HIBRANI 3

1Saga dauranakanku magpangandol ma si Isa, ka'am bay niabbit e' Tuhan nihinang a'ana, soho'ta na kam angannal ma pasal si Isa. Bay iya pinapi'itu e' Tuhan nihinang Imam Muwallam ma agama ya pagsab'nnalantam. 2Atukid asal iya ma hinangna tudju ni Tuhan, ya bay amene' iya magimam, buwat bay katukid si Musa maghinang ai-ai ma luma' okoman Tuhan. 3Patut asal bang si Isa sinanglitan labi min si Musa. Buwat ibarat luma', patut bang a'a maghinang luma' ya sinanglitan labi min luma' bay hinangna. 4Minsan maingga luma', aniya' bay makahinang iya, saguwā' Tuhan ya makahinang kamemon ai-ai. 5Sosoho'an Tuhan asal si Musa, atukid maghinang ai-ai ma deyom luma' Tuhan. Binissala e'na pasal palman Tuhan ya pinaluwas ma waktu sinōng. 6Saguwā' pangandolan Al-Masi pagka Anak tag-luma' iya, angkan tukiranna hinangna magbaya' ma luma' Tuhan. Sapantun kitam luma' Tuhan kapagbaya'anna, bang pa'in ahogot imantam maka kaholatantam. 7Ya itu lapal min Rū Sussi, ya yuk-i, "Ma llaw itu, bang takalebi suwala Tuhan, 8da'a patuwasunbi kōkbi buwat bay ka'mbo'-mbo'anbi, waktu bay kapanulang sigām ma kabaya'anku, waktu isab kapanukas sigām ma aku ma lahat paslangan. 9Sinulayan na pa'in aku e' sigām, yuk Tuhan, tinukas na pa'in, minsan sigām bay maka'nda' saga kahinanganku ma deyom mpatpū' tahun e'. 10Angkan ap'ddi' atayku ma saga a'a inān. 'Saga a'a itu,' yukku, 'mbal at'ttog pameya' sigām ma aku. Halam ni'ikut e' sigām addat-tabi'at ya kabaya'anku.' 11Bay aku angastol ati pagsapahanku sigām, yukku, 'Saga a'a itu mbal to'ongan pasōd ni lahat pahalian bay tagamaku.' " 12Na, saga dauranakan, halli'inbi pikilanbi bo' supaya halam aniya' min ka'am maghinang kala'atan, saga ang'bbahan pangandolna, ati tabowa pataikut min Tuhan ya kakkal salama-lama. 13Sat'ggol masi waktu niōnan "llaw itu", subay kam magtabang-tiyabangi dapagkahian sakahaba' waktu bo' pahogot imanbi, supaya kam mbal ka'akkalan e' kala'atan ati tabowa magmatuwas ma Tuhan. 14Tantu kita dambeya'an maka Al-Masi bang pa'in isbatta pangandolta min tagna' sampay ni katapusan. 15Buwat lapal sulat Kitab, ya yuk-i: "Ma llaw itu, bang takalebi suwala Tuhan, da'a patuwasunbi kōkbi buwat bay ka'mbo'-mbo'an e', ma waktu bay kapanulang sigām ma kabaya'an Tuhan." 16Na, sai pinagbissala itu, ya bay makakale suwala Tuhan saguwā' anulang ma kabaya'anna? Ya na sigām kamemon bay pinagmunda'an e' si Musa paluwas min lahat Misil. 17Sai isab bay kina'astolan e' Tuhan ma deyom mpatpū' tahun e'? Ya na saga a'a bay makarusa, angkan sigām bay nilaglagan ma lahat paslangan e'. 18Maka sai isab taluwa' sapahan Tuhan, ya yukna, "Saga a'a itu mbal to'ongan pasōd ni pahalian bay tagamahanku sigām." Ya taluwa' sapa Tuhan inān, ya na saga bay anulang kabaya'anna. 19Manjari kata'uwanta, halam bay makasōd saga a'a inān ni lahat pahalian sabab mbal magkahagad ma Tuhan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\