KAHINANGAN 28

1Makatandan pa'in kami ma halam aniya' baya-baya, aniya' angahaka'an kami in pū' inān niōnan Malta. 2Asidda kami kinahāpan e' saga a'a Malta inān. Nirokotan e' sigām api sabab anagna' na angulan maka ahaggut na, ati pina'idda kami kamemon e' sigām. 3Si Paul inān bay animuk engas-engas pangayu, dap'kkosan. Ma sabuna pa'in amat'nna' kayu inān ma api, aniya' sowa abisa paluwas sabab min pasu'na. Jari sowa ina'an pakeket ma tangan si Paul. 4Pag'nda' saga a'a Malta ma sowa ina'an pagantung ma tangan si Paul, magtūy sigām magupama dangan maka dangan, yuk-i, "Tantu a'a itu bay amapatay, sabab minsan iya bay makapuwas min deyom tahik, tu'ud mbal katangguhan kadalna." 5Sagō' sowa inān hal pinessekan e' si Paul tudju ni deyom api ma halam ainay. 6Angagad-ngagad na pa'in saga a'a Malta inān kalu ang'tting tangan si Paul, atawa amatay saru'un-du'un. Sagō' at'ggol-t'ggol pa'in e' sigām angagad, bo' halam aniya' la'at tum'kka ni baran si Paul, apinda pikilan sigām. Yuk sigām, "Dakayu' tuhan ko' a'a itu!" 7Na, aniya' ma kasekotan ina'an saga huma si Publiyus, ya datu' ma pū' inān. Binowa kami ni humana ati sinagina kami e'na pahāp-hāp. Pina'idda kami e'na ma deyom t'llumbahangi. 8Ina'an asal mma' si Publiyus palege sabab apasu' iya, maka magsungi'-sungi'. Pasōd si Paul ni deyom bilikna bo' angamu'-ngamu' ni Tuhan ma pasalna. Pinat'nna' isab tangan si Paul ni baran matto'a he', magtūy iya kauli'an. 9Pagka buwattē', pina'an na isab ni si Paul sasuku taga-saki ma pū' inān, ati kauli'an du isab sigām. 10Aheka bay pamuwan e' saga a'a inān pangahulmat kami, ati song pa'in kami atulak, niruwa' e' sigām ni kappal ai-ai kagunahan kami palutu'. 11Aniya' kami t'llumbulan ma pū' Malta inān bo' yampa kami ak'tta minnē'. Ya pameya'an kami kappal min Iskandari bay palihan ma pū' inān t'ggol bay timpu pamaliyu. 12At'kka kami ni da'ira Sirakus, ati t'llumbahangi ya kahanti' kami maina'an 13bo' yampa kami palaus minnē' tudju ni lahat Rigiyum. Pag'llaw dakayu', baliyu satan na ati duwambahangi bo' kami at'kka ni kauman Putiuli. 14Aniya' tabāk kami saga bebeya'an si Isa maina'an. Sinō' kami paokom ma sigām saga dapitu'. Puwas e' palaus kami amaklay ni da'ira Rōm. 15Takale pa'in e' saga bebeya'an si Isa ma Rōm in kami at'kka na, magtūy sigām bay pa'abut ni tiyanggi Appiyus maka ni kauman T'llu-Kadday anampang kami. Pag'nda' si Paul ma sigām, magsukul iya ni Tuhan ati pahogot atayna pabīng. 16Makat'kka pa'in kami ni da'ira Rōm, pinaba'id si Paul magluma'an di-na. Aniya' dakayu' sundalu anganjagahan iya. 17Palabay pa'in t'llumbahangi, nilinganan e' si Paul saga kanakura'an Yahudi ya maglahat maina'an, sinō' patimuk. Atimuk pa'in, yuk si Paul ni sigām, "Saga dauranakanku, halam aniya' dusaku ma pagkahiku Yahudi, maka halam aniya' palsagga'anku ma pangaddatan ka'mbo'antam. Sagō' minsan buwattē', bay aku sinaggaw sampay pinakalabusu e' saga Yahudi ma Awrusalam, bo' sinōngan e' sigām ni pang'ntanan bangsa Rōm. 18Bay aku sinumariya e' saga bag'llal Rōm. Jari bilahi na sigām amal'ppa aku sabab halam aniya' tapiha e' sigām sababan pamapatayan aku. 19Sagō' mbal to'ongan amarūl saga Yahudi he' bang aku ganta' pinal'ppa, angkan halam aniya' tahimangkanku saddī min mikitukbal ni Sultan Mahatinggi ma Rōm itu. Saguwā', minsan buwattē', halam aniya' panuntutku ma saga pagkahiku Yahudi. 20Angkan kam bay amu'ku pi'itu bo' kitam mag'nda' maka magbissala, supaya kata'uwanbi bang ai ya maksudku. Itiya' aku niengkotan maka kilikili ma sabab pameya'ku ma a'a dakayu'-kayu' ya holattam bangsa Isra'il." 21Yuk saga a'a magtimukan inān ni si Paul, "Halam kami bay makasambut sulat min lahat Yahudiya ma pasalannu. Halam isab aniya' saga danakantam Yahudi bay pi'itu minnē' amowa haka atawa tuhuma ala'at bang ma sababannu. 22Sagō' bilahi kami akale bang ai kapam'nnalannu. Sabab kata'uwan kami, ya pandu' pameya'annu ilu binissalahan na pa'in ala'at e' saga a'a ma sabarang lahat." 23Manjari itu, maggara' sigām maka si Paul bang sumiyan pamissalana ma sigām. Ta'abut pa'in llawna, aheka sigām bay pina'an ni luma' pahanti'an si Paul e'. Min subu-subu sampay ni kasangoman pinahatian sigām e' si Paul maka ninasihatan pasal kapagparinta Tuhan. Tinō'an sigām bang ai bay tasulat ma deyom Sara' si Musa maka ma Kitab Kanabi-nabihan, bo' sigām kamattanan sampay tabowa magkahagad ma si Isa. 24Aniya' min sigām tabowa magkahagad ma bissalana, maka aniya' halam. 25Minnē' aniya' pagsu'al sigām. Ma song pa'in sigām amole', aniya' gi' bissala si Paul ma sigām, yukna, "Atumlang na bay pangallam Rū Sussi, ya bay pinalatun e' nabi Isaya ni saga ka'mbo'-mbo'anbi. 26Sabab ya itu bay yukna, 'Pehē' na ka ni bangsa itu bo' sigām haka'in: Asal kam pakale, sagō' mbal tahatibi. Asal kam papatong, sagō' mbal tapanhidbi. 27Sabab saga a'a itu hal magmatuwas. Tainga sigām bay tinaplokan, mata sigām bay tinambunan. Bang bay ngga'i ka buwattē', bay du ta'nda' e' mata sigām, bay takale e' tainga sigām. Bay du isab tahati e' tawhid sigām, ati pabalik sigām magta'at ma aku,' yuk Tuhan, 'bo' yampa sigām bawi'ku.' " 28Tinambol e' si Paul bissalana, yukna, "Angkan subay kata'uwanbi, in lapal Tuhan pasal kalappasna ma manusiya' pinasampay na ni saga kabangsahan ya ngga'i ka Yahudi. Sigām inān angikut du." [ 29Akatis pa'in e' si Paul amissala, magtūy ala'an saga Yahudi maka e' sigām magjawab sidda.] 30Ma deyom duwantahun, ina'an si Paul pat'nna' ma luma' bay padjakna. Sinagina e'na sasuku bay pina'an ni iya, 31ninasihatan na pa'in pasal pagparinta Tuhan, maka pasal Panghū' Isa Al-Masi. Atampal e'na amandu' maka halam aniya' makalāng iya. Tammat


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\