YAHIYA 21

1Puwas daka pilang'llaw minnē' magpa'nda' si Isa pabīng ni saga mulidna mahē' ma bihing danaw Tibiri. Buwattitu ya katuwa'na ni sigām: 2Si Simun Petros bay maina'an magbeya' maka si Tomas ya niranglay K'mbal, maka si Natanael ya min kauman Kana ma lahat Jalil. Ina'an isab magbeya' saga anak si Sibidi, maka duwangan mulid si Isa saddī. 3Na, ah'lling si Simun Petros, yukna. "Kaut gi' aku amokot." "Ameya' kami," yuk kasehe'an e'. Jari paruwa' sigām ni bayanan bo' pauntas kaut, sagō' halam aniya' ta'ā' sigām sampay ni karai'-llawan. 4Baya-baya pa'in llaw, ina'an si Isa an'ngge ma bihing tampe sagō' halam iya takilā e' saga mulidna. 5Angalingan iya pehē' ni sigām, yukna, "Owa' saga bagay, halam bahā' aniya' ta'ā'bi?" "Halam," yuk sigām. 6"Na," yuk si Isa, "hūgunbi pokot min bihingbi kowan ilu ati maka'ā' kam." Paghūg pa'in, mbal sigām makahella' pokot ma sabab kaheka daing. 7Manjari ah'lling dakayu' mulid ya kinalasahan e' si Isa. Yukna ni si Petros, "Panghū'ta ko' inān!" Makakale pa'in si Simun Petros itu, magtūy sulugna pabīng badju' bay urusanna, bo' pakuppa ni danaw tudju pehē' ni si Isa. 8Saga mulid kasehe'an paturul min bayanan sigām, maka e' sigām angangguyud pokot ap'nno' e' daing. Asekot asal sigām ni bihing, aniya' saga limampū' d'ppa lawakna. 9Makaruwa'i pa'in sigām ni bihing, aniya' ta'nda' e' sigām api maka saga daing patapa ma bagana, maka aniya' isab saga tinapay. 10Yuk si Isa ni sigām, "Bowahunbi pi'itu saga daing min bay ta'ā'bi ilu." 11Angkan pehē' si Simun Petros paruwa' pabīng ni bayanan sigām bo' guyudna pokot tudju kaleya. Ap'nno' pokot inān e' daing a'aslag, dahatus maka limampū' maka t'llu hekana. Sagō' pokot e' halam agese' minsan sōdna aheka makalandu'. 12Yuk si Isa ni sigām, "Dai' kam amangan." Halam aniya' ma saga mulidna inān makatawakkal atilaw iya bang sai iya, sabab kinata'uwan e' sigām in iya Panghū' sigām. 13Jari pehē' si Isa angā' tinapay bo' pamuwanna ni sigām, damikiyanna saga daing. 14Kamint'lluna na itu magpa'nda' si Isa ni saga mulidna damuli pa'in min llaw bay pamakallum iya min kamatay. 15Aubus pa'in e' sigām amangan, amissala si Isa ni si Simun Petros. "Simun anak si Yahiya," yukna, "lasanu ni aku, alabi gi' bahā' min saga sehe'nu itu?" "Aho' Panghū'," yuk si Petros, "kata'uwannu in aku alasa ma ka'a." Yuk si Isa, "Na, upiksa'un saga bili-biliku." 16Atilaw si Isa pabīng, yukna, "Simun anak si Yahiya, kalasahannu aku bahā'?" "Aho', Panghū'," yukna, "kata'uwannu du in aku alasa du ma ka'a." Yuk si Isa, "Na, ipatun saga bili-biliku." 17Kamint'lluna na patilaw si Isa ma si Petros. "Simun anak si Yahiya," yukna, "kalasahannu bahā' aku?" Asusa na si Petros sabab pinamint'llu gi' e' si Isa patilawna ma iya, ya yukna, "Alasa ka bahā' ma aku." Angkan anambung si Petros ma si Isa, yukna, "Panghū', kata'uwannu kamemon. Kata'uwannu in aku alasa du ma ka'a." Yuk si Isa ma iya, "Na, upiksa'un saga bili-biliku. 18B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'a," yuk si Isa, "ma kabata'nu lagi' bay ka amas'mmekan di-nu. Bay ka lum'ngngan pi'ingga-pi'ingga kabaya'annu. Sagō' bang ka ato'a na pah'nnatnu du tangannu ati a'a saddī ya angengkotan ka'a bo' ka binowa ni papehē'an ya ngga'i ka kabaya'annu." 19Binissala itu e' si Isa pamata'una bang ai bowahan kamatay si Petros ma waktu sinōng, kamatay pangamahaldika'na ma Tuhan. Puwas e' yuk si Isa ma si Petros, "Ameya' sadja ka ma aku." 20Jari palingi' si Petros ati ta'nda'na paturul ma iya mulid dakayu', ya kinalasahan e' si Isa. Ya na itu mulid bay pali'id ni si Isa ma waktu kapagjamu sigām, maka bay atilaw iya, ya yukna, "Tuwan Panghū', sai bahā' song anōngan ka'a ni saga bantanu?" 21Pag'nda' si Petros ni mulid dakayu' itu, yukna ni si Isa, "Panghū', buwattingga a'a ina'an-i?" 22Yuk si Isa ni si Petros, "Bang kabaya'anku a'a inān subay allum sampay ni kabīngku pi'itu, da'a na kasusahun. Ameya' sadja ka ma aku." 23Jari tinuhuma e' saga bebeya'an si Isa pasal mulidna dakayu' itu mbal magkamatay. Sagō' halam si Isa bay amissala in a'a inān mbal du amatay. Ya sadja yukna, bang saupama kabaya'anna mulidna inān subay allum sampay kabīngna ni dunya, ngga'i ka kasusahan si Petros. 24Ya mulid pinagsuli-suli itu, ya na a'a angahaka pasal saga pakaradja'an itu, maka iya isab bay anulat itu kamemon. Maka kata'uwan kami in hakana asal b'nnal. 25Aheka to'ongan saga hinang saddī bay tahinang e' si Isa. Bang saga hinang itu ganta' tasulat kamemon ma saga kitab, kumpasku mbal s'ddong ma deyom dunya saga kitab ya panulatan iya. Tammat


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\