YAHIYA 14

1Yuk si Isa ni saga mulidna, "Da'a pasusahunbi deyom ataybi pasal llingku inān. Angandol sadja kam ma Tuhan maka angandol kam ma aku. 2Aheka pat'nna'an maina'an ma okoman Mma'ku Tuhan. Bang ngga'i ka b'nnal, bay du kam haka'anku. Pehē' du aku anagamahan ka'am pat'nna'an. 3Na, bang aubus e'ku anagamahan kam pat'nna'an, pabalik du aku pi'itu angā' ka'am binowa pehē', supaya kitam magdakayu' pat'nna'an. 4Kata'uwanbi isab labayan tudju ni papehē'anku." 5Yuk si Tomas ni iya, "Tuwan Panghū', mbal kata'uwan kami bang pi'ingga papehē'annu. Daka buwattingga e' kami makatullus pehē'!" 6Yuk si Isa ma iya, "Aku ya labayan tudju ni Tuhan. Aku ya po'onan kasab'nnalan. Aku ya po'onan kallum. Halam aniya' makapehē' ni Mma'ku Tuhan bang ngga'i ka aku ya palabayanna. 7Bang aku kata'uwanbi du, kata'uwanbi isab Mma'ku. Puwas min llaw itu kata'uwanbi du iya, maka ta'nda'bi." 8Yuk si Pilip ni si Isa, "Tuwan Panghū', pa'nda'in Mma'nu ma kami, ati ka'amuhan kami." 9Anambung si Isa, yukna, "T'ggol kamailuku na ma ka'am, Pilip, mbal gi' kata'uwannu aku bang sai? Sai-sai maka'nda' aku, sali' Mma'ku to'ongan ya ta'nda'na. Jari angay angkan yuknu in Mma'ku subay pina'nda'an ni ka'am? 10Mbal ka bahā' am'nnal, Pilip, in aku maka Mma'ku dakayu' du? Saga pandu' bay pamandu'ku ma ka'am inān, ngga'i ka min paghona'-hona'ku sagō' min Mma'ku, ya pataptap itu ma aku. Angahinang iya hinangna labay min aku." 11Yuk si Isa lagi', "Subay aku pagkahagadbi pagka yukku in aku maka Mma'ku dakayu' du. Sagō' bang aku ganta' mbal pagkahagadbi ma pamissalaku hal, pagkahagarunbi aku ma sabab saga hinang ya bay tahinangku. 12B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'am, sai-sai taga-pangandol ma aku, tahinang e'na saga hinang bay hinangku. Maka pasōng lagi' saga hinangna min bay hinangku, sabab marai' na aku pehē' ni Mma'ku Tuhan. 13Ai-ai amu'bi ni Mma'ku ma sabab aku ya panabbutanbi, hinangku du ma ka'am supaya aniya' mahaldika' ma Mma'ku sabab min aku. 14Ai-ai amu'bi ni aku ma sabab ōnku ya panabbutanbi, paniya'ku sadja du ma ka'am." 15Yuk si Isa lagi', "Bang aku kalasahanbi du, tantu beya'bi saga panoho'anku. 16Angamu' aku ni Mma'ku ati aniya' paniya'na ma ka'am ganti'ku anabangan ka'am. Pataptap du iya ma ka'am saumul-umul. 17Rū Tuhan ko' itu, ya pinagsambatan Rū kasab'nnalan. Mbal iya tataima' e' saga a'a mbal angisbat, sabab mbal ta'nda' e' sigām maka mbal takilā. Sagō' ka'am ilu, takilābi du Rū Tuhan sabab ilu iya ma ka'am maka pataptap ma deyom ataybi. 18"Minsan aku ala'an min ka'am, mbal kam siya-siyaku. Pabalik du aku pi'itu ni ka'am. 19Marai' na waktu in aku mbal ta'nda' e' saga a'a ya mbal angisbat Tuhan. Sagō' ta'nda'bi du aku ati allum du kam salama-lama pagka aku ya asal allum. 20Ta'abut pa'in waktu ina'an, kata'uwanbi du in aku maka Mma'ku dakayu' du, maka kata'uwanbi isab in ka'am maka aku dakayu' du. 21Sai-sai anaima' saga panoho'anku sampay ameya', ya ilu a'a alasa ma aku. Jari sasuku alasahan aku, kinalasahan iya e' Mma'ku. Ya du aku alasahan iya, maka amakilā aku di-ku ma iya." 22Sakali tinilaw si Isa e' si Judas, (ya ngga'i ka Judas Iskariyut.) "Panghū'," yukna, "ai sababna angkan hal kami ya pata'unu ma pasalnu, ngga'i ka manusiya' kamemon?" 23Anambung si Isa, yukna, "Bang a'a alasahan aku, tantu beya'na pamandu'ku. Jari kinalasahan iya e' Mma'ku ati pina'an du kami maka Mma'ku pat'nna' ma iya. 24Sagō' bang a'a mbal alasa ma aku, mbal isab beya'na saga pandu'ku. Saga kabtangan ya takalebi min aku, ngga'i ka min hona'-hona'ku sagō' min Mma'ku, ya bay amapi'itu aku. 25"Bay na itu pamissalaku ni ka'am ma waktu kamaituku ma ka'am. 26Sagō' ma sinosōng pinandu'an du kam pasal kamemon e' Rū Sussi, ya pinabeya' e' Mma'ku anabangan ka'am paganti' min aku, maka amaentoman ka'am pasal kamemon bay pamandu'ku." 27Yuk si Isa lagi', "Ya pang'bbaku ma ka'am kasannangan atay. Kasannangan itu min aku asal, maka halam aniya' sali'na ma deyom dunya. Angkan yukku ma ka'am, da'a pasusahunbi ataybi maka da'a kam tināw. 28Bay na takalebi pah'llingku, ya yuk-i, 'Ala'an aku min ka'am sagō' pabalik du aku pi'ilu ni ka'am.' Bang aku kalasahanbi, tantu du kam kinōgan pagka aku pehē' ni Mma'ku, sabab alanga iya min aku. 29Bay na itu pata'uku ma ka'am buwattina'an hinabuku halam lagi' ala'an, supaya aku pagkahagadbi bang ta'abut na waktu ina'an. 30Mbal na aku makat'ggol amissalahan ka'am, sabab marai' na at'kka nakura' saitan ya magagi ma babaw dunya itu. Mbal aku kapagagihan e'na, 31sagō' subay anganad saga manusiya' kamemon in aku alasa asal ma Mma'ku, ya angkan aku amanuyu' angahinang ai-ai panoho'an Mma'ku ma aku. "Na, sūng na," yuk si Isa. "Palanjal kitam minnitu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\