HIBRANI 6

1Angkanna, bang kitam bilahi asangpot ma kaul maka pi'il, subay kitam ang'bba min pamandu' panagna'an pasal Al-Masi, bo' palanjal ni pangadji' alalom-lalom. Da'a balikantam undang-undangan pasal pagtaikut min hinang halam taga-pūs maka pangandol ma Tuhan. 2pasal pagpandi maka pagt'ppak tangan, maka pandu' pasal pagpakallum a'a magpatayan maka hukuman kakkal. Bay na pangadji'antam ina'an. 3Jari pasangpot du pangita'utam, bang karūlan isab e' Tuhan. 4Saupama a'a bay pinasawahan panahu'anna: bay makananam anughala' min sulga' maka bay makahampit kawasa min Rū Sussi. Bang a'a inān anaikutan pangandolna ma si Isa, tantu iya mbal makabāk kataubatan pabīng. 5Bay na kalabayanna kahāpan min palman Tuhan maka tananamna isāb barakat min pagparintahan sinōng. 6Sagō' bang iya animanan pangandolna, tantu iya mbal makabāk pagsusunan atawa pagtaubatan pabalik. Sabab hatulanna, nilansang e'na Anak Tuhan ni hāg pabalik, nihinang iya panunggīngan a'a ma mata mairan pabīng. 7Na, kitam manusiya' sapantun tana' paghuma'an. Bang araran kaulanan, pasulig maina'an saga tinanom ya pagguna e' a'a tag-huma. 8Saguwā' bang tana' hal patomo'an sagmot maka kayu-kayu itingan, halam aniya' kagunahanna. Taka-taka sinukna'an ati tinunu' ma katobtobanna. 9Saguwā' minsan buwattē' pagbanda'ku ma ka'am, saga bagay kalasahanku, makatantu kami in ka'am mbal magkabuwattē'. Tantu kam kaniya'an kahāpan ya pinasambeya' maka kalappasan kalabayanbi ilu. 10Abontol asal Tuhan. Mbal takalipatna bay hinangbi ahāp sampay lasabi ma iya. Ta'nda' lasabi min panabangbi ma pagkahibi bebeya'an si Isa, min tagna' sampay ni kabuwattina'anan. 11Ya sadja kabaya'an kami bang pa'in ataptap katuyu'bi dangan maka dangan sampay ta'abutbi kamaujuranna, bo' tatuman ai-ai holatbi min Tuhan. 12Mbal kami bilahi bang kam maglisu'-lisu'. Ahāp lagi' kam anengoran saga a'a anandalan haggut-pasu' ma sabab pangandol sigām, ya angkan sigām makasambut panganjanji' Tuhan. 13Ma waktu kamatto'ahan, aniya' janji' Tuhan ma si Ibrahim. Bay sapahanna isab janji'na, ōnna dakayu'-kayu' ya pagsapahanna sabab halam aniya' alanga min ōnna. 14Angallam iya ma si Ibrahim, yukna, "Ya itu janji'ku ma ka'a: barakatanta ka to'ongan maka pahekaku saga panubu'nu." 15Halam sinumu si Ibrahim angalagaran Tuhan, angkan tasambutna kamemon bay panganjanji' ma iya. 16Ya addat manusiya' bang anapa, subay aniya' pagsapahan liyu min sigām, jari asulut palkala' a'a duwangan bang makapagsapa na. 17Ya kabaya'an Tuhan subay atampal to'ongan bang ai maksudna maka bang buwattingga tatasna, angkan pinapagtapil janji'na maka sapana. 18Minnē' kitam makatantu in janji' Tuhan mbal magkapinda sabab mbal kapindahan in duwa magtapil itu, mbal isab kapaliluhan e' Tuhan. Angkan pat'ttog gom pa'in imanta, sasuku kitam makabāk kasalamatan ma iya, ati amalut kitam ma kaholatan ya pamuwanna ma kitam. 19Jari ahogot kaholatantam, sali' sapantun sau mbal talaran minsan buwattingga kalandos s'llog. Angkan ahogot, sabab ina'an paengkot ma deyom Luma' Pangarapan ni Tuhan, ma haddaratna to'ongan. 20Bay na pareyom pina'an si Isa, dahū min kitam, sali' dalil imam magpatillot ma pasaltam. Tahinang na iya Imam Muwallam magimam salama-lama, buwat bay kapagimam si Malkisadik ma masa awal e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\