KAHINANGAN 4

1Masi gi' si Petros maka si Yahiya amissala ma saga a'a, aniya' pina'an ni sigā saga imam maka kapitan jaga langgal pagkulbanan, maka saga Saddusi. 2Landu' asasaw pikilan sigām sabab ina'an disi Petros amandu'an saga a'a in si Isa allum pabalik min kamatayna. 3Manjari sinaggaw disi Petros. Kinalabusu sigā sampay ni llaw dakayu' sabab abay-kohap na. 4Sagō' aheka a'a bay akale ma bissala disi Petros bo' am'nnal ma si Isa. Ya heka sigām angandol inān saga limangibu bang l'lla sadja ya ni'itung. 5Pag'llaw dakayu', magtimuk ma Awrusalam saga kanakura'an bangsa Yahudi, saga pagmatto'ahan, maka saga guru sara' agama. 6Ina'an isab maina'an si Annas Imam Muwallam, maka disi Kayapas, si Yahiya, si Iskandar, maka saga kampung si Annas kasehe'. 7Manjari duwangan a'a kawakilan e' sinō' pa'alop ni sigām. Tinilaw sigā e' saga nakura' inān, yuk-i, "Kawasa ai bay pangahinangbi saga kahinanganbi di'ilaw e'? Atawa ōn sai bay panabbutanbi?" 8Manjari si Petros inān pinahōpan Rū Sussi, ati kasambunganna saga nakura' inān, yukna, "Ka'am saga nakura' bangsa Yahudi, maka ka'am saga pagmatto'ahan ilu, 9bang ya panumariyahanbi kami pasal kahāpan bay tahinang ma a'a aku'il itu, maka pasal bang buwattingga bay kapamauli' ma iya, 10na, ya itu subay tōp kata'uwanbi. Pata'u kam maka kamemon saga bangsa Isra'il. Ya a'a an'ngge ma dahuanbi itu, angkan iya kauli'an na sabab kawasa si Isa Al-Masi a'a Nasaret! Bay iya palansangbi ni hāg, sagō' pinakallum iya min kamatayna e' Tuhan. 11Si Isa itu bay kinallam ma deyom Kitab, ya yuk-i, 'Ya batu bay sinulak e'bi saga a'a maghinang luma', ya na ina'an batu tapene' pamapagon luma'.' 12Halam to'ongan aniya' saddī min si Isa ma kaluha'an dunya itu makalappas kitam min mulka'. Luwal ōn si Isa bay pamuwan e' Tuhan panabbutan manusiya', bo' supaya kitam lappasan." 13Sakali ainu-inu saga kanakura'an inān pag'nda' sigām ma kaesog si Petros maka si Yahiya amissala. Kinata'uwan isab in sigā karuwangan itu a'a areyo' asal, halam bay makalabay pangadji' alanga. Manjari kinilā sigā pahāp e' kanakura'an he', in sigā magbeya' maka si Isa. 14Malaingkan halam aniya' panganjawab e' saga nakura', sabab ina'an ma pang'nda' sigām a'a bay kauli'an e', an'ngge ma atag disi Petros. 15Angkan sigām magpanoho'an pinaluwas disi Petros minnē' bo' sigām magisun. 16Yuk sigām, "Ai bahā' subay hinangtam ma saga a'a itu? Mbal kitam makapalilu pasal bay tahinang e' sigā, sabab kinata'uwan e' a'a kamemon ma da'ira Awrusalam itu aniya' hinang landu' akawasa bay tahinang e' sigā duwangan itu. 17Sagō'," yuk sigām, "sanggupantam sigā supaya mbal patanyag palkala' itu. Banda'antam subay da'a amissala pabīng min ōn si Isa." 18Angkan pinalinganan pabalik si Petros maka si Yahiya e' saga nakura' inān. Binanda'an sigā subay da'a to'ongan amissala atawa amandu' min ōn si Isa minsan pandu' ai. 19Sagō' anambung si Petros maka si Yahiya yuk-i, "Kumpasunbi kono' bang ingga ya abontol ma pang'nda' Tuhan: ka'am manusiya' ya patut bineya', atawa iya? 20Sabab mbal kami makajari pahali angahaka'an saga a'a pasal bay ta'nda' kami maka bay takale kami he'." 21Gom pa'in pinakosog e' saga nakura' inān ya sanggup sigām ma disi Petros bo' yampa sigā pinaluhaya. Halam aniya' sababan paminasa saga nakura' inān ma disi Petros, sabab ina'an kamemon saga a'a ananglitan Tuhan ma sabab hinang kawasahan bay tahinang e'. 22Na, ya a'a bay kauli'an ku'ilna labi mpatpū' tahun umulna. 23Na, tapaluwas pa'in disi Petros, magtūy sigā pabīng ni kasehe'an sigā angahaka pasal kamemon bay pah'lling saga kaimaman alanga maka saga pagmatto'ahan. 24Takale pa'in ina'an-i e' sigām, magtūy sigām magbeya' angamu'-ngamu' ni Tuhan. "O Panghū' Sangat Kawasa," yuk sigām, "ka'a ya bay amapanjari langit maka dunya, tahik maka kabohe'an, sampay binangsa kamemon ma deyomna. 25Bay pabissalanu sosoho'annu si Da'ud, pangkat kami, ati angallam iya deyo' bay min Rū Sussi, yuk-i, 'Angay angkan magpananggup saga kabangsa-bangsahan? Angay sigām magkagara'an ma halam aniya' pūsna? 26Magdakayu' saga kasultanan bo' magsakap, Magtipun saga kanakura'an angatu ma Panghū', maka ma Al-Masi ya tapene'na magbaya'!' 27B'nnal pangallam e'," yuk pangamu'-ngamu' sigām. "sabab bay magtipun ma da'ira itu saga a'a Yahudi maka a'a ngga'i ka Yahudi, sultan Herod maka gubnul Puntus Pilatu. Maggara' sigām anguntara ma si Isa, sosoho'annu sussi ya bay g'llalnu Al-Masi. 28Jari tahinang e' sigām ya bay niyatnu min awal lagi', luwas min kawasanu maka kahandaknu. 29Na, Panghū', kalehun sanggup sigām ma kami. Tabangin kami saga sosoho'annu, bo' kami mbal tināw amissala lapalnu. 30Paluwasun kosog kawasanu amauli' saga a'a sakihan. Pahinangun hinang makainu-inu maka paltanda'an min kawasa ōn si Isa, ya sosoho'annu sussi." 31Na, aubus pa'in pangamu'-ngamu' sigām inān, ajogjog luma' ya pagtipunan sigām ati pinahōpan sigām Rū Sussi. Minnē' sigām amissala lapal Tuhan, halam to'ongan aniya' tāw sigām ma a'a. 32Manjari itu magda'atay maka magdakayu' kagara'an kamemon magpangandol ma si Isa inān. Halam aniya' ah'lling in kaniya'na ina'an suku'na sadja, sagō' sama-bahagi' sigām kamemon ma ai-ai sigām. 33Saga a'a kawakilan inān magabut-abut anaksi' pasal kallum Panghū' Isa pabīng min kamatayna. Jari akawasa to'ongan panaksi' sigām, ati landu' sigām kinahāpan e' Tuhan. 34Halam aniya' ma deyoman sigām kakulang-kabusan. Bang aniya' waktu pamab'lli sigām tana' atawa luma', 35ni'nde'an b'llihanna ni saga a'a kawakilan inān. Jari in sīn inān bay pinagbahagi'an ma sasuku taga-kasusahan. 36Na, aniya' maina'an dakayu' panubu' si Libi niōnan si Yusup. Bangsa Yahudi asal iya, a'a min pū' Kiprus. Ya pangōn saga a'a kawakilan ma iya, 'Barnabas', (hatina a'a amat'ttog iman). 37Aniya' bay tana' si Barnabas itu, jari pab'llihanna. Ati b'llihanna ni'nde'an e'na ni saga a'a kawakilan inān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\