EPESOS 3

1Ya itu sababanna angkan aku angamu'-ngamu' ni Tuhan ma pasalbi. Aku si Paul, pilisu Al-Masi ma sabab ka'am ya bangsa ngga'i ka Yahudi. 2Tantu takalebi pasal hinang bay pama'atas ma aku e' Tuhan sabab min ase'na maka lasana, hinang pamowa ka'am ni kahāpan. 3Bay aku pinabukisan e' Tuhan maksudna ya halam bay kinata'uwan e' manusiya'. Bay na kam sulatanku pasal itu, sagō' kapu'utanna hal. 4Jari bassahunbi sulat itu bo' tahatibi bang ai bay pinabukis ni aku pasal Al-Masi. 5Halam itu bay pinata'u ni manusiya' ma masa awal, sagō' pinabukis na e' Rū Sussi ni saga a'a kawakilan maka ni kanabi-nabihan asussi. 6Ya na itu bay pamabukis e': dambeya'an na saga a'a ngga'i ka Yahudi maka bangsa Isra'il ma sabab lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi ya tapagsab'nnalbi na. Sapantun sigām pagdayaw baran dakayu'-kayu', maka sali'-sali' sigām pinaniya'an janji' pagka sōd si Isa Al-Masi na. 7Bay aku kabuwanan hinang e' Tuhan subay magnasihat lapal ahāp, ati katulunan aku kapandayan min kawasana. 8Areyo' aku min saga a'a suku' Tuhan kamemon, sagō' nihāp aku e'na. Sinō' aku angalapal ni saga a'a bangsa ngga'i ka Yahudi pasal anughala' mbal tapula'-pula' ya pamaniya' sigām min Al-Masi. 9Sinō' aku amahati manusiya' kamemon ma pasalan maksud Tuhan bang buwattingga kal'ngngananna. Halam bay pinabukis maksud itu ni sai-na sangay min awal tagna'. Tu'ud bay kinuli-kulihan asal e' Tuhan, ya magpapanjari ma kamemon. 10Jari ya na itu maksud Tuhan: subay pinahati saga bangsa mala'ikat maka bangsa ga'osan ma diyata' ayan pasal kalalom pangita'u Tuhan ma indalupa ginis, ya pinaluwas e'na labay min palhimpunan saga jama'a Al-Masi. 11Ya na ko' itu maksud Tuhan bay niniyat e'na dahū lagi' min awal tagna', ya tatuman e'na labay min si Isa Al-Masi Panghū'tam. 12Alimaya na kitam pasōd sampay ni haddarat Tuhan, mbal na tināw sabab Al-Masi ya parakayu'antam maka pangandolantam. 13Angkan amu'ku ni ka'am, da'a bbahinbi pangimanbi ma sabab aniya' katiksa'an kalabayanku itu. Ma kahāpbi du angkan subay pagkoyaganbi. 14Angkanna aku pasujud ma alopan Mma'tam Tuhan, 15ya po'onan ma pag'mma'an kamemon, ai-na ka ma sulga', ai-na ka ma dunya. 16Angamu' aku duwa'a ni Tuhan bang pa'in kam paniya'anna kawasa luwas min barakatna mbal tapula'-pula', labay min Rū-na Sussi ya pat'nna' ma iman-nyawabi. 17Ya angutku bang pa'in pataptap Al-Masi ma deyom pangatayanbi ma sabab pangandolbi ma iya. Angamu' aku junjung isab bang pa'in ahogot lasabi sapantun kayu alalom gamutna, atawa luma' ahāp papaganna. 18Bang pa'in kam maka a'a suku' Tuhan kamemon pinaniya'an barakat bo' kasakupanbi lasa Al-Masi, luhana, langana, taha'na, maka lalomna. 19Mura-murahan, bang pa'in kata'uwanbi lasa itu, ya mbal tat'kkad e' pangita'u manusiya', bo' supaya kam tinulunan manglabi-labihan min katubus Tuhan. 20Na, mahaldika' ni Tuhan, ya taga-kawasa maghinang kahāpan ma pangatayanbi paliyu to'ongan min ai-ai amu'tam maka min ai-ai tahimangkantam. 21Wajib iya pinagmahaldika'an ma deyomantam saga jama'ana maka ma deyoman si Isa Al-Masi ya parakayu'antam, waktu ni waktu sampay ni kasaumulan. Amin!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\