YAHIYA 7

1Puwas e' magl'ngngan si Isa ma lahat Jalil sadja. Mbal iya makalanjal ni lahat Yahudiya sabab bilahi amapatay iya saga nakura' Yahudi mahē'. 2Sagō' asekot pa'in waktu paghinang bangsa Yahudi ma niōnan Hinang Panggung, 3ah'lling ni si Isa saga danakanna l'lla, yuk-i, "Ahāp bang ka palanjal minnitu. Subay ka pehē' ni lahat Yahudiya supaya ta'nda' e' saga mulidnu bang ai hinangnu. 4Sababna bang a'a bilahi abantug, subay mbal limbunganna hinangna. Pagka ka'a ilu maghinang saga hinang makainu-inu itu, subay ka magpata'u ni a'a kamemon." 5Minsan saga danakanna itu mbal amarassaya ma iya. 6Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Halam gi' ta'abut waktu kapama'nda'ku di-ku. Sagō' bang ka'am, minsan ai waktu makajari sadja, 7sabab ka'am ilu mbal kinab'nsihan e' saga a'a ma dunya itu, ya mbal angisbat Tuhan. Malaingkan kinab'nsihan aku e' sigām sabab pah'llinganku na pa'in kahinangan sigām ala'at. 8Pehē' kam ni paghinangan," yuk si Isa ni saga danakanna. "Aku itu mbal gi' pehē' sabab ngga'i ka gi' waktuku." 9Aubus pa'in bay llingna itu, maina'an gi' iya ma lahat Jalil. 10Makalikut pa'in saga danakanna ni paghinangan, mbal at'ggol paturul isab si Isa pehē' sagō' mbal iya parongan ma kaheka'an a'a inān angkan halam kinata'uwan kapehē'na. 11Pinagpiha iya e' saga nakura' Yahudi mahē' ma paghinangan. Magtilaw sigām bang maingga iya. 12Aheka saga a'a ma deyom katimukan inān maghigung-higung ma pasalan si Isa. Yuk kasehe'an, "A'a ahāp si Isa." Yuk isab kasehe'an, "Mbal, sabab parupangna saga a'a." 13Sagō' halam aniya' makatawakkal anuli-nuli patampal ma pasalna sabab tināw sigām ma saga pagnakura'an. 14Sōng-sōng pa'in atonga' paghinang, pehē' si Isa ni langgal pagkulbanan ati anagna' iya amandu'. 15Ainu-inu saga Yahudi ma pamandu'na, yuk-i, "A'a itu halam bay makapagguru. Minningga bahā' pangā'anna kata'una?" 16Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Pamandu'ku itu ngga'i ka min kata'uku, sagō' min Tuhan ya amapi'itu aku. 17Bang aniya' a'a bilahi angahinang kabaya'an Tuhan, kata'uwanna du pamandu'ku itu bang min Tuhan atawa min paghona'-hona'ku sadja. 18Bang a'a ganta' amissala min hona'-hona'na hal, ya angutna kabantugan ma baranna. Sagō' bang angutna kabantugan ma bay anoho' iya, na, abontol a'a inān maka mbal angakkal." 19Ah'lling gi' si Isa ni saga nakura' inān, yukna, "Bay kam kapang'bbahan sara' e' si Musa, sagō' halam aniya' min ka'am minsan dakayu' amogbogan sara' he'. Angay kam bilahi amapatay aku?" 20Anambung kaheka'an a'a, yuk sigām, "Ka'a ilu sinōd saitan! Sai bilahi amapatay ka'a?" 21Yuk sambung si Isa, "Min t'dda du aku bay angahinang hinang makainu-inu pasalta' ma llaw Sabtu', ati kainu-inuhanbi kamemon. 22Bay kam sinoho' e' si Musa subay angislam saga anakbi l'lla, bo' ngga'i ka min si Musa usulan itu sagō' min ka'mbo'-mbo'anbi tagna'. Angkan islambi anakbi bang ta'abut llawna, minsan magsalta' maka llaw Sabtu'. 23Na, bang ta'islambi anakbi l'lla ma llaw Sabtu' supaya mbal talanggal sara' si Musa, angay angkan akagit ataybi ma aku pagka pauli'ku saki a'a ma llaw Sabtu' du isab? 24Da'a kam magdai'-dai' anōngan aku dusa ma saukat na kam mbal ka'amuhan ma bay hinangku. In hukumanbi subay abontol." 25Manjari aniya' saga a'a Awrusalam magsuli-suli, yuk-i, "Ya na itu bahā' a'a piniha e' saga nakura' pinapatay? 26Nda'unbi," yuk sigām. "Itiya' iya amissala patampal sagō' mbal sinagga' e' saga nakura'. Makatantu bahā' sigām, in iya b'nnal Al-Masi? 27Bang pi'itu Al-Masi, mbal iya kinata'uwan bang minningga. Sagō' a'a itu, kata'uwantam asal bang minningga." 28Amandu' pa'in si Isa ma deyom langgal pagkulbanan, pinatanog suwalana, yukna, "Aho'. Kata'uwanbi aku bang minningga. Halam aku bay pi'itu hal min kabaya'anku. Bay aku sinoho' pi'itu e' Tuhan, ya mbal magputing. Mbal iya kata'uwanbi, 29sagō' aku," yuk si Isa, "ata'u du ma iya sabab minnē' asal aku, maka iya ya bay anoho' aku pi'itu." 30Manjari pasulay sigām anaggaw iya, sagō' halam aniya' minsan maka'ntanan iya sabab halam gi' ta'abut waktu pamapatay iya. 31Malaingkan aheka a'a maina'an magkahagad ma iya. Yuk sigām, "Ya na itu Al-Masi sabab halam aniya' makahinang hinang kawasahan palabi gi' hekana min saga hinang si Isa itu." 32Manjari takale e' saga Parisi bang ai pinaghigung-higung e' kaheka'an a'a inān ma pasal si Isa, angkan sigām maka saga imam alanga bay anoho' saga jaga langgal pehē' anaggaw iya. 33Amissala si Isa ni saga a'a magtimukan inān, yukna, "Mbal aku at'ggol maitu ma ka'am. Sōng na aku amole' pehē' ni bay anoho' aku pi'itu. 34Pihabi du aku, sagō' mbal aku tabākbi sabab mbal kam makaturul ni papehē'anku inān." 35Manjari magsuli-suli saga nakura' Yahudi, yuk sigām, "Pi'ingga bahā' a'a itu angkan iya mbal tabāktam? Pehē' iya bahā' ni kalahatan Girīk, ya paglahatan bangsatam magpulak-palik e'? Pehē' bahā' iya amandu'an bangsa Girīk? 36Ai hatina ya yukna inan, in kitam amiha iya, sagō' mbal tabāktam. Maka mbal kitam makaturul ni papehē'anna?" 37Manjari ta'abut pa'in llaw katangbus paghinang inān, ya llaw aheya, an'ngge si Isa amissala. Pinatanog la'a suwalana, yukna, "Sasuku kam patay bohe', pi'itu kam ni aku bo' kam painumku. 38Sasuku magkahagad ma aku kataluwa'an sulat Kitab ya yuk-i, 'aniya' patubud min deyom atayna sali' dalil bohe' anasahan, bohe' makabuwan kallum.' " 39Ya bohe' patubud pinagbissala e' si Isa itu, hatina Rū Tuhan ya song pamuwan ma saga a'a magkahagad ma iya. Sagō' ma waktu ina'an in Rū Tuhan halam gi' bay tapamuwan sabab halam gi' ta'abut waktu pamabangsa si Isa e' Tuhan. 40Makakale pa'in saga a'a ma bissala si Isa itu, yuk sigām kasehe', "B'nnal ko' itu, ya na itu nabi asal lagarantam." 41Yuk kasehe', "Al-Masi iya." Sagō' saddī lling kasehe'an. Yuk sigām, "Ngga'i ka iya Al-Masi, sabab Al-Masi ngga'i ka min lahat Jalil. 42Yuk Kitab in Al-Masi subay panubu' sultan Da'ud, maka subay nianakan ma kaluma'an Betlehem sabab ya na lahat sultan Da'ud." 43Jari magsaddī pamikil saga a'a ma pasalan si Isa. 44Aniya' sigām bilahi anaggaw si Isa, sagō' halam aniya' minsan maka'ntan ma iya. 45Ma katapusanna pabalik na saga jaga inān. Tinilaw sigām e' Imam Muwallam maka Parisi ya bay anoho' sigām anaggaw si Isa yuk-i, "Angay iya halam tabowabi pi'itu?" 46Anambung saga jaga he', "Halam to'ongan aniya' a'a amandu' buwat pamandu' a'a inān." 47Yuk saga Parisi, "Ya du ka'am bahā' taparupang e'na? 48Aniya' bahā' nakura' atawa Parisi magkahagad ma iya? Tantu halam, minsan dakayu'. 49Ya sadja magkahagad saga a'a katimukan itu, a'a awam ma pasal sara' si Musa. Angkanna sigām taluwa' mulka' Tuhan!" 50Sakali ah'lling si Nikudimus, ya bay makapehē' ni si Isa waktu sangom e'. Yukna ma saga pagkahina Parisi, 51"Bang ma sara'tam mbal kita manjari amat'nna'an hukuman ma a'a abila halam bay pinabissala dahū, supaya kinata'uwan bang ai bay hinangna." 52Anambung sigām, yukna, "Oy! Ka'a isab min Jalil bahā'? Ang'nda' ka ma deyom Kitab. Halam aniya' nabi paluwas min lahat Jalil." 53[Manjari magpole'an saga a'a inān kamemon.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\