YAHIYA 1

1Ma halam gi' aniya' dunya, asal na Palman. Magdakayu' asal Palman itu maka Tuhan, maka Tuhan isab Palman. 2Sangay min katagna' magdakayu' asal Palman maka Tuhan. 3Bay pinapanjari ai-ai kamemon e' Palman itu, bo' pa'in min kahandak Tuhan. Halam aniya' pinapanjari minsan ai bang ngga'i ka min Palman. 4Palman ya po'onan kallum, maka kallum itu ya amuwan kasawahan ma panghati manusiya'. 5Asinag na pa'in Sawa ma deyom kalendoman, sago' mbal kap'ddahan e' kalendoman. 6Aniya' a'a bay pinapi'itu e' Tuhan, niōnan si Yahiya. 7Sinoho' iya amata'uwan bangsa manusiya' pasal Sawa, supaya makakale maka magkahagad saga a'a kamemon. 8Ngga'i ka si Yahiya ya pinagōnan Sawa itu. Ya hinangna pi'itu ni dunya subay amuwan saksi' pasal Sawa. 9Sawa b'nnal ko' inān, ya palahil ni dunya bo' amuwan kasawahan ma panghati maka itikad saga a'a kamemon. 10Ma dunya pa'in Palman, halam iya takilā e' saga a'a maina'an, minsan sigām bay pinapanjari e'na min kahandak Tuhan. 11Bay iya pi'itu ni lahatna luggiya', sagō' halam tataima' e' bangsana. 12Saguwā' sasuku anaima' Palman itu sampay magkahagad ma iya, buwananna sigām kapatut bo' supaya sigām manjari anak Tuhan. 13Tahinang sigām anak Tuhan, ngga'i ka buwat katubu' manusiya', atawa min kabaya'an manusiya', atawa min napsu l'lla. Ya angkan sigām tahinang anak Tuhan sabab min kahandak Tuhan. 14Manjari ya pinagōnan Palman itu bay palahil pi'itu magpabaran manusiya' bo' pat'nna' ma deyomantam. Jukup asal ma iya ase' maka lasa maka kasab'nnalan. Ta'nda' kami barakatna maka sahayana, ya palsuku'an Anak Tuhan dakayu'-kayu'. 15Anaksi' si Yahiya pasal Palman. Atanog pah'llingna yukna, "Ya na ko' itu bay pangahakaku ni ka'am, ya yukku, 'Aniya' pi'itu damuli min aku, sagō' alanga gi' iya min aku sabab asal na iya ma halam gi' aku bay nianakan'." 16Ap'nno' Palman e' ase' maka lasa ati makasambut kitam min iya saga kahāpan manglabi-labihan. 17Kapat'nna'an kitam sara'-panoho'an Tuhan labay min si Musa. Kapahampitan kitam ase' maka lasa sampay kasab'nnalan labay min si Isa Al-Masi. 18Halam aniya' manusiya' bay maka'nda' Tuhan, luwal Anakna tunggalan ya pataptap ma bihingna. Pinata'u kitam e'na pasal kajarihan Tuhan. 19Na, buwattitu ya panambung si Yahiya waktu kapanilosa iya e' saga imam maka saga tatabang, ya bay sinō' pehē' e' pagnakura'an Yahudi min da'ira Awrusalam. Tinilosa si Yahiya bang sai iya. 20Halam ya bay magmarī' sagō' atampal sadja sambungna. Yukna, "Ngga'i ka aku Al-Masi." 21"Na, sai ka?" yuk sigām. "Si Elija ka bahā'?" "Ngga'i ka," yuk si Yahiya. Yuk gi' saga imam, "Ka'a bahā' dakayu' nabi ya nilagaran e' bangsatam Yahudi?" "Ngga'i ka," yukna. 22Ma katapusanna tino'ongan patilaw sigām, yuk-i, "Haka'in kami to'ongan bang sai ka, sabab kami itu sinō' amowa haka ni saga a'a bay amapi'itu kami. Ai yuknu ma pasal ka'a barannu?" 23Manjari sali' du sambung si Yahiya maka bay tasulat e' nabi Isaya, yuk-i, "Aku itu a'a angalingan pakosog ma lahat paslangan. Ya pangalinganku, 'Hawaninbi lān palabayan Panghū''." 24Na aniya' saga Parisi pinapehē' 25atilaw si Yahiya, yuk-i, "Angay ka angkan magpandi saga a'a bang ka ngga'i ka Al-Masi atawa nabi Elija atawa Nabi dakayu'?" 26Yuk sambung si Yahiya, "Bohe' sadja ya pagpandiku ma saga a'a, sagō' aniya' an'ngge ma t'ngnga'bi ilu dakayu' a'a mbal kata'uwanbi. 27Damuli gi' iya min aku, sagō' mbal aku tōp minsan angahubaran engkot taumpa'na, sabab alanga to'ongan iya min aku." 28Bay paniya' pakaradja'an itu ma kauman Betani, ya ma dambila' sapa' Jordan ma lugal bay pagpandihan si Yahiya. 29Pag'llaw dakayu', ta'nda' e' si Yahiya si Isa tudju pehē' ni iya. Jari magsambatan si Yahiya yukna, "Nda'unbi, ilu na Bili-bili ya pamuwan e' Tuhan pagkulban ma sabab bangsa manusiya' supaya pinuwasan paldusahan sigām. 30Ya na ko' itu bay pangahakaku ma ka'am, ya yukku, 'Aniya' a'a pi'itu damuli min aku. Alanga gi' iya min aku sabab asal na iya ma halam gi' aku nianakan.' 31Tagna', halam kata'uwanku bang sai iya. Sagō' pi'itu aku magpandi a'a ma bohe' supaya pinakilā si Isa ni bangsa Isra'il. 32- 33"Halam iya bay kata'uwanku, manda' aku pinata'u e' Tuhan ya anoho' aku magpandi a'a maka bohe'. Yukna ma aku, 'Bang ta'nda'nu Rū Sussi pat'ppak ma dakayu' a'a sampay pat'ttog ma iya, ya na ko' a'a magpapandi a'a maka Rū Sussi.' " Buwattitu isab panaksi' si Yahiya pasal si Isa, yuk-i, "Bay ta'nda'ku Rū Sussi paruwa'i min sulga' buwat luwa assang. Bay ta'nda'ku pat'ppak maka pat'ttog ma si Isa. 34Ta'nda'ku to'ongan," yukna, "angkan kasaksi'anku in si Isa Anak Tuhan." 35Pagk'llat llaw dakayu', ina'an si Yahiya an'ngge pabalik ma dambila' sapa' Jordan, beya' maka duwangan mulidna. 36Pag'nda'na si Isa palabay, ah'lling iya, yukna, "Nda'unbi. Ina'an Bili-bili min Tuhan." 37Takale pa'in h'lling si Yahiya itu e' duwangan mulidna, papinda sigā paturul ma si Isa. 38Paglingi' si Isa, ta'nda'na duwangan a'a paturul ma iya ati tilawna sigā, yukna, "Ai gawibi?" Yuk sambung sigā, "Tuwan Rabbi (hatina Tuwan Guru), maingga pat'nna'annu?" 39Yuk si Isa, "Dai' kam bo' ta'nda'bi." Jari ameya' sigā ma iya ati ta'nda' bang maingga pat'nna'anna. Maina'an sigā ma iya sampay ni kasangoman. Saga lisag mpat kohap ya waktu kapangabbitna ma sigām. 40Ōn dangan bay paturul inān si Andariyas, danakan si Simun Petros. 41Jari patūy si Andariyas amiha danakanna he'. Tabākna pa'in, yukna ni si Simun, "Tabāk kami na Al-Masi." (Hatina a'a tapene' e' Tuhan angaliyusan bangsana min kasigpitan.) 42Jari binowa si Simun ni si Isa e' si Andariyas. Pinatongan iya e' si Isa ati yukna ma iya, "Ka'a si Simun anak si Yahiya, sagō' ōnanta ka Kipas." (Ōn Kipas itu sali' du maka Petros, hatina, 'Batu'.) 43Pagsalung pa'in, agara' si Isa pehē' ni lahat Jalil. Tabākna si Pilip mahē' ati yukna ni iya, "Dai' ka ameya' ma aku." 44Si Pilip itu a'a min kauman Betsaida, lahat si Andariyas maka si Petros. 45Puwas e' piniha e' si Pilip si Natanael. Tabākna pa'in, magtūy haka'anna si Natanael, yukna, "Ta'nda' kami a'a bay pinapata e' si Musa ma deyom Kitab Tawrat, maka pinapata isab e' kanabi-nabihan ma kasulatan sigām. Si Isa iya, anak si Yusup min kauman Nasaret." 46"He!" yuk si Natanael. "Aniya' bahā' kahāpan paluwas min Nasaret?" Yuk si Pilip, "Dai' ka anganyata'." 47Pag'nda' si Isa ma si Natanael ina'an patudju ni iya, yukna, "A'a itu a'a Isra'il to'ongan, a'a mbal ata'u angakkal!" 48Yuk si Natanael, "Buwattingga kata'unu ma aku?" Yuk sambung si Isa, "Bay ka asal ta'nda'ku ma deyo' kayu igira ma halam gi' nilinganan e' si Pilip." 49Anambung si Natanael, yukna, "Tuwan Guru, ka'a Anak Tuhan. Sultan ka ma bangsa Isra'il." 50Atilaw si Isa ma si Natanael, yukna, "Magkahagad ka bahā' ma aku saukat na yukku in ka'a bay ta'nda'ku ma deyo' kayu igira? Ma sinosōng aniya' du ta'nda'bi saga hinangku akalap gi' barakatna minnitu." 51Yukna isab ma sigām, "B'nnal ya pangahakaku ma ka'am. Ma sinosōng maka'nda' kam sulga' aukab, maka saga mala'ikat Tuhan magdeyo'-diyata' min aku, Anak Manusiya'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\