YAHIYA 5

1Puwas e' patukad disi Isa ni Awrusalam sabab aniya' paghinang saga Yahudi mahē'. 2Na, aniya' ma Awrusalam inān bohe' tigbaw, ōnna Betsata bang ma bissala Hibrani. Bohe' itu asekot ni lawang pagsōd-luwasan da'ira, ya niōnan Lawang Bili-bili, maka aniya' lima saurung maina'an pagsindungan a'a. 3Na, ma waktu ina'an aheka a'a asaki maglegehan ma ba'anan pagsindungan inān. Aniya' sigām abuta, aniya' apengka' maka aniya' amatay ugatna. [Ya nilagaran e' sigām kagawgaw bohe'. 4Sababna bang pasān aniya' mala'ikat min Tuhan pareyo' ni bohe' inān anganggawgaw. Jari sai-sai makarahū pehē' ni deyom bohe' aubus pa'in bay ginawgaw, kauli'an du minsan ai sakina.] 5Jari itu aniya' maina'an a'a taga-saki, t'llumpū' na maka waluntahun ya t'ggol sakina. 6Ta'nda' iya e' si Isa palege maina'an, maka kata'uwanna at'ggol na kasaki a'a inān. Jari atilaw ma iya si Isa, yukna, "Bilahi ka bahā' kauli'an?" 7Anambung a'a sakihan, yukna, "Aho', Tuwan, sagō' halam aniya' amuhat aku pehē' ni tigbaw bang pagawgaw bohe'na. Hinabuku paingsud pehē', aniya' parahū min aku." 8Yuk si Isa ni iya, "Pabungkal ka, bowahun palegehannu bo' ka magtūy lum'ngngan." 9Saru'un-du'un du kauli'an a'a inān, magtūy iya lum'ngngan amowa palegehanna. Na, llaw ina'an llaw Sabtu', 10angkan buwattitu pamissala saga Yahudi ma a'a bay kauli'an sakina inān, yuk-i, "Oy, llaw paghali ko' itu! Talanggalnu sara'tam pagka buhatnu palegehannu." 11Anambung iya ma sigām, yukna, "Ya a'a bay amauli' aku bay anoho' aku amowa palegehanku, maka anoho' aku lum'ngngan." 12"Sai a'a bay anoho' ka'a?" yuk sigām. 13Sagō' mbal kinata'uwan e' a'a inān bang sai, sabab bay pas'llot si Isa magtūy min katimukan a'a. 14Puwas e' tabāk a'a itu e' si Isa ma deyom langgal pagkulbanan. Yuk si Isa ni iya, "Nda'un ba, kauli'an na sakinu, angkan ka subay ang'bba min saga dusanu. Ya aniya', pat'kkahan ka la'at akosog gi' min bay dahū." 15Manjari ala'an a'a inān minna'an ati pehē' angahaka'an saga nakura' Yahudi in si Isa bay amauli' iya. 16Angkanna si Isa nila'at e' saga Yahudi, sabab kauli'an e'na saki a'a pasalta' ma llaw paghali. 17Ah'lling si Isa ni sigām, yukna, "Mma'ku Tuhan maghinang na pa'in sampay ni kabuwattina'an, damikiyanna aku subay maghinang isab." 18Ya he' po'onna angkan saga Yahudi inān luhūy amanuyu' amapatay iya. Ngga'i ka ma sabab kalanggalna ma sara' pasal llaw paghali, sagō' ma sabab h'llingna pasal in Tuhan Mma'na lissi, hatina in iya magsali' maka Tuhan. 19Manjari sinambungan e' si Isa saga a'a inān, yukna, "B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'am, halam aniya' tahinangku bang min baran-baranku. Sagō' ai-ai ta'nda'ku nihinang e' Mma'ku, ya na ina'an hinangku. Kamemon nihinang e' Mma', ya du isab nihinang e' Anak. 20Kinalasahan asal aku e' Mma'ku, maka pamata'una isab ma aku kamemon ya hinangna. Ma sinosōng isab pahinangna gi' ma aku saga hinang labi abarakat min bay tahinangku dahū, ati ainu-inu du ka'am kamemon. 21Mma'ku Tuhan ya amakallum saga a'a magpatayan. Damikiyanna aku itu, Anak Tuhan, amakallum isab sai-sai kabaya'anku. 22Maka ngga'i ka Mma'ku ya angahukum saga manusiya', sagō' pamuwanna na ma aku kapatut angahukum 23bo' supaya aku pinagmahaldika'an e' kamemon, buwat pagmahaldika' sigām ma Tuhan. Sai-sai mbal angamahaldika' aku, Anak Tuhan, mbal isab mahaldika'na Mma'ku ya bay amapi'itu aku. 24"B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'am, sasuku makakale ma saga pamissalaku, maka magkahagad isab ma bay amapi'itu aku, kakkal du kallumna sampay ni kasaumulan. Mbal iya taluwa' hukuman Tuhan ma sabab dusana, sagō' apuwas iya min mulka' ati allum salama-lama. 25B'nnal ya pangahakaku itu ma ka'am," yuk si Isa, "ta'abut na waktu bay pangalagad. Jari akale saga a'a magpatayan ma suwala Anak Tuhan ati allum salama-lama sasuku akale. 26Mma'ku ya po'onan kallum, maka kabuwanan aku e'na kapatut amakallum ma manusiya'. 27Pamuwanna isab ma aku kapatut angahukum saga manusiya', sabab Anak Manusiya' asal aku. 28"Da'a kainu-inuhinbi h'llingku itu," yuk si Isa. "Ma sinosōng, akale saga a'a magpatayan kamemon ma suwalaku. 29Pagkale itu, paluwas du sigām min deyom kakubulan sigām. Paluwas saga a'a bay maghinang ahāp bo' allum salama-lama. Paluwas isab saga a'a bay maghinang ala'at bo' taluwa' hukuman ma sabab dusa sigām." 30Amissala gi' si Isa, yukna, "Halam aniya' tahinangku bang hal min baran-baranku. Angahukum sadja aku buwat bay panoho'an aku e' Tuhan, angkan abontol hukumanku. Sabab ngga'i ka kabaya'anku ya tuyu'anku nihinang, sagō' kabaya'an Tuhan ya bay amapi'itu aku. 31Bang hal aku anaksi'an di-ku, mbal du aku bin'nnal. 32Sagō' aniya' saddī anaksi'an aku, maka kata'uwanku in panaksi'na ma aku b'nnal sadja." 33Yuk si Isa gi' ni saga Yahudi, "Bay papehē'bi saga a'abi ni si Yahiya atilaw iya, maka b'nnal bay pangahakana ma pasalku. 34Sagō' ngga'i ka saksi' min manusiya' ya pasangdolanku. Sabbutku si Yahiya inān bo' supaya kam lappasan min hukuman dusa. 35Si Yahiya itu sapantun palita'an amuwan sawa ma pikilan manusiya', maka ka'am ilu bay ka'amuhan dai'-dai' ma sawana. 36"Sagō' aniya' saksi' ma aku labi gi' akosog min panaksi' si Yahiya, hatina saga hinang ya bay pamahinang aku e' Mma'ku Tuhan. Saga hinangku itu anaksi'an aku in aku b'nnal bay pinapi'itu e' Mma'ku. 37Maka Mma'ku, ya bay amapi'itu aku, anaksi' isab ma pasalku. Sagō' ka'am ilu, halam kam bay makakale suwalana atawa maka'nda' baihu'na. 38Halam isab bay pasobsob lapalna ni deyom pangatayanbi sabab mbal kam magkahagad ma aku, ya pinapi'itu e'na ni dunya. 39Atuyu' kam sidda angadji' Kitab sabab pangannalbi minnē' kam kaniya'an kallum kakkal ni kasaumulan. Sagō' aku ya binissala ma kakitaban itu. 40Malaingkan ka'am ilu mbal bilahi pi'itu ni aku supaya kam pinaniya'an kallum kakkal." 41Amissala gi' si Isa ni saga nakura' inān, yukna, "Mbal aku anambut sanglit min manusiya'. 42Saguwā' kata'uwanku bang ai ma deyom ataybi maka kata'uwanku halam aniya' lasabi ma Tuhan. 43Minsan aku pi'itu taga-kapatut deyo' bay min Mma'ku, mbal aku taima'bi. Sagō' bang aniya' a'a saddī pi'itu amapatut di-na, taima'bi du iya. 44Buwattingga e'bi magkahagad ma aku bang ya angutbi sanglit min pagkahibi manusiya', ati mbal angutbi sanglit min Tuhan dakayu'-kayu'. 45"Da'a pikilunbi in aku anuntutan ka'am ni Mma'ku ma llaw hukuman. Ya anuntutan ka'am si Musa, ya pangaholatanbi. 46Bang kam bay magkahagad sab'nnal-b'nnal ma si Musa, ya du aku kahagadbi du isab, sabab aku ya pinagsulat e'na ma Kitab Tawrat. 47Sagō' buwattingga pagkahagadbi ma bissalaku, pagka mbal kahagadbi bay tasulat si Musa?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\