KAHINANGAN 5

1Na aniya' inān dakayu' a'a niōnan si Ananiyas, h'ndana si Sappira. Aniya' tana'na bay pab'llihanna, 2sagō' in b'llihanna kasehe' bay tatau'na. Niuyunan isab itu e' h'ndana, jari ya sīn bay takapin min b'llihan e' bay ni'nde'an ni saga a'a kawakilan. 3Yuk si Petros ma iya, "Ananiyas, angay pasagarannu nakura' saitan pahōp ma deyom pangatayannu, amowa-mowa ka'a amutingan Rū Sussi? Sabab ilu bay tau'nu sīn kasehe'an bay b'llihan tana'nu he'. 4Ma halam lagi' bay pab'llihannu, suku'nu asal tana' inān. Maka minsan bay kapab'llihanna, suku'nu du b'llihanna inān paggunabi. Jari angay tapikilnu maghinang buwattilu? Ngga'i ka manusiya' ya pagputingannu ilu, sagō' Tuhan!" 5Pagkale pa'in si Ananiyas ma lling itu, magtūy iya pahantak amatay. Jari sasuku makakale ma pasal kamatayna inān sinōd tāw sidda. 6Sakali pasōd pina'an saga kal'llahan abata' gi' anaput patayna bo' yampa binowa paluwas minnē', kinubul. 7Na, palabay pa'in saga t'llunjām, at'kka pina'an h'nda si Ananiyas, sagō' halam kinata'uwan e'na bang ai bay tum'kka he'. 8Yuk si Petros ma iya, "Haka'in aku. Ya na bahā' itu sīn kamemon bay ta'ā'bi maglakibini min b'llihan tana'bi?" "Aho'," yuk d'nda, "ya na ko' ilu." 9Yuk si Petros, "Angay kam maglakibini bay maggara' anulayan Rū Panghū'! Nda'un, ilu na ma bowa' lawang saga a'a bay angubul h'llanu insini'. Maka ya du ka'a binowa du isab e' sigām." 10Saru'un-du'un du pahantak d'nda inān ma atag tape' si Petros, amatay. Pagsōd pa'in saga kal'llahan abata' e', ta'nda' iya e' sigām amatay na ati binowa iya kinubul ma bihing h'llana. 11Minnē' sidda tināw saga jama'a si Isa kamemon sampay sasuku bay makakale ma pasal ina'an-i. 12Aheka saga paltanda'an maka hinang makainu-inu bay tahinang ma deyoman saga a'a Awrusalam inān e' saga a'a kawakilan. Jari sasuku magpangandol ma si Isa araran magtipunan kamemon ma Saurung si Sulayman. 13Halam aniya' a'a saddī makatawakkal palamud ni sigām, minsan aheya pagaddat saga a'a kamemon ma sigām. 14Sagō' paganap na pa'in bo' paganap saga a'a l'lla-d'nda angandol ma Panghū' Isa. 15Ya kaluwasanna, binowa saga a'a sakihan paluwas min luma' ni kalān-lānan bo' pinalege ma kantil atawa ma tepo supaya taluwa' lambung si Petros bang iya ganta' palabay minna'an. 16Aheka isab saga a'a bay pina'an min saga kauman ma sakalingkal Awrusalam, amowa sehe' sigām sasuku magsakihan atawa a'a sinōd saitan. Jari kauli'an sigām kamemon. 17Pagubus, angimbū Imam Muwallam maka ba'anan pagkahina Saddusi ma saga a'a kawakilan. 18Jari pinasaggaw e' sigām saga kawakilan e' bo' kinalabusu. 19Sagō' ma sangom inān aniya' mala'ikat min Tuhan bay pina'an angukab tambol kalabusu, amowa saga a'a kawakilan inān paluwas. 20Yuk mala'ikat ni sigām, "Pehē' kam an'ngge ma halaman langgal pagkulbanan amandu'an saga a'a pasal kallum baha'u itu, bang ai hatulanna." 21Jari pagdai'-llaw dakayu', pehē' na sigām ni halaman langgal buwat bay panoho'an mala'ikat e', ati anagna' sigām amandu'an saga a'a. At'kka pa'in pina'an Imam Muwallam maka saga sehe'na, pinatimuk e' sigām Tumpukan Maghuhukum bo' magsakaum kamemon saga pagmatto'ahan bangsa Isra'il. Pagubus, sinō' saga nakura' jaga pehē' ni kalabusu bo' pina'alop saga a'a kawakilan ni Maghuhukum e'. 22Sagō' pagt'kka saga jaga itu ni kalabusu, halam maina'an saga a'a kawakilan. Jari pabīng ni Maghuhukum angahaka. 23Yuk sigām, "Pagt'kka kami ni kalabusu, masi ahogot saga tambol lawangna. Maka ina'an isab saga sundalu jaga masi an'ngge ma luwasan lawang kalabusu e'. Sagō' pagukab kami, halam aniya' tabāk kami ma deyom!" 24Na, takale pa'in haka inān e' nakura' jaga langgal sampay e' kaimaman alanga, asasaw pamikil sigām bang ai kat'kkahan saga pakaradja'an itu. 25Sakali aniya' a'a at'kka pina'an amowa haka, yukna, "Pakale kam! Ya a'a bay pakalabusubi, ina'an na ma deyom langgal amandu'an saga a'a!" 26Magtūy pehē' nakura' jaga maka saga a'ana angā' disi Petros. Sagō' halam sigām makapissoko' disi Petros sabab tināw sigām binantung maka batu e' ba'anan a'a maina'an. 27Binowa saga a'a kawakilan itu e' sigām pinatampal ni Tumpukan Maghuhukum, jari sinumariya sigām e' Imam Muwallam. 28Yuk-i, "Bay na kam sanggupan kami to'ongan sinō' da'a amandu' pasal a'a ya pameya'anbi ilu. Sagō' nda'unbi na ya kahinanganbi itu! Asaplag deyom Awrusalam ma sabab pamandu'bi. Tu'ud kam magniyat amatanggung dusa ni kami ma pasal kamatay a'a inān!" 29Anambung si Petros maka kasehe'an bay kawakilan e', yuk sigām, "Panoho'an Tuhan ya subay beya' kami, ngga'i ka panoho'an manusiya'. 30Si Isa inān," yuk sigām, "bay soho'bi nilansang ni hāg bo' pinapatay. Sagō' bay iya pinakallum pabīng e' Tuhan, ya asal pagtuhanan saga pangkattam. 31Tapabangsa na iya e' Tuhan, pinat'nna' ma bihingna tampal ni kowan bo' magnakura' sampay Manglalappas ma manusiya', bo' supaya aniya' pagtaubatan maka ka'ampunan dusa ma bangsa Isra'il. 32Kami itu," yuk disi Petros, "anaksi' in pakaradja'an pamissalaku itu b'nnal sadja. Ya du Rū Sussi, ya pamuwan e' Tuhan ma sasuku ameya' ma panoho'anna." 33Pagkale pa'in lling itu e' ma Tumpukan, apasu' to'ongan atay sigām ati maggara' sigām amapatay saga a'a kawakilan inān. 34Sagō' aniya' maina'an dakayu' Parisi niōnan si Gamaliyal, a'a pagguruhan sara' agama. A'a iya pinagaddatan e' kamemon. Na an'ngge si Gamaliyal itu ma Tumpukan Maghuhukum bo' soho'na pinaluwas dai'-dai' saga a'a sinumariya he'. 35Yuk si Gamaliyal, "Ka'am pagkahiku bangsa Isra'il, kamaya'-maya' kam ma ai-ai song hinangbi ma saga a'a ma luwasan itu. 36Entomunbi bay palabay he', aniya' bay niōnan si Tiyudas magheya-heya di-na. Aniya' isab saga mpat hatus a'a bay paumpig ma iya. Sagō' ya kamattihanna, pinapatay si Tiyudas ati akaukanat saga tendogna. Ya ina'an katobtobanna. 37Puwas min si Tiyudas, aniya' isab pasunu' dakayu' a'a Jalil, ōnna si Judas, ma timpu pagsulat ōn a'a kamemon e' parinta. Aheka isab saga a'a bay tabowana ameya' ma iya, sagō' ya du iya bay pinapatay maka akaukanat isab tendogna kamemon. 38Angkan kam banda'anku na ma pasal palkala' itu. Da'a inayunbi saga a'a itu. Pasagarinbi sadja na sigām. Sabab bang hal min pikilan manusiya' ya minaksud maka nihinang e' sigām itu, halam du aniya' kasōnganna. 39Sagō' bang min Tuhan, mbal tapaggatbi. Gōm pa'in sagga'bi na kabaya'an Tuhan!" 40Manjari bineya' e' saga a'a inān pamissala si Gamaliyal. Nilinganan e' sigām saga a'a kawakilan inān pinasōd bo' yampa sinō' niraplosan. Binanda'an sigām da'a amandu' pabalik min ōn si Isa, ati pinaluwas sigām. 41Sagō' ala'an pa'in saga a'a kawakilan min Tumpukan e', makalandu' akōd sigām sabab tabista sigām e' Tuhan tōp pinalabay min kabinasahan ma sabab pangandol sigām ma ōn si Isa. 42Sakahaba' llaw ina'an sigām ma deyom langgal pagkulbanan sampay ma saga kaluma'an, magpandu' na pa'in maka magnasihat lapal ahāp pasal si Isa in iya Al-Masi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\