YAKUB 3

1Saga dauranakanku, subay mbal aheka min ka'am angangut nihinang guru. Sabab kata'uwanbi in kami saga guru, bang asā' pamandu' kami, labi abuhat in hukuman ya pinat'nna'an kami e' Tuhan min saga a'a ngga'i ka guru. 2In kitam manusiya', araran magkasā'. Bang aniya' a'a mbal to'ongan asā' ma bissalana, tubus na a'a inān ma kaul maka pi'il, maka kapagagihanna kabaya'an baranna. 3Ya dalilna kakkang kura'. Sangonanta kakkang itu ni bowa' kura' bo' ameya' ma panoho'anta, ati kapagbaya'anta pi'ingga-pi'ingga. 4Dalilna isab bansān ma kappal leha'an. Minsan aheya baran kappal, maka minsan akosog baliyu, maka minsan ariki' isab bansān, in kappal inān tabowa patudju pi'ingga-pi'ingga ya kinabaya'an e' a'a amansān. 5Buwattē' isab hatulan d'lla'ta itu. Minsan b'nnal ariki', tantu aheya hinangna. Pikilunbi api. Minsan hal keyat ariki', tantu makaralletan gulangan aluha. 6Na, api itu pangandalilan d'lla'ta, sabab d'lla'ta ya makatagna'an ginisan kala'atan. Dakayu' du d'lla' ma baranta, sagō' bang itu palagtik na, tabowa katibu'ukan baranta ni kala'atan. T'ggolta allum, in d'lla'ta itu amuwanan kita kasusahan. Ya dalilna api luwas bay min nalka'. 7Binangsa kaginisan, sattuwa talun maka manuk-manuk, daing isab maka sowa, takole' pinagbaya'an e' manusiya'. 8Saguwā' d'lla' itu, halam aniya' makapagbaya'an iya. Halam aniya' hondongan la'atna, ap'nno' asal e' lassun makapatay. 9D'lla'ta ya ginuna pamudjita Panghū'ta Tuhan, ya Mma'tam. Maka d'lla'ta isab ya ginuna panukna'ta pagkahita manusiya', ya bay pinapanjari e' Tuhan ma buwat kajarihanna. 10Hatina dakayu' du bowa' ya paluwasan bissala pamudji maka bissala panukna'. Saga dauranakanku, subay kita da'a buwattē'. 11Aniya' bahā' bohe' ahāp maka bohe' at'bbag magbeya' paluwas min dakayu' tuburan? 12Tantu halam. Saga dauranakanku, aniya' bahā' kayu igira amuwan buwa' jaitun? Aniya' bahā' bahan anggul amuwan buwa' igira? Tantu halam. Damikiyanna, mbal ka makasauk bohe' ahāp min pagbohe'an at'bbag. 13Bang aniya' mailu ma ka'am a'a alalom pangita'una maka ahāp panghatina, subay manyatakan ma kahāp tebong a'a ilu in iya taga-pangita'u. Subay areyo' pangatayanna maka subay alalom pikilanna bo' maghinang ahāp. 14Sagō' ka'am ilu, bang ala'at deyom hona'-hona'bi bo' kam angandali'it ma sehe'bi, maka bang hal kahāpan baranbi ya kannalbi, da'a kam magbantug-bantug di-bi in ka'am taga-kata'u. Da'a paliluhinbi dusabi. 15Min dunya sadja saga hona'-hona' buwattē', min pikilan manusiya' maka min saitan. Ngga'i ka buwattē' bang pangita'u min Tuhan. 16Sabab maingga-maingga lahat, bang aniya' saga a'ana angandali'it maka hal angannal ma kahāpan baran sigām, tantu aniya' maina'an kasasawan maka ginisan la'at kamemon. 17Sagō' bang a'a taga-pangita'u min Tuhan buwattitu kahālanna: kaissana, halam aniya' tamak atayna. Karuwana, aluhay iya binowa magsulut bang aniya' pagsagga'an. Ahāp bowahanna ni a'a kamemon, maka ahanunus iya. Ma'ase' iya, maka biyaksa iya maghinang ahāp ma pagkahina. Magtaluwa' hinangna maka lling bowa'na, maka mbal iya amapagbidda' a'a minsan sai. 18Sasuku a'a amapagkahāp sehe'na, sali' dalil a'a magtanom. Kabontolan atay ya ta'ā'na min tinanomna, pagka patisulutun iya maka mbal pangalulugat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\