YAHIYA 10

1Manjari magparalilan si Isa, yukna, "B'nnal pangahakaku itu ma ka'am, bang aniya' a'a pasōd ni deyom kuralan bili-bili, ma halam palabay min lawang sagō' pasōd min palabayan saddī, a'a inān panangkaw maka pangalangpas. 2Sagō' bang a'a pasōd min lawang, ya na ina'an a'a angupiksa' bili-bili. 3Tantu iya niukaban e' tunggu' lawang. Paglinganna ōn saga bili-bilina pakaniya-pakaniya, tapanhid suwalana e' sigām ati bowana sigām paluwas min deyom kural. 4Makaluwas pa'in, parahū iya ati paturul saga bili-bili min buli'anna sabab tapanhid suwalana. 5Bang a'a saddī, mbal du tinurul e' bili-bili. Alahi sadja sigām sabab mbal tapanhid suwalana." 6Kissa itu bay pamaralil e' si Isa ma saga a'a inān sagō' halam tahati e' sigām. 7Angkanna ah'lling si Isa ma sigām pabalik, yukna, "B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'am, aku itu ibarat lawang palabayan saga bili-bili. 8Saga a'a bay pi'itu dahū min aku sali' a'a anangkaw, a'a angalangpas. Saguwā' halam sigām kinale e' saga a'a suku'ku. 9Aku itu ibarat lawang," yuk si Isa. "Sai-sai pasōd labay min aku, lappasan du iya. Limaya du iya magsōd-luwas ati makabāk iya kalluman. 10Bang a'a angalangpas, halam aniya' gawina pi'itu saddī min anangkaw maka amapatay maka amaka'at. Sagō' ya gawiku pi'itu amuwan kallum ma manusiya', kallum mamarahi hāpna. 11"Aku itu," yuk si Isa, "ibarat a'a tag-bili-bili ahāp sidda pangupiksa'na ma saga bili-bilina. A'a inān maglilla' amatay ma sabab sigām. 12Sagō' mbal magparuli to'ongan a'a ginadjihan anunggu' sabab ngga'i ka iya tag-dapu. Angkan bang aniya' ta'nda'na ero' talun pasekot, magtūy pasagaranna saga bili-bili ati alahi iya minnē'. Saga bili-bili kasehe' tas'kkat e' ero', kasehe' akaukanat. 13Ya angkan a'a inān alahi sabab ginadjihan sadja iya. Halam aniya' pagka'inoganna ma saga bili-bili. 14- 15Aku itu," yuk si Isa, "ibarat a'a tag-bili-bili ahāp pangupiksa'na ma saga bili-bilina. Kami maka Mma'ku magkata'u to'ongan. Damikiyanna aku maka saga a'a suku'ku, ata'u aku ma sigām maka ata'u sigām ma aku. Maglilla' isab aku amatay ma sabab sigām. 16Aniya' gi' saga a'a suku'ku saddī minnitu. Ibarat sigām bili-bili ma kuralan saddī. Ya du sigām subay bowaku. Angasip du sigām ma suwalaku ati pagdakayu'ku sigām, manjari dakayu' du angupiksa' sigām kamemon. 17"Kinalasahan aku e' Mma'ku Tuhan sabab maglilla' aku amatay bo' supaya bawi'ku kallumku pabīng. 18Halam aniya' taga-kapatut amapatay aku, sabab aku ya magkabaya'an amatay maka mbal. Taga-kapatut aku maglilla' kallum baranku, maka taga-kapatut amakallum baranku pabīng. Panoho'an Mma'ku ko' itu ma aku." 19Makakale pa'in saga a'a ma pamissala si Isa inān, magtūy sigām abahagi' duwa pabalik. 20Aheka sigām angupama, yuk-i, "A'a itu sinōd saitan! Binelaw! Angay iya kalebi?" 21Sagō' yuk kasehe'an, "Bang a'a kasōran saitan mbal iya makabissala buwat pamissalana itu. Maka bang saitan, mbal tapa'nda'na a'a buta." 22Manjari timpu paghaggut na, waktu isab Paghinang Pagsussi ma langgal pagkulbanan ma Awrusalam. 23Ina'an si Isa ma deyom langgal lum'ngngan ma saurung ya niōnan Saurung Sulayman. 24Jari magtimukan saga a'a pehē' ni sakalibutna. Yuk sigām ni iya, "At'ggol gi' ka bahā' amahati kami bang sai ka? Bang ka b'nnal Al-Masi ya tapene' e' Tuhan, subay kami haka'annu pahāp." 25Anambung si Isa, yukna, "Bay na kam haka'anku sagō' halam aku bay pagkahagadbi. Ya amata'uwan ka'am bang sai aku, ya na saga hinang makainu-inu bay hinangku min ōn Mma'ku. 26Sagō' mbal aku pagkahagadbi sabab ka'am ilu ngga'i ka saga bili-biliku, ngga'i ka suku'ku. 27Saga bili-biliku angasip du ma suwalaku. Kata'uwanku sigām maka paturul du sigām ma aku. 28Buwananku sigām kallum kakkal ni kasaumulan. Mbal to'ongan sigām amutawan min Tuhan sumiyan-sumiyan, maka halam aniya' makaragtu' sigām min komkomanku. 29Bay sigām pamasuku'an aku e' Mma'ku, maka akawasa iya min kamemon. Halam aniya' makaragtu' saga a'a suku'ku min komkomanna. 30Aku maka Mma'ku dakayu' du." 31Pagkale saga a'a ma lling si Isa he', amuwa' sigām batu pabīng pamantung sigām ma iya. 32Yukna ni sigām, "Aheka hinang ahāp bay pa'nda'anku ni ka'am, saga hinang bay pamahinang aku e' Mma'ku Tuhan. Hinang ingga ya kab'nsihanbi, ya angkan kam bilahi amantung aku?" 33Yuk sambung saga a'a inān, "Ngga'i ka ma sabab hinangnu ahāp ya angkan kami magbamba amantung ka'a, sagō' ma sabab llingnu pangkal tudju ni Tuhan. Manusiya' sadja ka, bo' pa'in maglaku-laku ka in ka'a Tuhan." 34Yuk si Isa ni sigām, "Na, tasulat asal ma deyom Kitab Tawrat ya pamissala Tuhan ni saga manusiya'. Yuk-i, 'Ka'am ilu saga tuhan.' 35Na, kata'uwantam in kamemon tasulat ma deyom Kitab mbal to'ongan apinda salama-lama. Bang Tuhan angōn tuhan ma saga a'a bay pamuwananna lapalna, 36ya lagi'na aku patut niōnan Anak Tuhan. Sabab tapene' aku e' Tuhan bo' ma iya sadja, maka pinapi'itu aku e'na ni dunya. Jari angay yukbi in aku ah'lling pangkal tudju ni Tuhan pagka yukku in aku Anak Tuhan? 37Bang aku saupama mbal angahinang saga hinang kabaya'an Mma'ku, da'a aku pagkahagarunbi. 38Sagō' bang magtaluwa' hinangku maka kabaya'an Tuhan, na, pagkahagarunbi kahinanganku sadja, minsan kam mbal makab'nnal ma pah'llingku. Sabab minnē' kata'uwanbi to'ongan maka tahatibi in Mma'ku maka aku dakayu' du." 39Magtūy pasulay saga a'a inān pabalik anaggaw si Isa, sagō' makapuwas iya min pang'ntanan sigām. 40Puwas e' pabalik si Isa pehē' ni dambila' sapa' Jordan, ni bay pagpandihan saga a'a e' si Yahiya waktu tagna'. Pat'nna' si Isa maina'an daka pilambahangi. 41Jari aheka a'a pehē' ni iya. Yuk suli-suli sigām, "Si Yahiya halam bay makahinang saga paltanda'an kainu-inuhan a'a, sagō' b'nnal sadja kamemon bay pah'llingna pasal si Isa." 42Ati aheka a'a mahē' angandol ma si Isa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\