GALATIYA 3

1Ka'am saga a'a Galatiya, asā' pahāp akkalbi! Sai bay angakkalan ka'am? Bay kam kamattanan ma pasal kamatay si Isa Al-Masi ma hāg bo' niampun dusabi. 2Aniya' panilawku ma ka'am: bay kam anaima' Rū Tuhan ma sabab pamogbog ma sara' agama? Atawa ma sabab pangandolbi ma lapal ya takalebi? 3Dupang pahāp kam! Tagna' kam angandol, Rū Tuhan ya pasangdolanbi. Sagō' buwattina'an hulas-sangsā'bi ya pasangdolan. 4Pangannalbi bahā' halam aniya' kagunahan ma bay kalabayanbi sangay min tagna' kapangandolbi ma si Isa? Tantu aheya kagunahanna. 5Tuhan ya bay amuwanan ka'am Rū-na Sussi, maka bay amahinang saga hinang barakatan ma deyomanbi. Angay bahā'? Ma sabab pamogbogbi ma sara' atawa ma sabab pangikutbi maka pagkahagadbi ma lapal ahāp? 6Pikilunbi si Ibrahim ma masa awal e': "Bay am'nnal si Ibrahim ma pangallam Tuhan, ati tabista iya abontol e' Tuhan ma sabab pam'nnalna." 7Pahati kam, sasuku angandol ma Tuhan kaōnan panubu' si Ibrahim. 8Pinagkallam ma deyom Kitab pasal a'a ngga'i ka Yahudi, in sigām isab binista abontol e' Tuhan ma sabab pangandol sigām. Bay pata'una isab si Ibrahim pasal lapal ahāp ma halam gi' ta'abut waktuna. Yuk Tuhan ma si Ibrahim, "Binuwanan kahāpan ma sababnu saga manusiya' kamemon ma kaluha'an dunya." 9Pinagsab'nnal e' si Ibrahim janji' Tuhan inān, ati kabuwanan iya kahāpan. Ya du sasuku magsab'nnal ma Tuhan, kabuwanan kahāpan isab buwat si Ibrahim, ya a'a pangangandol. 10Saguwā' sasuku amogbog sara' agama bo' supaya binista abontol e' Tuhan, taluwa' sigām mulka' Tuhan. Sabab tasulat asal ma deyom Kitab, yuk-i, "Taluwa' mulka' sasuku mbal maka'ambat angahinang saga panoho'an kamemon ya tasulat ma Kitab Tawrat." 11Na, pasti' to'ongan ko' itu. Halam aniya' binista abontol e' Tuhan ma sabab panoho'an-sara' ya bogboganna, sabab aniya' tasulat ma deyom Kitab, yuk-i, "Taga-kallum kakkal sasuku binista abontol e' Tuhan ma sabab pangandolna." 12Wajib bogboganta sara' minsan mbal pangandolanta, buwat tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Sasuku bilahi allum subay amogbog sara' maka panoho'anna kamemon, ma halam aniya' nilakaran minsan dakayu'." 13Sagō' mbal ta'ambat binogbog panoho'an sara' kamemon, jari mulka' Tuhan ya kadalta. Malaingkan tal'kkat kitam e' Al-Masi min mulka', sabab iya ya bay makananam mulka' ganti'tam. Buwat tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Bang a'a pinasagnat ma hāg pinapatay, a'a inān taluwa' mulka' Tuhan." 14Tal'kkat kitam e' si Isa supaya saga kahāpan ya bay pamuwan ma si Ibrahim pasampay isab ni saga a'a ngga'i ka Yahudi, labay min si Isa Al-Masi. Jari makataima' kitam Rū ya panganjanji' e' Tuhan ma sabab pangandoltam ma Al-Masi. 15Saga danakanku, buwananta kam paralilan. Bang aniya' duwangan magsulut bo' bay na makapagsapa, tantu mbal kapindahan kapagsulutan sigā. 16Buwattē' isab bowahan janji' Tuhan. Bay iya anganjanji' ma si Ibrahim maka ma panubu'na, bo' ngga'i ka panubu' si Ibrahim kamemon ya kapanganjanji'an. Ya niōnan panubu'na itu dakayu' du, hatina Al-Masi. 17Buwattitu isab: aniya' kapagsulutan Tuhan bay pat'nna'na ma waktu kapanganjanji'na ma si Ibrahim. Jari palabay pa'in mpat hatus maka t'llumpū' tahun, aniya' sara' bay pat'nna'na. Malaingkan in kapagsulutan tagna' inān mbal kapindahan ma saukat na aniya' sara', maka janji' Tuhan inān mbal kapindahan. 18Bang saupama si Ibrahim bay pinahampitan pusaka' ma sabab kal'ngnganan sara', sali' halam aniya' kagunahan ma bay janji' Tuhan. Sagō' ya b'nnalna, kabuwanan iya pusaka' ma sabab kasi-lasa Tuhan ma iya, luwas min janji'na. 19Na, bang buwattē' kahālanna, ai kagunahan sara'? Aniya' sara' bay pinasugpat e' Tuhan ni janji'na supaya tasayu e' manusiya' saga dusa sigām. Buwattē' na pa'in sampay ni waktu palahil pi'itu dakayu' tubu' si Ibrahim ya panganjanji'an e'. Bay pinat'nna' sara' inān labay min saga mala'ikat, maka si Musa ya magpati'llot amasampay sara' ni manusiya'. 20Sagō' halam aniya' magpati'llot kinagunahan ma waktu kapanganjanji' Tuhan ma si Ibraham. Luwal Tuhan dakayu'-kayu'. 21Kalu tapikilbi aniya' palsagga'an ma sara' tasulat si Musa maka janji' Tuhan inān, sagō' halam, dakagara'an du. Bang bay aniya' sara' taga-kawasa amuwan kallum kakkal ma manusiya', makajari kitam niōnan abontol e' Tuhan ma sabab pamogbogta ma sara'. Saguwā' halam aniya' sara' buwattē', 22maka dusahan kitam manusiya' kamemon, sali' pinagagihan e' dusa, buwat tasulat ma deyom Kitab. Malaingkan kabuwanan kitam kahāpan ya bay panganjanji' Tuhan ma sasuku angandol ma si Isa Al-Masi. 23Sat'ggol halam pinalahil bowahan pangandol itu, in kitam manusiya' ibarat pilisu katambolan e' sara'. Subay pinabukis pasal pangandol ma si Isa bo' yampa kitam pinaluwas. 24Bini'at kitam e' sara' si Musa sat'ggol halam gi' pi'itu Al-Masi, supaya kitam binista abontol e' Tuhan bang iya palahil na ni dunya. 25Jari ta'abut na masa kapangandoltam ma si Isa, ati mbal na kitam pinagagihan e' sara'. 26Ka'am ilu, anak Tuhan du kam kamemon ma sabab pangandolbi ma si Isa Al-Masi ya parakayu'anbi. 27Bay na kam pinandi tanda' saksi' in ka'am sōd na ma Al-Masi, ati kajarihan Al-Masi ya kajarihanbi na. 28Manjari halam aniya' pagbidda'an Yahudi maka ngga'i ka Yahudi. Halam aniya' pagbidda'an ata maka ngga'i ka ata. Halam aniya' pagbidda'an l'lla maka d'nda, sabab magdakayu' na kam kamemon pagka sōd na kam ma si Isa Al-Masi. 29Pagga kam suku' ma Al-Masi, binista kam sali' panubu' si Ibrahim, ati kaniya'an kam kahāpan bay panganjanji' Tuhan ma si Ibrahim e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\