YAHIYA 18

1Aubus pa'in e' si Isa angamu'-ngamu' ni Tuhan, ala'an iya maka saga mulidna tudju ni dambila' sapa' Kedron. Aniya' kabbun kayu jaitun maina'an ati pasōd disi Isa pehē'. 2Na, kinata'uwan e' si Judas bang pi'ingga ya papehē'an si Isa sabab araran iya maka saga mulidna bay magtimuk maina'an. Si Judas itu a'a song anōngan si Isa ni saga bantana. 3Jari pina'an si Judas ni kabbun inān angamaliman damba'an sundalu bangsa Rōm maka saga bag'llal bay pinabeya'an iya e' saga imam alanga maka saga Parisi. Magtakos sigām maka aniya' suwariyan maka palita'an binowa e' sigām. 4Kinata'uwan asal e' si Isa kamemon ya song makani-iya, angkan iya pasōng pasampang ni saga a'a inān. Yukna ni sigām, "Sai pihabi?" 5Yuk sigām, "Piha kami si Isa a'a Nasaret." "Aku na ko' itu," yuk si Isa. Si Judas, ya a'a anukbalan si Isa ni saga bantana, ina'an an'ngge maka saga a'a inān. 6Pagpa'in si Isa, "Aku na ko' itu", magtūy sigām pasuhut pahantak. 7Jari atilaw si Isa pabalik, yukna, "Sai pihabi?" Yuk sambung sigām, "Si Isa, a'a min Nasaret." 8Jari ah'lling si Isa, yukna, "Bay na kam haka'anku, aku na ko'. Bang aku ya pihabi, na pasagarinbi saga sehe'ku itu amole'." 9Buwattitu pah'llingna bo' aniya' kamaksuran ma bay pangamu'-ngamu'na ni Mma'na Tuhan, ya yuk-i, "O Mma', halam aniya' pabutawan minsan dakayu' min saga a'a bay pamasuku'nu aku." 10Magtakos asal si Simun Petros, jari niurusan e'na kalisna bo' lagutna sosoho'an Imam Muwallam inān. Ya tauwa' taingana kowan, autas magtūy. Ōn sosoho'an itu si Malkus. 11Yuk si Isa ni si Petros, "Pabalikun pakokosnu ni tagubanna. Akuhanku du kamemon kabinasahan ilu pamakadal ma aku e' Mma'ku." 12Manjari sinaggaw si Isa e' saga sundalu maka nakura' sigām maka saga bag'llal Yahudi, ati niengkotan. 13Binowa iya e' sigām pehē' ni si Annas dahū. Si Annas itu mato'a si Kayapas, Imam Muwallam ma tahun ina'an. 14Bay angahūg gara' si Kayapas ma saga nakura' Yahudi, ya yukna ahāp lagi' bang dakayu' du a'a amatay pangangganti' saga a'a kamemon. 15Na, paturul ma si Isa si Simun Petros maka mulid dakayu'. Mulid dakayu' itu magkata'u asal maka Imam Muwallam, angkan iya makabeya' ma si Isa sampay pasōd ni deyom halaman luma' Imam Muwallam he'. 16Sagō' si Petros iya ta'bba ma luwasan lawang. Daipara paluwas pabīng mulid si Isa dakayu' he', bo' ama'id min d'nda anunggu'an lawang bang pa'in bowana si Petros pasōd. 17Tinilaw si Petros e' d'nda ma lawang inān, yuk-i, "Bang aku mbal alaung, dakayu' mulid ka ma a'a itu." Amalilu magtūy si Petros. "Ē, ngga'i ka!" yukna. 18Na, ahaggut sangom inān, angkan saga sosoho'an maka saga bag'llal bay angandokot api, ati ina'an sigām magt'nggehan ma sakalibut api magdangkahan. Pina'an isab si Petros patimbul ni sigām. 19Manjari si Annas, ya bay Imam Muwallam, amariksa' si Isa ma pasal saga mulidna maka ma pasal pamandu'na. 20Anambung si Isa, yukna, "Bay aku amandu'an saga a'a kamemon ma mata mairan. Ai-ai pamandu'ku bay pah'llingku ma pagtimukan saga Yahudi, ma deyom kalanggal-langgalan maka ma langgal pagkulbanan. Halam aniya' bay pamandu'ku ma kalimbungan a'a. 21Angay aku tilawnu? Tilawun saga a'a bay akale ma pamandu'ku. Tilawun sigām bang ai bay pamandu'ku. Kinata'uwan asal e' sigām." 22Pagbissala pa'in itu e' si Isa, magtūy iya sinampak e' dakayu' jaga bay maina'an, ati yukna ni si Isa, "Halam bahā' aniya' addatnu anambungan Imam Muwallam buwattilu!" 23Sinambungan jaga inān e' si Isa, yukna, "Bang hati' asā' pah'llingku ma Imam Muwallam, haka'in saga a'a kamemon ma pagsara'an itu bang ai kasā'an llingku. Sagō' bang halam aniya' sā'na, angay aku sampaknu?" 24Puwas e', ma masi niengkotan si Isa, tinandanan na iya e' si Annas pehē' ni si Kayapas, ya Imam Muwallam. 25Ina'an masi si Simun Petros an'ngge ma parangkahan. Tinilaw iya e' saga sehe'na magt'nggehan, yuk-i, "Ka'a, mulid ka bahā' ma a'a inān?" Amalilu magtūy si Petros. "Ngga'i ka," yukna. 26Ina'an isab dakayu' sosoho'an Imam Muwallam, sugsug ni a'a bay autas taingana e' si Petros. Yuk sosoho'an itu ni si Petros "Ngga'i ka ka'a bahā' bay ta'nda'ku ameya' ma a'a inān hinabuna ma kabbun?" 27Amalilu si Petros pabīng. "Ngga'i ka," yukna. Magtūy angukku'uk manuk. 28Dai' llaw pa'in, pininda si Isa min luma' si Kayapas tudju ni astana' gubnul bangsa Rōm. Sagō' saga nakura' Yahudi halam bay pasōd ni deyom astana' sabab makabatal kono' bang sigām pasōd ni deyom luma' ngga'i ka luma' Yahudi, ati mbal sigām makajari palamud magjamu ma Hinang Paglakad. 29Angkan paluwas gubnul Pilatu ni sigām bo' atilaw, yukna, "Ai panuntutanbi a'a itu?" 30Yuk sambung sigām, "Mbal du bay tukbalan kami a'a itu ni ka'a bang halam aniya' dusana." 31"Na," yuk si Pilatu ni sigām, "ka'am na angahukum iya ma buwat kal'ngnganan sara'bi." Anambung saga Yahudi, yuk sigām, "Halam aniya' kapatut kami amat'nna' hukuman ni kamatay minsan ma sai." 32Buwattē' kahālanna bo' supaya magmaksud bay pah'lling si Isa dahū pasal buwattingga kamatayna. 33Pasōd si Pilatu ni deyom astana' pabīng ati soho'na si Isa binowa patampal ni iya. Yukna ni si Isa, "Ka'a ilu, sultan ka bahā' ma bangsa Yahudi?" 34Yuk sambung si Isa, "Ya patilawnu itu, min paghona'-hona'nu bahā', atawa aniya' a'a saddī bay angahaka'an ka'a ma pasalanku?" 35Anambung si Pilatu, yukna, "Oy! Pangannalnu aku itu Yahudi bahā'! Saga bangsanu du maka saga nakura' kaimamanbi ya bay anukbalan ka'a pi'itu ni aku. Angay, ai dusanu?" 36Anambung si Isa, yukna, "Ya pagsultananku ngga'i ka maitu ma dunya. Abila bay maitu ma dunya, bay du angatu saga bebeya'anku bo' aku mbal tasaggaw e' saga nakura' Yahudi. Aho', ngga'i ka maitu pagsultananku." 37Jari tinilaw iya e' si Pilatu, yukna, "Bang buwattilu, sultan ka bahā'?" Yuk sambung si Isa, "Ka'a ya ah'lling in aku sultan. Ya na itu sababanna angkan aku nianakan maka angkan aku pi'itu ni dunya, supaya aku makapamissala ma pasal kasab'nnalan. Sasuku ameya' ma kasab'nnalan akale du ma aku." 38Yuk si Pilatu, "Ai bahā' in kasab'nnalan?" Apuwas pa'in ina'an-i, paluwas si Pilatu pehē' ni saga Yahudi ati yukna ma sigām, "Halam aniya' tapihaku sababan pangahukumanku a'a itu. 39Sagō' kahaba' waktu paghinang Hinang Paglakad, ya kabiyaksahanbi subay aniya' dakayu' pilisu paluwasku. Bilahi kam bahā' bang paluwasanku ka'am sultan bangsa Yahudi itu?" 40Magpangolang saga a'a inān, yuk-i, "Da'a bang a'a ilu-i. Si Barabbas ya kabaya'an kami." Na, mundu asal si Barabbas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\