HIBRANI 10

1Ya sara' bay pamuwan e' Tuhan ma bangsa Yahudi he' hal hantang suntu'an pang'nda'anta kahāpan ya song pinaniya'. Ngga'i ka kab'nnalanna. Aniya' susumbali'an bay pinagkulban ni Tuhan tahun ni tahun, halam aniya' kaubusanna. Sagō' mbal makarapat saga pagkulban inān pangalanu' pangatayan a'a magsasambahayang. 2Bang sigām bay sinussi sab'nnal-b'nnal min dusa sigām, halam aniya' dusa tananam sigām, ati mbal sigām magkagunahan magkulban pabalik. Malaingkan masi du dusa sigām. 3Maka susumbali'an ya pagkulban na pa'in ma pasalan sigām tahun ni tahun hal pamaentom in sigām masi taga-dusa. 4Mattan du, laha' sapi' maka laha' kambing mbal makapuwasan dusa manusiya'. 5Na, pagka halam aniya' ka'ampunan dusa min paghinang tagna' he', buwattitu pagkallam Al-Masi hinabuna palahil ni dunya itu. Yukna, "Ngga'i ka pagkulban maka lalabotan ya kabaya'annu, saguwā' sakapannu aku baran manusiya'. 6Mbal ka kasulutan ma katibu'ukan hayop tinunu' pagkulban, atawa ginisan lalabotan ya tinukbal pama'ampun dusa. 7Buwattitu isab pamissalaku: Itiya' aku, O Tuhan, lilla' angahinang ai-ai pangahandaknu aku, buwat tasulat ma pasalku ma deyom Kitab." 8Duwa ginis bay pamissalana he', kaissana, "Halam aniya' kabaya'annu, ai-na ka ma susumbali'an maka lalabotan, atawa ma hayop tinunu' ma katibu'ukan atawa ma pagkulban pagtaubatan dusa." (Buwattē' pah'llingna minsan panoho'an sara' asal saga pagkulban maka tutukbalan.) 9Karuwana, ya yukna, "Itiya' aku, O Tuhan, sakap angahinang ai-ai pangahandaknu aku." Hatina, nibbahan e' Tuhan bay bowahan tagna' bo' pinaganti' bowahan baha'u. 10Na, pagka ajukup e' si Isa Al-Masi bay pangahandak Tuhan ma iya, asussi kitam min dusatam ma sabab baran si Isa bay pagkulban pinam'nt'dda. 11Magt'nggehan na pa'in ma deyom langgal saga imam Yahudi inān kamemon bo' maghinang ai-ai pamahinang sigām. Tinukbalan e' sigām magbalik-balik saga pagkulban halam dapatna pamala'an dusa. 12Saguwā' in imam damuli itu, hatina Al-Masi, bay magmalilla' baranna min t'dda sadja, nihinang pagkulban pamapuwas dusa manusiya', ati mbal binalikan sampay ni kasaumulan. Jari itu, aubus pa'in hinangna he', aningkō' iya ma bihing Tuhan tampal ni kowan, 13ati ina'an na iya angagad buwattina'an sampay ta'abut waktu kapanganda'ug Tuhan min palbantahanna kamemon, bo' yampa pinat'nna' saga palbantahan e' ma deyo' pād-tape' Al-Masi. 14Al-Masi itu, pinamint'dda pagmalilla'na baranna ni Tuhan, ati minnē' pinabontol to'ongan itikad manusiya', sasuku sinussi e'na. 15Aniya' isab saksi' min Rū Sussi, ya tasulat ma deyom Kitab, yuk-i, 16"Ya na itu kapagsulutan pat'nna'ku ma manusiya' bang ta'abut llawna, yuk Panghū'. Pahōpku panoho'anku ni deyom atay sigām. Sulatku isab ma deyom panahu'an sigām." 17Sinugpat isab ayat dakayu' itu, ya yuk-i, "Mbal na entomku paldusahan sigām, sampay kala'atan bay tahinang e' sigām." 18Na, pagka ta'ampun dusatam kamemon e' Tuhan, mbal na kitam magkagunahan angahinang pagkulban pabīng. 19Manjari itu, saga danakanku, makatawakkal na kitam pasōd ni deyom Bilik Mahasussi ma sabab laha' si Isa. 20Sabab bay pagmalilla' e' si Isa baranna pinapatay, ati minnē' kitam niukaban pasōran baha'u, pasōran kakkal. Hatina makasōd na kitam ni Bilik Mahasussi labay min kultina ya sapantun baran si Isa. 21Aniya' na Imamtam bangsahan tag-kapatut ma okoman Tuhan. 22Angkan kitam subay pasekot ni Tuhan magatay pote', ma ahogot pangandolta ma iya. Subay halam aniya' hawal-hawalta ma pasal dusa bay hinangta ma waktu palabay, sabab tapabontol na itikadta. Tapandi isab baranta paltanda'an in kitam asussi na. 23Subay kita amalut pahogot ma kaholatan ya pagkahagaranta, sabab kapangandolan asal Tuhan ya bay anganjanji' ma kitam. 24Subay kannalta isab pagkahita bang buwattingga e'ta anabangan sigām bo' maglasa-liyasahi maka maghinang kahāpan. 25Da'a kitam ang'bba min addattam magtipun-tipun, buwat kapang'bba e' saga jama'a si Isa kasehe'. Gom na pa'in kita magtipun amat'ttog iman pagkahita dangan maka dangan, ya lagi'na ma buwattina'an pagka kata'uwanta asekot na Llaw Panghū' Isa. 26Na, bang kita angahinang kala'atan bo' pagtu'uranta minsan bay tataima' pandu' kasab'nnalan, tantu halam aniya' pagkulban pamala'an dusata. 27Ya sadja lagaranta hukuman Tuhan makatāw-tāw, maka api asiglat ya panunu'na ma saga a'a anagga' iya. 28Bang aniya' a'a bay makalanggal sara' si Musa ma masa awal e', bo' aniya' saksi' min duwangan atawa t'llungan maguyun, pinapatay iya, mbal kina'ase'an. 29Jari labi abisa hukuman pinat'kkahan a'a ya angahalipulu Anak Tuhan. Mbal isab magaddat ma laha' bay pamajatu pagsulutan baha'u, ya panussi pangatayanna min dusa. Tahina' isab e'na Rū Sussi, ya ama'nda'an kitam ka'ase' Tuhan. 30Kata'uwanta bang sai bay amaluwas bissala, ya yuk-i, "Aku ya amalos. Aku ya anungbas." Yukna isab, "Angahukum Panghū' ma bangsa suku'na." 31Landu' makatāw-tāw bang kita taluwa' hukuman Tuhan, ya kakkal salama-lama. 32Entomunbi bay palihalanbi ma waktu tagna' gi'. Baha'u kam bay makananam kasawahan min Tuhan sampay am'nnal ma si Isa, maka aheka katiksa'an bay kalabayanbi, sagō' halam bay apinda imanbi. 33Suma'an pinaggunyak-gunyak baranbi maka pininjala' ma mata mairan, suma'an ka'am angandapitan pagkahibi waktu sigām pininjala'. 34Bay ka'ase'anbi saga a'a pilisu ati tanggungbi kabinasahan sigām. Minsan kalangpasan ai-aibi kamemon, gom pa'in kam kinōgan sabab kata'uwanbi aniya' gi' ma ka'am alta' labi ahalga', anatas ni kasaumulan. 35Angkan kam sinoho' da'a ang'bbahan pangandolbi ma Tuhan, sabab aheya tungbasna bang binogbogan. 36Paiman kam supaya tahinangbi ai-ai pangahandak ka'am e' Tuhan, bo' kam makahampit bay paljanji'anna ma ka'am. 37Sabab asekot na waktu, buwat bay tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Mbal at'ggol bo' at'kka ya bay nilagaran. Marai' na t'kkana. 38Allum du saga a'aku abontol ma sabab pangandol sigām, sagō' bang a'a pataikut min aku, mbal aku kasulutan ma iya. " 39Saguwā' halam aniya' lamudtam ma saga a'a ya pataikut min Tuhan bo' yampa binutawanan e'na. Angandol kitam ma Tuhan ati lappasan kitam min hukuman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\