YAHIYA 3

1Manjari itu aniya' a'a min umpigan Parisi, ōnna si Nikudimus. 2Ma dakayu' sangom pehē' iya ni si Isa bo' ah'lling, yukna, "Tuwan Guru, kata'uwan kami in ka'a guru pinapi'itu e' Tuhan. Sabab mbal ka makahinang saga hinang makainu-inu ya hinangnu ilu, luwal bang ka tinabang e' Tuhan." 3Anambung si Isa, yukna, "B'nnal ya pah'llingku itu ma ka'a, halam aniya' manusiya' maka'nda' pagparinta Tuhan, luwal bang a'a nianakan min duwa." 4Yuk si Nikudimus, "Buwattingga a'a nianakan pabalik bang aumul na? Tantu iya mbal makasōd pabalik ni deyom kandang ina'na bo' nianakan pabalik!" 5Anambung si Isa, yukna, "B'nnal ya pah'llingku itu ma ka'a, halam aniya' a'a makasōd ni pagparintahan Tuhan, luwal bang a'a nianakan min bohe' maka min Rū Tuhan. 6Ya nianakan e' manusiya', manusiya' asal, sagō' ya nianakan min Rū Tuhan tahinang anak Tuhan taga-rū isab. 7Da'a ka ainu-inu pagka yukku ma ka'a in ka'am subay nianakan pabalik. 8Dalilta baliyu, ya ameya' pi'ingga-pi'ingga kabaya'anna. Takalenu bahonosna, sagō' mbal kata'uwannu bang minningga atawa pi'ingga. Buwattē' du isab bang a'a nianakan min Rū Tuhan, mbal kinata'uwan bang minningga kaniya'na." 9"Buwattingga kajarina itu?" yuk tilaw si Nikudimus. 10Anambung si Isa, yukna, "Mbal tahatinu bahā'? Guru babantugun lagi' ka ma bangsata Isra'il? 11B'nnal ya pah'llingku itu ma ka'a, amissala kami pasal ai-ai kata'uwan kami, maka anaksi' kami pasal bay ta'nda' kami. Sagō' ka'am ilu mbal magkahagad. 12Buwattingga e'bi magkahagad ma bissalaku pasal sulga', bang minsan bissalaku pasal dunya mbal pagkahagadbi? 13Halam aniya' bay makapehē' ni sulga', luwal aku Anak Manusiya', ya pi'itu asal deyo' bay min sulga'. 14"Ma waktu awal, hinabu ma lahat paslangan lagi' bangsa Isra'il, aniya' sowa dī tumbaga bay niangkat e' si Musa ma hāg bo' ta'nda' e' saga a'a bay keket sowa. Jari sai-sai maka'nda' bay kauli'an. Damikiyanna in aku Anak Manusiya' subay niangkat ma hāg, 15jari sasuku angandol ma aku pinaniya'an kallum kakkal ni kasaumulan. 16"Aheya to'ongan lasa Tuhan ma manusiya', ya po'on paglilla'na Anakna tunggal pinapatay bo' supaya sasuku angandol ma Anakna itu mbal binutawanan min Tuhan, sagō' kakkal kallumna sampay ni kasaumulan. 17Ngga'i ka hukuman dusa ya minaksud e' Tuhan angkan papi'ituna Anakna. Ya maksudna subay lappasan min hukuman bangsa manusiya' kamemon labay min si Isa. 18Sasuku angandol ma Anak Tuhan mbal taluwa' hukuman Tuhan. Sagō' sasuku mbal angandol, asal taluwa' hukuman, sabab halam sigām bay angandol ma si Isa, ya tunggal anak Tuhan. 19Buwattitu ya pangahukuman Tuhan: si Isa ya bay pi'itu ni dunya amasawa deyom pikilan manusiya' sagō' manusiya' itu mbal bilahi ma kasawahan. Ya kabaya'an sigām subay kalendoman sabab ala'at saga hinang sigām. 20Sasuku maghinang ala'at ab'nsi to'ongan ma kasawahan, maka mbal pasekot ni kasawahan sabab mbal bilahi ta'nda' saga hinang sigām ala'at. 21Sagō' sasuku maghinang abontol bilahi ni kasawahan supaya talhakit in hinang sigām ameya' du ma panoho'an Tuhan." 22Puwas e' pehē' si Isa maka saga mulidna ni lahat Yahudiya. At'ggol-t'ggol kamahē'na maka sigām. Magpandi isab iya saga a'a maina'an. 23- 24Pasalta', magpandi na pa'in si Yahiya ma lahat Anon ya ma atag kauman Salim, sabab aheka bohe' maina'an maka angabut-ngabut saga a'a pina'an ni iya mikipandi. Dahū ko' inān min waktu kapangalabusu ma iya. 25Jari aniya' pagsu'alan saga mulid si Yahiya maka dakayu' Yahudi pasal addat sigām magail. 26Pehē' sigām ah'lling ni si Yahiya, yuk-i, "Tuwan Guru, taentomnu bahā' a'a bay ma ka'a ma dambila' sapa' Jordan e', ya bay saksi'annu? Na, ina'an iya magpandi saga a'a buwattina'an. Pina'an ni iya saga a'a kamemon." 27Anambung si Yahiya, yukna, "Halam aniya' kapatut manusiya' bang ngga'i ka Tuhan ya amuwanan iya. 28Ka'am ilu makasaksi'an aku du, bay na sa yukku in aku ngga'i ka Al-Masi. Tu'ud aku sinō' parahū min iya anakapan ai-ai. 29Sapantun magkawin, pangantin l'lla ya tag-h'nda. Sagō' panonna, ya an'ngge ma atag ina'an akale-kale, kinōgan asal pagka takalena lagam pangantin l'lla. Buwattē' kahālanna ma kami maka si Isa," yuk si Yahiya. "Halam aniya' kulang ma kakōganku pagka iya inān takale na. 30Subay pasōng kabantugan si Isa, maka aku itu subay pakō'-kō'." 31Ya pi'itu min sulga' alanga asal min kamemon. Hal kahālan dunya ya tasuli-suli e' a'a min dunya, sabab suku' dunya iya. Sagō' alanga asal min kamemon ya pi'itu min sulga'. 32Pamandu'na ai-ai bay ta'nda'na maka takalena mahē' ma sulga', sagō' halam aniya' magkahagad ma lapalna. 33Ya balikna, sasuku magkahagad, angaho' du in pangallam Tuhan asal b'nnal kamemon. 34Bang aniya' pinapi'itu e' Tuhan, lapal Tuhan ya pamissalana sabab kabuwanan iya Rū Tuhan ma halam aniya' kulangna. 35Alasa Tuhan ma Anakna ati pamuwanna ma iya kapatut ang'ntanan kamemon. 36Taga-kallum kakkal ni kasaumulan sasuku angandol ma Anak Tuhan. Sasuku mbal angandol maka mbal ameya' ma Anak Tuhan, halam aniya' kallum sigām kakkal sagō' pat'ddas du sigām ma mulka' Tuhan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\