrippa," yukna, "kinōgan aku sabab ka'a ya pa'alopanku llaw itu bo' aku makada'awa pasal bay panuntut e' saga Yahudi. 3Sabab kasakupannu ya addat Yahudi kamemon maka saga pasu'alan sigām. Angkan aku pama'ap ni ka'a, bang pa'in ka mbal sinumu akale ma aku. 4"Kinata'uwan asal e' saga Yahudi kamemon bang buwattingga bay tebongku sangay min kaonde'ku ma deyom kakampunganku, sampay isab mahē' ma Awrusalam. 5At'ggol na pakata'u sigām ma aku. Kinata'uwan du e' sigām kapamogbogku ma kal'ngnganan saga Parisi. Halam aniya' makasali' ni saga Parisi bang bogbog du harap ni sara' agama Yahudi. 6Tu'ud saga Yahudi inān mbal bilahi amuwan saksi' ma pasalku. Na buwattina'an," yuk si Paul, "itiya' aku nihukum ma sabab pangaholatku in bay janji' Tuhan ni kamatto'ahan kami atuman du. 7Ya du isab e'-i niholat e' saga bangsa kami Yahudi kasangpū' maka duwa, salta' pa'in sigām magta'at ni Tuhan llaw-sangom. Tuwan sultan, ya angkan aku tinuntutan e' saga pagkahiku Yahudi, ma sabab pangaholatku itu. 8Ka'am saga kasehe' ilu! Angay kam mbal makapam'nnal in Tuhan amakallum a'a min kamatay? 9"Minsan aku, ya pangannalku tagna' subay aku amuspusan kosogku anagga' si Isa, a'a Nasaret. 10Ya na he' kahinanganku, waktu tagna' ma Awrusalam. Bay aku kabuwanan kapatut e' saga imam alanga, angkan aheka a'a suku' Tuhan bay isiku ni deyom kalabusu. Ta'abut pa'in sigām pinat'nna'an hukuman ni kamatay, bay aku pauyun angaho'. 11Min heka isab sigām bay pabinasaku ma deyom saga kalanggalan kamemon, bo' supaya sigām tapissoko' ang'bba min pameya' sigām ma si Isa. Mamarahi pasu' atayku ma sigām, angkan sigām bay abutku ma saga kalahatan bangsa saddī supaya sigām kala'uganku. 12"Ya na he' bay angutku, ya angkan aku bay pehē' ni Damaskus amowa kapatut maka sulat panoho'an bay pamuwan aku e' saga nakura'. 13Na, tuwan Sultan," yuk si Paul ni si Agrippa, "augtu pa'in llaw, hinabuku ma labayan, aniya' bay ta'nda'ku sawa min deyom sulga', asilaw gi' min llaw. Anahaya sawa he' ma tongodku sampay ma saga a'a bay sehe'ku magl'ngngan e'. 14Pahantak kami kamemon ni tana'. Jari aniya' takaleku suwala ah'lling ma bahasa Hibrani, yukna, 'Saul! O Saul! Angay aku pinjala'nu? Kap'ddi'an du ka pagga aku sagga'nu, sali' sapantun sapi' ya kap'ddi'an bang sipa'na tungkud dapuna.' 15" 'Sai sa ka'a ilu, Nakura'?' yukku. "Yukna, 'Aku si Isa, ya pinjala'nu na pa'in. 16Saguwā' an'ngge na ka to'ongan,' yukna. 'Ya po'on aku papa'nda' itu ni ka'a bo' ka pene'ku. Kawakilan ka angahaka ma saga a'a pasal in aku bay ta'nda'nu llaw itu, maka ma pasal ai-ai ya pa'nda'anku ni ka'a ma sinosōng. 17Papuwasta du ka min pang'ntanan saga pagkahinu Yahudi, maka min pang'ntanan bangsa saddī, ya song pamapehe'anku ka'a, 18supaya sigām tabowanu papinda min kalendoman tudju ni kasawahan, min pang'ntanan nakura' saitan tudju ni okoman Tuhan. Manjari ta'ampun du karusahan sigām sabab min pangandol sigām ma aku,' yuk si Isa, 'ati pinalamud sigām ni deyoman saga a'a tapene' e' Tuhan.' 19"Angkan ko', tuwan Sultan," yuk si Paul, "halam bay tasagga'ku ya bay pa'nda' ni aku inān min sulga'. 20Jari magnasihat na aku. Bay tagna'anku ma Damaskus, puwas e' ma Awrusalam, bo' ma kaluha'an lahat Yahudi, sampay isab ma saga a'a ngga'i ka Yahudi. Bay pandu'anku sigām kamemon subay ang'bba to'ongan min dusa sigām bo' papinda ameya' ma Tuhan. Maka subay isab aniya' kahinangan sigām ahāp paltanda'an in sigām ang'bba na min dusa. 21Ya na ko' he' sababanna angkan aku bay sinaggaw e' saga Yahudi mahē' ma deyom langgal pagkulbanan. Tino'ongan aku e' sigām, arak pinapatay, 22daipara tinabangan na pa'in aku e' Tuhan sampay ni kabuwattituhan. Angkanna aku itiya' an'ngge maitu anaksi' ni saga a'a kamemon areyo'-alanga. Sali' du bissalaku itu maka bay binissala e' saga kanabi-nabihan ma masa awal e', maka e' si Musa, ma pasal pakaradja'an ma sinosōng. 23Yuk pangallam sigām in Al-Masi subay makananam kabinasahan maka kamatay. Maka Al-Masi ya pinakallum min kamatay dahū min kamemon, bo' buwananna kasawahan pikilan saga Yahudi maka ngga'i ka Yahudi, supaya sigām kalappasan min hukuman dusa." 24Sakali itu, salta' pa'in si Paul anganda'awahan di-na buwattē', pinahitan iya e' si Pistus, yukna, "Paul! Binelaw ka! Dumasiyaw pahāp kalanga pangadji'nu, ya na makabelaw ka'a ilu." 25Anambung si Paul, yukna, "Tuwan Balbangsa, ngga'i ka aku binelaw. B'nnal sadja maka ahantap bissalaku itu. 26Kata'uwannu asal, tuwan Sultan, pasal kahālan itu. Angkan aku makatawakkal amissala ni ka'a sabab makatantu aku in kamemon bay pat'kka itu kasakupannu asal. Halam itu bay kalimbungan. 27Tuwan sultan Agrippa," yuk si Paul, "magsab'nnal ka bahā' ma bay kallam saga kanabi-nabihan? Kata'uwanku in ka'a ilu magsab'nnal." 28Yuk si Agrippa ni si Paul, "Ma pikilannu bahā' tabowanu aku magalmasihin?" 29Yuk si Paul, "Buwattina'an ka atawa ma sinosōng, ya amu'-amu'ku ni Tuhan bang pa'in ka'a, tuwan sultan, sampay saga a'a kamemon ya akale ma aku llaw itu, pasali' ni aku. Ya sadja subay mbal kasali'anbi ya kilikili pangengkot aku itu." 30Sakali an'ngge sultan maka gubnul maka si Bernike min paningkō'an sigām, sampay saga sehe' sigām magtingkō'an inān. 31Pagluwas sigām minnē', magsuli-suli sigām. Yuk sigām, "Halam aniya' sababan pamapatayan atawa pamakalubusuhan a'a inān." 32Yuk si Agrippa ni si Pistus, "Bang iya halam bay makalandu' mikitukbal ni Sultan Mahatinggi, bay iya tapal'ppa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\