JUDAS 1

1Sulat itu min aku, si Judas, dakayu' sosoho'an si Isa Al-Masi, maka danakan si Yakub. Pasampayku sulat itu ni ka'am saga a'a tapene' maka kinalasahan e' Tuhan, ya niokoman e' si Isa Al-Masi. 2Mura-murahan, bang pa'in kam pinaniya'an ase' maka lasa ballabi-labihan, sampay kasannangan deyom atay. 3Sagay bagayku kinalasahan, landu' aku bilahi anulatan ka'am pasal kalappasan ya pagkahagarantam sali'-sali', sagō' saddī ya panulatku ma ka'am buwattina'an. Ya pangamay-ngamayku ma ka'am: t'nggehinbi pandu' b'nnal ya bay pangandol pinam'nt'dda e' Tuhan ma saga a'a suku'na. 4Aniya' saga a'a mbal magmatāw ma Tuhan makalamud ni ka'am ma halam kata'uwanbi, angkan kam amay-amayanku pahāp. Pinabengkok e' sigām pamandu' pasal ase' maka lasa Tuhantam, bo' aniya' panganda'awahan sigām maghinang kalumu'an. Tapaliluhan e' sigām si Isa Al-Masi, ya tunggal Panghū'tam Sangat Kawasa. Tasulat asal ma masa awal lagi' pasal hukuman ya pangangganta' ma saga a'a buwattē'. 5Minsan kasakupanbi bay kahālan bangsa Isra'il ma masa awal, bilahi gi' aku amaentoman ka'am pasal waktu kabanyaga' sigām ma lahat Misil. Bay sigām niliyus e' Panghū' min lahat Misil sagō' puwas e' bay papatayna sasuku mbal magkahagad ma iya. 6Entomunbi isāb pasal saga mala'ikat kasehe', ya bay angaliyu-lakad min kapatutan bay pangangganta' Tuhan ma sigām bo' ang'bba min pat'nna'an sigām luggiya'. Wa'i sigām tinambolan e' Tuhan ma deyom kalendoman bitu-bituhan, binaggot maka kili-kili kakkal ni kasaumulan, sampay ta'abut Llaw Aheya pangahukum Tuhan ma sigām. 7Entomunbi isāb saga a'a bay ma da'ira Sodom maka Gomora sampay ma saga kaluma'an ma sakalibutna. Tagihan sigām maghinang kalumu'an maka kasabulan makatamparasa, ati pinat'kkahan sigām api mbal magkap'dda bo' aniya' pamintāngan ma a'a kamemon. 8Buwattē' isāb saga a'a ma deyomanbi ilu. Anguppi na pa'in sigām ati katamakan anggauta'-baran sigām. Sinulak e' sigām kapagbaya' Tuhan, nilimut bangsa mala'ikat ya landu' asahaya. 9Minsan si Mika'il, ya pagnakura'an saga mala'ikat, mbal makatawakkal angalimut ma nakura' saitan, waktu kapaglugat sigā. Ya sadja pah'lling si Mika'il, "Panghū' Tuhan ya amabukagan ka'a." 10Malaingkan maghimumūngan na pa'in saga a'a ya sambatku ma sulat itu. Akasla pah'lling sigām pasal ai-ai ya mbal tahati e' sigām. Sali' sigām hayop angandūlan ai-ai kanapsuhan sigām, angkan sigām kamulahan. 11Maka'ase'-ase' sidda saga a'a inān sabab sinengoran e' sigām kajarihan si Kabil. Bineya'-beya' e' sigām kasā'an si Bala'am, sabab ya du sigām tabowa e' bahaya pilak. Anagga' sigām ma Tuhan, buwat bay kapanagga' disi Kora ma masa awal e', ati alaglag isab sigām. 12Saga a'a ilu sali' dalil tamak ma pagjamubi, ya hinangbi tanda' sin paglasabi. Mbal sigām ata'u aiya' sabab halam aniya' pangannal sigām saddī, luwal baran sigām. Sapantun sigām gabun mbal amuwan ulan, gabun tabowa paleyang e' baliyu. Sapantun isab sigām po'on kayu mbal amuwan buwa' minsan musimna na, angkan binubut sampay gamutna. Jari minduwa kamatay saga a'a inān. 13Sapantun sigām goyak ma timpu badju. In kaiya'an sigām sali' bula'-bula' goyak bang am'ssa'. Ibarat sigām bitu'un maglensa, mbal tapamandogahan. Kalendoman bitu-bituhan ya katobtoban sigām sampay ni kasaumulan. 14Bay angallam nabi Idris, ya panubu' si Adam min nnom pangkat, ma pasal a'a buwattilu, yuk-i, "Pata'u kam. Pi'itu du Panghū'tam maka mala'ikatna sussi magibu-ibuhan, 15bo' tahukum e'na manusiya' kamemon. Pinatōngan e'na dusa saga a'a agagga ma iya, ma sabab kala'atan ya tahinang sigām luwas min kajarihan sigām ala'at, maka ma sabab lling pangkal kamemon bay pamissala e' sigām ni Tuhan." 16Magdurugal maka magsosoway saga a'a inān. Tagihan sigām angandūlan napsu sigām ala'at, maka magbantug-bantug di-sigām. Nilanahan e' sigām a'a kasehe'an bo' supaya karūlan ai-ai kabaya'an sigām. 17Sagō' saddī ma ka'am, saga bagayku. Entomunbi bay pangallam e' saga a'a kawakilan e' Panghū'tam si Isa Al-Masi. 18Yuk sigām ma ka'am, "Bang song na kahinapusan masa itu, paniya' saga a'a angudju'-ngudju' ka'am, a'a hal angandūlan napsu sigām minsan pangalāngan e' Tuhan." 19Bilahi saga a'a inān angahinang okatan ma saga jama'a Al-Masi. Pinagbaya'an sigām e' napsu baran sigām maka halam ma sigām Rū Tuhan. 20Saguwā' ka'am, saga bagay, subay magpakosog di-bi bo' ahogot pagkahagadbi ma pandu' sussi ya pangandolanbi. Subay kam angamu' duwa'a isab min kawasa Rū Sussi. 21Pahogot kam ma lasa Tuhan samantala' kam angalagaran si Isa Al-Masi Panghū'tam, ya amuwanan ka'am kallum taptap ni kasaumulan ma sabab ka'ase'na. 22Ma'ase' kam ma saga sehe'bi ya magāng-āng angandol ma si Isa. 23Liyusunbi saga a'a ya song magnikala'atan, ibarat a'a song ahūg ni api. Ka'ase'inbi pahāp saga a'a kasehe'an, sagō' tangkisinbi kala'atan sigām bo' kam mbal kalaminan. Kab'nsihinbi napsu sigām, ya sali' hantang l'mmis makatupak badju'. 24Magpudji kitam ni Tuhan. Luwal iya taga-kawasa angahampanan kitam bo' mbal tabowa maghinang dusa pabīng. Pinatampal kitam e'na ni haddaratna asahaya ma halam aniya' tamak atay. Aheya isab pagkōg-koyagtam. 25Luwal Tuhan dakayu'-kayu' ya amuwasan kitam min hukuman dusa, angkan iya subay pudjitam labay min Panghū'tam si Isa Al-Masi. Sabab ma iya kasanglitan, kabantugan, ga'osan maka kawasahan, min awal tagna' sampay ni kabuwattituhan, sampay ni kasaumulan. Amin. Wassalam


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\