YAHIYA 4

1Jari itu takale e' saga Parisi pasal saga a'a pinandi e' si Isa nihinang mulidna. Labi aheka kono' min saga a'a ya tahinang mulid si Yahiya. 2Sagō' ya b'nnalna, ngga'i ka si Isa baranna ya magpandi, luwal saga mulidna. 3Na, pagka kinata'uwan e' si Isa bang ai pinagsuli-suli he', ala'an iya maka saga mulidna min lahat Yahudiya bo' pabīng ni lahat Jalil. 4Ya lān pal'ngnganan sigām palabay asal min t'ngnga' lahat Samariya. 5Mahē' sigām ma lahat Samariya, at'kka sigām pehē' ni dakayu' da'ira niōnan Sikar. Asekot lahat itu ni tana' bay pamuwan e' si Yakub ni anakna si Yusup ma masa awal e'. 6Aniya' ma tana' inān bohe' kali bay tahinang e' si Yakub ati aningkō' si Isa ma bihing bohe' inān sabab binale' iya ma pagl'ngnganan. Augtu na llaw ma buwattina'an. 7- 8Halam maina'an saga mulidna sabab wa'i sigām ni da'ira am'lli kinakan sigām. Sakali itu aniya' d'nda Samariya pina'an anambu' bohe'. Ah'lling si Isa ni iya, yukna, "Buwanin kono' aku bohe' inumku." 9Anambung d'nda, yukna, "Oy, bangsa Yahudi ka, maka aku itu bangsa Samariya ko'! Angay aku pangamu'annu bohe'?" Angkan buwattē' pah'lling d'nda sabab bangsa Yahudi mbal bilahi angangguna kapanyapan saga a'a Samariya. 10Anambung si Isa, yukna, "Bangsi' kata'uwannu bang ai pamuwan Tuhan ma manusiya', maka bang sai aku ya angamu' bohe' itu ni ka'a, tantu du ka angamu' bohe' ni aku. Jari painumta du ka bohe' makakallum." 11"Tuwan," yuk d'nda, "minningga panambu'annu bohe' makakallum? Halam aniya' panambu'nu, maka alalom pahāp pagbohe'an itu. 12Bohe' kali itu bay pang'bba kami e' ka'mbo'-mbo'antam si Yakub. Sigām magtai'anak sampay saga hayop sigām bay anginum min bohe' itu. Palabi bahā' kawasanu min kawasa si Yakub e'?" 13Anambung si Isa, yukna, "Tantu patay bohe' pabīng sasuku anginum bohe' kali itu. 14Sagō' sasuku anginum bohe' pamainumku, mbal to'ongan iya patay bohe' pabīng. Sabab bohe' pamainumku iya sapantun tuburan bohe' amuwal ma deyom atayna, amuwanan iya bohe' makakallum saumul-umul." 15"Tuwan," yuk d'nda, "buwanin aku bohe' ya pah'llingnu itu bo' aku mbal patay bohe' pabīng. Ati mbal na aku pi'itu anambu' bohe'." 16"Pehē' ka, ngā'un h'llanu," yuk si Isa, "ati bowahun iya pi'itu." 17"Halam aniya' h'llaku," yuk sambung d'nda. Yuk si Isa ni iya, "B'nnal ya yuknu ilu, halam aniya' h'llanu. 18Sabab min lima ka bay magh'lla sagō' ya l'lla parakayu'annu buwattitu ngga'i ka h'llanu. Taluwa' llingnu ilu." 19Yuk d'nda, "Tuwan, ta'nda'ku in ka'a nabi. 20Bay anambahayang ka'mbo'-mbo'an kami bangsa Samariya maitu ma būd itu. Sagō' bang ma ka'am saga Yahudi, Awrusalam ya panambahayangantam Tuhan." 21Yuk si Isa ni iya, "Arung, b'nnalun llingku itu. Aniya' du waktu ma sinosōng, bang a'a magpamudji ma Mma'tam Tuhan, ngga'i ka ma būd itu atawa mahē' ma Awrusalam ya lugal pagpudjihan sigām. 22Ka'am saga a'a Samariya mbal ata'u bang ai ya pagta'atanbi. Saguwā' in kami makata'u asal, sabab in paglappas ma manusiya' paluwa' min bangsa Yahudi. 23Sagō' buwattitu, at'kka na waktu bay nilagaran, waktu kapamudji Mma'tam Tuhan e' saga a'a magpamudji sab'nnal-b'nnal, min itikad maka min kasab'nnalan. Buwattē' asal kabaya'an Tuhan. 24In Tuhan rū asal, maka sasuku amudji iya subay min itikad sigām maka min kasab'nnalan." 25Yuk d'nda ni si Isa, "Asal kata'uwanku, ma sinosōng pi'itu du Al-Masi (ya pinene' e' Tuhan angaliyusan bangsana min kasigpitan)." 26Yuk si Isa, "Aku na ko', ya amissala itu ma ka'a." 27Sakali at'kka saga mulid si Isa pabīng pehē'. Ati ainu-inu sigām pagka ta'nda' si Isa e' sigām magsuli-suli maka d'nda. Sagō' halam aniya' min sigām anilaw d'nda inān bang ai gawina, atawa anilaw si Isa bang angay iya magsuli-suli maka iya. 28Manjari itu ni'bbahan e' d'nda inān kibut pagbohe'anna bo' yampa pabalik pehē' ni kaluma'an. Pagt'kkana pehē' ah'lling iya ni saga a'a maina'an. 29"Dai' na kam," yukna. "Nda'unbi a'a bay angahaka'an aku pasal kamemon bay hinangku. Ya itu bahā' Al-Masi?" 30Jari paluwas saga a'a inān min da'ira bo' pal'ngngan pehē' ang'nda' si Isa. 31Na, makala'an pa'in d'nda he', anganjunjung saga mulid si Isa bang pa'in iya amangan. Yuk sigām, "Tuwan, amangan ka." 32Sagō' anambung si Isa, yukna, "Aniya' kinakanku mbal kata'uwanbi." 33Magtilawan di-sigām saga mulid e', yuk-i, "Aniya' bahā' bay amowahan iya kinakan?" 34Yuk si Isa ma sigām, "Ya maka'ssohan aku bang tahinangku kabaya'an Tuhan, ya amapi'itu aku. Maka subay talusku saga hinang bay pamahinangna ma aku. 35Inggay aniya' bissalabi, ya yuk-i, 'Mpat bulan gi' bo' yampa waktu pagani?' Sagō' haka'anta kam," yuk si Isa, "ta'abut na waktu pagani. Nda'unbi saga a'a magpi'itu inān. Sapantun sigām buwa' huma atiguma' na, sakap na pinagani. 36Ahāp tungbas ma sasuku animuk buwa' itu. Hatina animuk iya manusiya' pinaniya'an kallum kakkal. Angkan magdakayu' magkōg-koyagan saga a'a magtanom maka a'a magtimuk. 37B'nnal bissala inān ya yuk-i, 'Saddī a'a magtanom, saddī a'a magani.' 38Bay soho'ku ka'am magani buwa' minsan ngga'i ka paglu'uganbi. Saddī iya bay maglu'ug, sagō' makahampit du kam min paglu'ugan sigām." 39Manjari aheka saga a'a Samariya min da'ira Sikar magkahagad ma si Isa ma sabab bay lling d'nda, ya yuk-i, "Kahaka'an aku e'na pasal kamemon bay tahinangku." 40Angkan pagt'kka saga a'a Samariya pehē' ni si Isa, nilogos iya e' sigām subay pat'nna' gi' ma lahat sigām. Jari duwambahangi ya pahanti'na maina'an. 41Pasalta' pa'in si Isa maina'an, aheka lagi' saga a'a magkahagad ma iya ma sabab pamandu'na. 42Yuk saga a'a itu ma d'nda, "Buwattina'an magkahagad na kami ma si Isa, ngga'i ka ma sabab pangahakanu ma kami sagō' ma sabab baran kami makakale na ma pamandu'na. Kata'uwan kami na in iya sab'nnal-b'nnal maglalappas ma saga manusiya' ma deyom dunya itu." 43Apuwas pa'in duwambahangi kahanti' disi Isa ma da'ira Sikar e', ala'an sigām minnē' tudju ni lahat Jalil. 44(Aniya' asal bay pamissala si Isa, ya yuk-i, "In nabi mbal pinagaddatan e' saga a'a ma lahatna luggiya'.") 45Pagt'kka disi Isa ni lahat Jalil, pasampang ni iya saga a'a maina'an, sabab bay sigām ma Awrusalam pasabu ma waktu Hinang Paglakad, ati ta'nda' e' sigām kamemon ya tahinang e' si Isa maina'an. 46Manjari pabalik si Isa pehē' ni Kana ma lahat Jalil. Ya na ko' he' lahat bay pamindahanna bohe' ni binu-anggul. Sakali itu aniya' dakayu' bag'llal sultan pasabu pehē'. Wa'i anakna l'lla asaki ma da'ira Kapirnaum. 47Pagkale bag'llal itu in si Isa ina'an bay at'kka ni lahat Jalil min lahat Yahudiya, magtūy iya pehē' ni si Isa anganjunjung bang pa'in pinauli' anakna, sabab song na magkamamatay. 48Yuk si Isa ni iya, "Tantu kam mbal magkahagad, luwal bang kam maka'nda' saga paltanda'an nihinang pagkainu-inuhan a'a." 49Yuk bag'llal ni iya, "Ndū', Tuwan, pasa'ut lagi' ka ma aku sabab sa'at-sa'at amatay anakku." 50"Pehē' na ka," yuk si Isa. "Pauli' du anaknu." Pinarassaya e' bag'llal pah'lling si Isa itu ati ala'an iya tudju amole'. 51Ma labayan pa'in, tasampang iya e' saga sosoho'anna ati nihaka'an iya e' sigām, yuk-i, "Kauli'an na anaknu." 52Tinilaw sigām e'na bang lisag pila bay kauli' sakina ati yuk sambung sigām, "Lisag dakayu' kohap-in bay kala'an pasu'na." 53Jari nientom e' mma' onde' inān ya na to'ongan waktu bay kapah'lling si Isa ni iya, ya yuk-i, "Pauli' du anaknu." Angkanna bag'llal inan sampay saga a'a kamemon ma okomanna magkahagad na ma si Isa. 54Paltanda'an si Isa karuwana itu bay tahinang e'na pagkainu-inuhan a'a ma lahat Jalil, waktu kabalikna pehē' min lahat Yahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\