YAHIYA 16

1Yuk si Isa ni saga mulidna, "Awalanku pangahakaku itu ma ka'am bo' supaya kam mbal ang'bba min pangandolbi ma aku. 2Ka'am ilu song mbal tinugutan pasōd ni deyom langgal e' saga nakura' agama. Maka at'kka du waktu, bang aniya' a'a amapatay ka'am, ya pangannal sigām in hinang sigām maguyun maka kabaya'an Tuhan. 3Angkan buwattē' hinang a'a ma ka'am sabab halam sigām bay makata'u pasalan Mma'ku atawa aku. 4Haka'anta kam pasal itu supaya kam makaentom bang ta'abut waktu pamat'kka saga pakaradja'an itu. Nientom e'bi bay pangahakaku itu ma ka'am. Halam kam bay haka'anku dahū minnitu sabab masi aku bay ma ka'am." 5"Sagō' buwattina'an tugila'ku na ni ka'am sabab song na aku pabalik pehē' ni bay amapi'itu aku, bo' pa'in halam aniya' min ka'am atilaw aku bang pi'ingga aku. 6Makalandu' na kasusahanbi pagka kam kahaka'anku na. 7Sagō' b'nnal sadja ya pangahakaku itu ma ka'am, aheya gi' kahāpan ma ka'am bang aku ala'an min ka'am. Sabab bang aku saupama bay mbal ala'an, mbal du pi'ilu ni ka'am ya Pananabang e'. Sagō' bang aku ala'an, papi'iluku du iya ni ka'am. 8Pagpi'ilu pa'in Pananabang itu, amandu'an iya saga manusiya' ma dunya itu pasal dusa, maka pasal ka'adilan, maka pasal hukuman Tuhan. 9Pinahati sigām e'na pasal dusa sigām pagga mbal magkahagad ma aku. 10Pinahati isab sigām pasal ka'adilan, sabab in aku itu pehē' na ni Mma'ku ati mbal ta'nda'bi. 11Pinahati du isab sigām pasal hukuman Tuhan, sabab tahukum na nakura' saitan, ya magagi ma babaw dunya itu. 12"Aheka gi' pangahakaku ma ka'am," yuk si Isa, "sagō' mbal ta'anggapbi buwattina'an. 13Subay na at'kka pi'ilu in Rū Kasab'nnalan, bo' yampa kam bowana ata'u pasal kasab'nnalan kamemon. Mbal iya amandu' min pagnahu'-nahu'na, sagō' ai-ai takalena min Tuhan, ya na he' pamandu'na ma ka'am. Maka pinata'u kam e'na pasal pakaradja'an ya pat'kka ma sinosōng. 14Pinagmahaldika'an isab aku, sabab kamemon ya pamata'u Rū Tuhan ma ka'am asal min aku. 15Ai-ai palsuku'an Mma'ku, palsuku'anku du isab, angkan yukku ma ka'am, in kamemon pamata'u Rū Tuhan ma ka'am asal bay min aku." 16Yuk si Isa, "Mbal at'ggol, mbal na aku ta'nda'bi. Pagpuwas ina'an isab, mbal at'ggol ta'nda'bi du aku pabīng." 17Magsuli-suli saga mulid si Isa kasehe'an, yuk sigām, "Ai bahā' hatina, ya yukna 'mbal na at'ggol ati mbal na iya ta'nda'tam, maka puwas ina'an-i mbal at'ggol ati ta'nda'ta iya pabīng?' Maka bay pah'llingna isab, ya yukna-i, 'sabab pehē' na iya kono' ni Mma'na?' 18Ai bahā' hatina 'mbal na at'ggol?' Hē! Mbal tahati!" 19Kinata'uwan asal e' si Isa in mulidna inān bilahi atilaw iya pasal bissalana. Angkan yukna ni sigām, "Bay yukku ma ka'am insini', 'mbal at'ggol ati mbal aku ta'nda'bi, maka mbal du isab at'ggol ati ta'nda'bi du aku pabīng.' Ya na itu bahā' pagtilaw-tilawanbi dangan maka dangan? 20B'nnal sadja pangahakaku itu ma ka'am, ka'am ilu maglemong du maka magdukka, salta' pa'in kinōgan saga a'a mbal angisbat Tuhan. Taluwa' du kam kasusahan sagō' papinda du susabi ni kalasigan. 21Ya dalilna buwat d'nda anganak. Asusa iya sasangna song anganak. Sagō' pagma-luwasan pa'in anakna, mbal na taentomna p'ddi' bay kalabayanna. Gom pa'in iya kinōgan sabab aniya' onde'-onde' palahil ni dunya. 22Damikiyanna ma ka'am. Ma buwattina'an asusa kam, sagō' mag'nda' du kitam pabīng. Manjari magkōg-koyag du kam to'ongan ma halam aniya' makala'anan kōg-koyagbi inān. 23"Bang ta'abut llaw pag'nda'tam pabalik mbal aniya' panilawanbi aku. B'nnal pangahakaku itu ma ka'am, ai-ai amu'bi ni Mma'ku ma sabab ōnku ya pamanyabutanbi, tantu kam nirūlan e'na. 24Dahū minnitu halam kam bay angamu' ai-ai ma sabab ōnku ya pamanyabutan. Angamu' na kam, ati nirūlan sadja kam bo' ajukup kakōganbi." 25Yuk si Isa ni sigām, "Dahū, bay aku magparalilan, sagō' aniya' waktu mbal na aku magparalilan ma ka'am. Atampal sadja pamissalaku ma ka'am pasal Mma'ku. 26Ta'abut pa'in llaw ina'an-i, angamu' du kam ni Tuhan ma sabab ōnku ya pamanyabutanbi. Ngga'i ka na aku angamu'an ka'am ni Mma'ku, 27sabab Mma'ku alasa asal ma ka'am. Kinalasahan kam e'na ma sabab aku ya kalasahanbi maka ma sabab pam'nnalbi in aku bay pi'itu min Tuhan. 28Aho', bay aku pi'itu min Mma'ku Tuhan bo' pasampay ni dunya itu, ati ma buwattina'an ala'an na aku min dunya bo' pabīng pehē' ni Mma'ku." 29Yuk saga mulidna ni iya, "Buwattina'an ahangpat na pamissalanu, ngga'i ka bissala paralilan. 30Kata'uwan kami na in ka'a makasakupan kamemon. Mbal na kagunahannu akale ma panilaw saga a'a sabab kata'uwannu asal deyom pikilan sigām. Angkanna kami am'nnal to'ongan in ka'a bay pi'itu min Tuhan." 31Yuk si Isa ma sigām, "Magkahagad na kam bahā' buwattina'an? 32Sōng na waktu, arai' na to'ongan, in ka'am ilu magkaukanat du. Maglahian du kam ni kaluma'anbi pakaniya-pakaniya ati bbahanbi du aku dangan-danganku. Sagō' ya b'nnalna, ngga'i ka aku dangan-danganku sabab pat'ttog du Mma'ku ma aku. 33Haka'anta na kam pasal itu kamemon bo' supaya asannang deyom ataybi ma sabab kapameya'bi ma aku. Maitu ma dunya, bininasa du kam e' saga a'a mbal angisbat Tuhan, sagō' da'a kam tināw. Tara'ugku na sigām."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\