GALATIYA 5

1Kitam itu, aluhaya na min bay pagbanyaga'an tagna', sabab pinuwasan kitam e' Al-Masi. Angkanna kam subay mbal pasagad binanyaga' pabalik. Subay kam patotog sadja ma kaluhaya'anbi. 2Ikutunbi bissala itu sabab baranku ya ah'lling: bang kam ganta' angaho' pinagislam bo' supaya kam binista abontol e' Tuhan, tahinangbi Al-Masi sali' halam aniya' gunana ma ka'am. 3Banda'anta kam to'ongan. Sasuku pinagislam ma buwat panoho'an-sara' tasulat si Musa, subay angisbat panoho'an-sara' inān kamemon. 4Sasuku kam magupama in ka'am binista abontol e' Tuhan ma sabab sara' ya bogboganbi, sali' kam ang'bba min Al-Masi. Alawak na kam min ase' maka lasa Tuhan. 5Saguwā' aholat kitam pinaniya'an kabontolan atay labay min Rū Sussi, ya po'on kitam angandol. 6Sabab bang kitam sōd na ma si Isa Al-Masi sali'-sali' du kitam kamemon ma pang'nda' Tuhan, ni'islam kitam maka halam. Ya sadja ahalga' ma Tuhan bang aniya' pangandoltam maka bang lasa ni pagkahi ya kat'kkahanna. 7Ahāp bay pameya'bi ma pandu' b'nnal pasal si Isa, ibarat a'a maglomba. Saguwā' sai bahā' bay amidjakan ka'am bo' kam pahondong ameya'? 8Ngga'i ka Tuhan, sabab iya ya bay amene' ka'am ameya' ma Al-Masi. 9Buwat lling kamatto'ahan, "Minsan dangkuri' du pasulig abuskag katibu'ukan addunan." 10Sagō' makatantu aku labay min Panghū' Isa in kitam dauyunan du. Tantu isab tinambahan kabinasahan ya a'a anasaw pikilanbi, pinapagtongod e' Tuhan maka bay dusana, minsan sai-na. 11Saga dauranakan, mbal aku bay pininjala' e' saga Yahudi bang bay masi pamandu'ku in addat pagislam subay binogbog. Sabab bang buwattē' pamandu'ku, halam aniya' sababan pagla'atan sigām atay ma pasal kamatay si Isa ma hāg. 12Ya kabaya'anku ma saga a'a ya anasaw pikilanbi ilu, gom lagi' sigām kapellengan laring tudju ni harapan sigām. 13Manjari ka'am, saga dauranakan, bay tapene' e' Tuhan bo' aluhaya min usulan sara'. Sagō' pahalli' kam, da'a dūlinbi napsu baranbi ma saukat na kam aluhaya na. Ahāp lagi' bang kam atukid magtabang-tiyabangi ma sabab lasabi dangan maka dangan. 14Ya na itu kamaujuran panoho'an-sara', tumabeya' kamemonna ma panoho'an dakayu' itu, ya yuk-i, "Kalasahinbi pagkahibi manusiya' buwat e'bi alasahan baranbi." 15Sagō' bang kam magjingki-jingki maka magkosog-kosogan, buwat hantang ero' magl'kkob, subay kam ahalli' to'ongan sabab tantu kam makani-kala'atan. 16Aniya' pamissalaku ma ka'am: beya'unbi Rū Sussi magbaya' ma baranbi ati tantu mbal karūlan napsubi. 17Magbesod kabaya'an napsuta maka kabaya'an Rū Sussi. Mbal maguyun duwa ginis baya' itu, ya po'on kitam mbal makarapat angahinang ai-ai ya anguttam. 18Sagō' bang kitam pinagnakura'an e' Rū Sussi, puwas du kitam min pagbaya'an sara'. 19Atampal du saga kahinangan ya luwas min kajarihanta tagna': hinang kalumu'an d'nda maka l'lla, hinang kasabulan, pagba'is, 20paghulmat ma saga ta'u-ta'u, paghinang pantak, pagbanta maka pagbono', paglindi-lindi, pangastol, paglanga-langa min pagkahi, pagsu'al, pakaniya-kaniya tumpukan, 21pangandali'it ma pagkahi, paglami-lami makalandu', maka paglango. Aniya' gi' hinang sigām buwattē'. Balikanku bay pamituwaku ma ka'am waktu dahū, sai-sai maghinang saga hinang ala'at itu mbal to'ongan pinasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. 22Saguwā' buwattitu ya kahinangan a'a pinagbaya'an e' Rū Tuhan: patilasahun iya, taptap kalasiganna, asannang pamikilna, patilu'uyun iya ma pagkahina, patitabangun maka ahatul bowahanna. Kapangandolan iya, 23areyo' pagatayna, ata'u isab angahawid napsuna. Halam aniya' sara' makapagin'mbal ma hinang buwattē'. 24Manjari sai-sai magpasuku' ma si Isa Al-Masi pinahalam e' sigām kajarihan sigām tagna'. Sapantun sigām bay paunung ma Al-Masi amatay ma hāg. Hatina napsu maka baya' sigām kamemon pinahalam sabab mbal na karūlan. 25Kabuwanan kita kallum baha'u min Rū Tuhan, angkan kita subay ameya' pinagbaya'an e'na. 26Da'a kita magabbu-abbu, atawa anukas ma pagkahitam, atawa angalindi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\