GALATIYA 4

1Palanjalku gi' pamandu'ku. Bang saupama aniya' onde'-onde' amatay mma'na, pamusaka' ma iya pangalta' mma'na he'. Sagō' sat'ggol halam gi' asangpot umulna mbal iya pinahampitan pamusaka'. Sapantun iya ata lagi'. 2Pinagbaya'an iya sampay pangalta'na e' saga a'a angulip iya. Subay ta'abut waktu bay panugila' e' mma'na bo' yampa aniya' kapatutna magbaya' ma alta' inān. 3Buwattē' isab kahālanta ma waktu tagna', hinabu kita onde'-onde' lagi', pinagbaya'an kita e' kaga'osan ya mbal ta'nda' mata. 4- 5Saguwā' ta'abut pa'in waktu bay panugila' e' Tuhan, sinoho' e'na Anakna pi'itu ni dunya. Nianakan iya e' manusiya' supaya kitam makataima' kapatutan ya pamusaka' panganak. Bangsa Yahudi iya, nianakan ma deyo'an sara' agama, supaya tapaluwas e'na sasuku binanyaga' e' sara'. 6Pagga kam panganak Tuhan na, pinahōpan kam Rū si Isa ya anak Tuhan. Angkan kitam makajari na angōn Mma' ma Tuhan, ma sabab Rū-na ya pat'nna' ma deyom pangatayantam. 7Angkan kam mbal na kaōnan banyaga', sagō' panganak Tuhan na. Ati ma ka'am pusaka' kamemon ya pamuwan e' Tuhan ma saga anakna, pagka anak Tuhan na kam. 8Ma waktu tagna', ma halam gi' kam ata'u ma Tuhan, sapantun kam banyaga' pinagbaya'an e' kaga'osan ya mbal ta'nda'. 9Sagō' magkata'u na kam maka Tuhan, kinilā kam e'na, jari angay kam pabalik pinagbaya'an e' kaga'osan ya halam aniya' kawasa atawa pūsna? Kabaya'anbi bahā' binanyaga' pabīng? 10Sabab ilu kam angisbat llaw mulliya maka bulan, musim maka tahun! 11Asusa aku ma pasalbi, kalu kaliman bay sangsā'ku ma deyomanbi. 12Saga dauranakanku, aniya' panganjunjungku ni ka'am. Sengorinbi aku, sabab ya du aku bay anengoran ka'am. Halam aniya' la'at tahinangbi ma aku. 13Kata'uwanbi asal bay kahālanku waktu kahanti'ku ma ka'am tagna'. Bay aku t'kkahan saki, angkan aku bay pahanti' ma ka'am anganasihatan ka'am lapal ahāp. 14Halam aku bay palehombi, halam aku bay sulakbi, minsan kam kabuhatan ma sabab sakiku. Gom pa'in saginabi aku buwat e'bi anagina mala'ikat min Tuhan. Bay aku taima'bi buwat e'bi anaima' si Isa Al-Masi bang ganta' patibaw ni ka'am. 15Ai bay tumaluwa' ni kakōganbi tagna'? Saksi'anta kam, bang sadja makajari, bay kam lilla' angalugit matabi pangangganti' mataku. 16Bantahanbi na aku bahā', pagka aku amissala kasab'nnalan ma ka'am? 17Aheya pangannal saga a'a inān ma ka'am, sagō' aniya' maksud sigām mbal ahāp. Ya kabaya'an sigām subay kam niokat min aku bo' amanuyu' ma sigām sadja. 18Ahāp isab bang kam magpanuyu' bang pa'in ahāp maksudna. Ahāp bang aku mailu ma ka'am, sagō' labi-labi ahāp bang aku alikut. 19Ka'am saga anak-mpuku, kahunitan pikilanku pabīng ma pasalbi, buwat ibarat d'nda kahunitan bang anganak. Asigpit pikilanku ma pasalbi sat'ggol halam gi' ajatu kajarihan Al-Masi ma deyom pangatayanbi. 20Aheya kabaya'anku bang pa'in aku makamailu ma ka'am buwattina'an, bo' ahanunut pamissalaku ma ka'am. Sabab alengog pikilanku ma pasalanbi. 21Aniya' tilawku ma ka'am: sasuku kam bilahi amogbog panoho'an-sara', kata'uwanbi bahā' ya tasulat ma deyom Tawrat? 22Tasulat pasal si Ibrahim, aniya' anakna l'lla duwa hekana. Dangan inān min atana si Hagar, dangan min si Sara, ya h'ndana po'on. 23Ya anakna min ata inān bay nianak buwat panganak kasehe' ma dunya itu. Sagō' bidda' anakna min h'ndana po'on, ya d'nda alimaya he', sabab anak panumanan bay panganjanji' Tuhan ma iya. 24Na buwattitu hatulanna: in duwangan d'nda itu sali' dalil duwa pagsulutan Tuhan maka manusiya'. Jari in pagsulutan dakayu' bay min būd Turusina. Bang niralil, ya na si Hagar ya anganakan ata. 25Si Hagar itu sali' dalil būd Turusina mahē' ma lahat Arab. Taparalil isab iya ni da'ira Awrusalam ma patahunan ītu, sabab tabanyaga' isab saga a'ana. 26Sagō' in da'ira Awrusalam porol, ya ma deyom sulga', limaya asal. In iya pag-ina'an ma sasuku kitam angandol ma si Isa. 27Aniya' ayat Kitab pasal Awrusalam, yuk-i, "Magkōg-koyag ka, arung, minsan ka halam bay makalabay paganak! Angolang ka patanog ma sabab kakōgannu, minsan ka halam bay makananam p'ddi' panganak! Sabab aheka lagi' anak ma h'nda ka'bbahan min anak h'nda taga-paghola'." 28Na, saga dauranakan, ka'am ilu sali' dalil anak panumanan janji' Tuhan, buwat si Isa'ak. 29Bistahunbi bay masa si Ibrahim e'. Ya anakna min si Hagar bay nianakan ma buwat paganak kasehe'. Aheya pa'in iya, bay iya angala'at danakanna, ya nianakan labay min barakat Rū Tuhan. Damikiyanna isab kitam ma buwattina'an, aniya' na pa'in pangala'at kitam. 30Kira-kirahunbi ya bay tasulat ma deyom Kitab, yuk-i, "Pala'anunbi d'nda ata maka anakna, sabab mbal manjari binahagi'an pusaka' ya pang'bba anak min h'nda po'on, ya alimaya." 31Manjari itu, saga dauranakanku, ngga'i ka kitam panganak d'nda ata. Panganak kitam d'nda alimaya, ya ngga'i ka ata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\