YAHIYA 15

1Manjari itu magparalilan si Isa. Yukna ni saga mulidna, "Aku itu dalil dī po'onan tinanom, maka Mma'ku dalil a'a angayuput. 2Sinagpe' e'na kamemon kasangahanku ya mbal amuwan buwa', maka nihawanan e'na kamemon kasangahanku taga-buwa' bo' paganap buwa'na. 3Ka'am ilu sali' dalil sanga ati hawananna ka'am maka saga lapal pamandu'ku ka'am. 4Subay kam pat'ttog ma aku ati pat'ttog aku ma ka'am, sabab in sanga mbal abuwa'an di-na, luwal bang dalos maka po'onanna. Damikiyanna ka'am ilu, mbal kam makahinang ahāp luwal bang aku ya paralosanbi kakkal. 5"Aku itu dī po'onan tinanom, bo' ka'am ya dalil kasangahanku. Sai-sai kam pat'ttog ma aku, bo' aku isab pat'ttog ma iya, aheka buwa'na ma kaul maka pi'il. Sabab bang a'a ganta' autas min aku, halam aniya' tahinangna ahāp. 6Sai-sai mbal pat'ttog ma aku, sali' iya dalil sanga asagpe', tinimanan maka alanosan di-na. Manjari saga sanga alanos itu tinimuk du bo' nilarukan ni deyom api tinunu'. 7Sagō' bang kam pat'ttog ma aku, maka bang tau'bi pandu'ku ma deyom ataybi, nirūlan du kam e' Tuhan ma ai-ai amu'bi. 8Bang kam amuwan buwa' paheka ma kaul maka pi'il, minahaldika' du Mma'ku, ati minnē' talhakit in ka'am mulidku sab'nnal-b'nnal. 9"Alasa aku ma ka'am buwat kalasa Mma'ku ma aku. Da'a kam pabutas min lasaku. 10Bang beya'bi saga panoho'anku, mbal du kam abutas min lasaku. Buwat aku, beya'ku asal saga panoho'an Mma'ku ma aku ati mbal aku abutas min lasana. 11Angkan buwattitu pah'llingku ma ka'am, supaya kam makahampit kakōran, halam aniya' kulangna. 12Ya na itu panoho'anku ma ka'am, subay kam maglasa-liyasahi buwat paglasaku ma ka'am. 13Bang aniya' a'a lilla' amatay ma sabab lasana ma bagayna, mbal kaliyuhan lasa buwattē'. 14Ka'am ilu, bagayku du kam bang hinangbi saga panoho'anku ma ka'am. 15Mbal na kam ōnanku sosoho'an sabab sosoho'an itu mbal pinata'u bang ai na pa'in nihinang e' nakura'na. Saguwā' ka'am ilu bay na pata'uku pasal kamemon ya takaleku min Mma'ku, angkan kam ōnanku na saga bagayku. 16Ngga'i ka ka'am ya bay amene' aku, sagō' aku ya bay amene' ka'am, maka bay angwakilan ka'am supaya aheka kahāpan tahinangbi, kahāpan mbal apinda, sapantun kayu magbuwa' paheka. Jari ai-ai pangamu'bi ni Tuhan ma sabab ōnku ya panabbutanbi, tantu kam nirūlan e'na. 17Ya itu panoho'anku: maglasa-liyasahi kam." 18Yuk si Isa ni saga mulidna, "Bang kam ganta' kinab'nsihan e' saga a'a mbal angisbat Tuhan, entomunbi aku. Ya du aku kinab'nsihan e' sigām dahū gi' min ka'am. 19Bang bay kam dambeya'an maka saga a'a mbal angisbat e', bay du kam kinalasahan e' sigām pagka dambeya'an maka sigām. Sagō' saddī na kam. Bay kam pene'ku pinasaddī min saga a'a inān, angkan kam kinab'nsihan. 20Entomunbi bay pah'llingku ma ka'am, ya yukku, 'In banyaga' mbal alanga min nakura'na.' Na, bang aku nakura'bi nila'at e' saga a'a inān, tantu isab ka'am nila'at du e' sigām. Bang sigām bay ameya' ma pamandu'ku, ameya' du isab sigām ma pamandu'bi. 21Sagō' kinab'nsihan kam e' sigām maka nila'at ma sabab suku'ku kam. Tu'ud sigām halam makakilā ma Tuhan ya bay amapi'itu aku. 22Bang bay halam aku pi'itu ni dunya amandu'an sigām, mbal sigām katōngan dusa. Saguwā' ma buwattina'an mbal na sigām makara'awa pasal saga dusa sigām. 23Sai-sai ab'nsihan aku, ab'nsi isab iya Mma'ku. 24Bang bay halam tahinangku ma pang'nda' sigām saga hinang ya mbal tahinang e' a'a saddī, halam du sigām bay katōngan dusa. Sagō' bay na ta'nda' e' sigām kahinanganku inān, malaingkan masi ab'nsihan aku maka Mma'ku. 25Tantu du aku kinab'nsihan e' sigām bo' supaya atuman ya bay tasulat ma Kitab, ya yuk-i, 'Kinab'nsihan aku e' sigām ma halam aniya' po'on sababna.' " 26Ah'lling gi' si Isa, yukna, "Pi'ilu du ni ka'am Pananabang, hatina Rū Tuhan ya luwas min haddarat Tuhan. Angahaka ya kasab'nnalan pasal Tuhan. Papi'ituku iya ni ka'am min Mma'ku. Jari pagmailu na iya anaksi' iya ma sababku. 27In ka'am isab, anaksi' du isab ma sababku, sabab sehe'ku asal kam sangay min katagna'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\