GALATIYA 1

1Sulat itu min aku, si Paul, pinasampay ni ka'am maglahat ma Galatiya. Kawakilan aku magnasihat sagō' ngga'i ka pangwakil min manusiya'. Ngga'i ka isāb manusiya' bay angangg'llal aku. Tu'ud aku kawakilan e' si Isa Al-Masi, sampay e' Mma'tam Tuhan ya bay amakallum ma si Isa min kamatayna. 2Kami maka dauranakantam maitu, maguyun amabeya' minsan la'a hal lapal kami ni ka'am saga jama'a si Isa Al-Masi ma ba'anan palhimpunan ma lahat Galatiya. 3Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an tatabangan maka kasannangan deyom atay e' Mma'tam Tuhan sampay e' si Isa Al-Masi Panghū'tam. 4Bay maglilla' amatay si Isa pamapuwas dusatam supaya kitam limaya min kala'atan ya taptap nihinang ma ahil jaman itu. Ya na kabaya'an Mma'tam Tuhan subay hinangna. 5Patut iya pinudji saumul-umul. Amin. 6Landu' aku ainu-inu ma ka'am. Asa'ut pahāp kam pataikut min Tuhan ya bay amene' ka'am ma sabab ase' maka lasa Al-Masi! Apinda kam magtūy ni lapal saddī! 7Saguwā' halam aniya' kaōnan lapal ahāp bang saddī min lapal pasal si Isa. Atampal asal, aniya' a'a bilahi anasaw pikilanbi maka amindahan lapal pasal Al-Masi. 8Minsan kami, minsan isāb mala'ikat min deyom sulga', bang aniya' amandu' lapal saddī min bay panganasihat kami ma ka'am, a'a inān subay taluwa' mulka' saumul-umul. 9Balikanku bay pamissala kami dahū: bang aniya' amandu' lapal saddī min lapal ahāp ya bay taima'bi, a'a inān subay minulka'an. 10Kira-kirahunbi bang ai mohotku: sanglit min manusiya' atawa sanglit min Tuhan? Kabaya'anku bahā' anulut manusiya'? Bang aku bay bilahi anulut manusiya', mbal aku niōnan sosoho'an Al-Masi. 11Saga danakanku, aniya' pamahatiku ka'am. Ya lapal pagnasihatku itu ngga'i ka min pikilan manusiya' ya paluwasanna. 12Halam bay tasambutku min manusiya', maka ngga'i ka manusiya' bay pagguruhanku. Tasambutku asal min si Isa Al-Masi, bay pamabukis ni aku. 13Kata'uwanbi pasal kajarihanku tagna', waktu kapamogbogku ma agama Yahudi, bay apaslod paminjala'ku ma saga jama'a si Isa, ya pinagsambatan palhimpunan Tuhan. Kabaya'anku subay halam aniya' min sigām takapin allum. 14Bidda' du aku min saga topad-sibu'ku Yahudi bang takdil ni pangisbat ma agama kami. Atuyu' lagi' aku min sigām amogbog ma usulan bay min kamatto'ahan kami. 15Sagō' tapene' aku e' Tuhan ma sabab ase'na maka lasana tudju ni aku. Pinene' asal aku ma halam gi' bay nianakan. 16Ya kahandak Tuhan ma aku subay kasakupanku pasal Anakna, bo' supaya aku makapagnasihat lapal ahāp ma pasalanna ni kabangsahan ngga'i ka Yahudi. Jari halam bay pangaruhanku sai-sai. 17Halam aku minsan patukad ni Awrusalam anibaw sigām ya bay kawakilan e' si Isa dahū min aku. Bay aku patūy kaleya ni lahat Arab, ati pagubus, pabīng aku ni da'ira Damaskus. 18Palabay pa'in t'lluntahun, patukad aku ni Awrusalam bo' magkata'u maka si Petros, ati pahanti' aku ma iya duwa pitu' t'ggolna. 19Saddī min si Petros, halam aniya' ta'nda'ku maina'an a'a kawakilan e' si Isa, luwal si Yakub ya siyali Panghū'tam. 20Saksi'ku Tuhan, b'nnal sadja ya panulatku itu. Ngga'i ka puting. 21Puwas ina'an, bay aku pehē' ni saga kaluma'an ma lahat Siriya sampay ma lahat Silisi. 22Ma waktu ina'an, mbal aku takilā e' saga jama'a Al-Masi ya ma ba'anan palhimpunan Al-Masi ma lahat Yahudiya. 23Ya sadja takale sigām habal pasal kapindaku min bay kajarihanku tagna'. Yuk habal e', "Pinasaplag lapal ahāp e' a'a bay angala'at kajama'ahan si Isa, nirapitan e'na bowahan pangandol ya bay sagga'na tagna'." 24Jari pinudji Tuhan e' saga a'a ya makakale habal pasalan aku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\