LUKAS 1

1Aheka a'a bay makatawakkal anulat pasal kamemon bay tahinang ma deyoman kami. 2Ya tasulat e' sigām ai-ai bay pang'bba ma kami e' saga a'a bay maka'nda' kahinangan si Isa sangay min katagna'. Sigām isab ya magnasihat palman Tuhan. 3Na, tuwan Teyopilus, pagka tapariksa'ku pahāp kamemon bay tahinang itu sangay min katagna'na, tapikilku in aku taga-kapatut anulatan ka'a. Usulku saga pakaradja'an itu kamemon min katagna' sampay ni katapusan 4bo' supaya ka manantuhi pasal ai-ai bay pamandu' ka'a. 5Buwattitu ya tagna'anna: ma timpu lagi' bay pagsultan sultan Herod ma lahat Yahudiya aniya' imam niōnan si Jakariya. Dakayu' imam iya ma tumpukan pagimam si Abiya. Ya du h'ndana si Elesabet, min panubu' kaimaman isab sabab tubu' min si Harun. 6Abontol sadja sigā duwangan ma pang'nda' Tuhan. Binogbogan e' sigā usulanna maka panoho'anna kamemon ma halam aniya' sā'na. 7Sagō' halam sigā taga-anak sabab mbal maka'anak si Elesabet, maka ato'a na sigā. 8Jari itu aniya' dakayu' llaw paghinang si Jakariya maka umpiganna ma langgal pagkulbanan, bo' ta'abut na waktu kapagimamna. 9Ya addat kaimaman subay magko'ot-ko'ot bo' tata'u bang sai pinene' pasōd ni deyom langgal pangarapan ni Panghū' bo' anugtug kamanyan. Jari si Jakariya ya tapene'. 10Ta'abut pa'in waktu pagtugtug kamanyan, anambahayang na saga a'a ya magtimuk ma halaman langgal e'. 11Jari aniya' mala'ikat min Tuhan panyata' ni si Jakariya, ina'an an'ngge ma bihing panugtugan kamanyan, tampal ni kowan. 12Pag'nda' si Jakariya ma mala'ikat itu, magtūy iya takuddat maka sinōd tāw. 13Saguwā' ah'lling mala'ikat ni iya, yukna, "Da'a ka tināw, Jakariya, sabab takale e' Tuhan ya bay amu'nu ilu. H'ndanu si Elesabet anganak du l'lla, ati Yahiya ya pangōnbi iya. 14Aheya kalasiganbi ma sababna, magkōg-koyag kam maka aheka isab a'a kasehe'an palamud ma kalasiganbi bang iya nianakan na. 15Bangsahan iya ma pang'nda' Tuhan. Mbal iya anginum binu atawa ai-ai makalango. Kahōpan iya e' Rū Sussi tinagna'an min llaw kapanganak ma iya. 16Aheka isab a'a Isra'il tabowana magta'at pabīng ni Tuhan ya pagpanghū'an sigām. 17Parahū iya min Panghū' pagka kapagagihan e' Rū Sussi maka pinasuku'an kawasa buwat bay kahālan nabi Elija masa awal e'. Pinapaghāp e'na matto'a maka anak bay magsagga'. Pinapinda e'na pikilan saga a'a ya bay amabiyal ma panoho'an Tuhan, tabowa sigām amikilan pangita'u ya suku' ma a'a a'adil. Tinagamahan e'na saga a'a bo' aniya' bangsa sakap anambut Panghū' sigām." 18Atilaw si Jakariya ma mala'ikat, yukna, "Buwattingga kata'uku in bissalanu ilu b'nnal? Ato'a na aku maka ato'a isab h'ndaku." 19Ya sambung mala'ikat, "Aku itu si Jibra'il, ya pat'nna' na pa'in ma haddarat Tuhan. Bay aku soho'na pi'itu amissalahan ka'a bo' takalenu lapal ahāp itu. 20Sagō' aumaw du ka pagka halam tab'nnalnu bissalaku, bo' pa'in tatuman kamemon bang ta'abut waktuna. Jari mbal ka makapah'lling min llaw itu sampay pat'kka ya bay pangahakaku ma ka'a. Angkan buwattē', sabab halam b'nnalnu lapalku ma ka'a, ya lapal tantu atuman bang ta'abut waktuna." 21Pasalta', nilagaran si Jakariya e' saga a'a ma halaman langgal e'. Ainu-inu sigām bang ai kat'ggolanna ma deyom langgal. 22Ta'abut pa'in iya paluwas, mbal na makapah'lling ma sigām, angkan kinata'uwan e' sigām aniya' bay panyata' ni iya hinabuna ma deyom langgal. Aninyal sadja iya ma sigām sabab mbal makapaluwas bissala. 23Manjari, aubus pa'in waktu paghinangna ma deyom langgal e', magtūy iya amole' ni lahatna. 24Palabay pa'in daka pilang'llaw, ab'ttong na h'ndana si Elesabet ati limambulan ya t'ggolna mbal makapagluwas-luwas min luma'. 25Yukna, "Ahāp tabang Tuhan ma aku. Karūlan aku e'na maka kala'anan kaiya'anku ma deyoman lūng-kampungku." 26Ta'abut pa'in nnom bulan kab'ttong si Elesabet, pinabeya' e' Tuhan mala'ikatna si Jibra'il pehē' ni kauman Nasaret ya ma lahat Jalil. 27Sinō' iya panyata' ni dakayu' budjang ōnna si Mariyam, ya magtunang asal maka si Yusup, dakayu' panubu' sultan Da'ud. 28Yuk mala'ikat itu ni si Mariyam, "Bang pa'in ka asalamat. Aheya kahāpan Tuhan ma ka'a, Mariyam. Ilu Tuhan pataptap ma ka'a." 29Sagō' pagkale pa'in itu e' si Mariyam asasaw pikilanna. Kinira-kira e'na bang ai hatina angkan iya binissalahan buwattē'. 30Manjari ah'lling gi' mala'ikat ni iya, yukna, "Da'a ka agawa, Mariyam, sabab kasulutan Tuhan ma ka'a. 31Pakale ka. Sōng ka ab'ttong. Anganak ka l'lla ati Isa ya pangōnnu iya. 32Bangsahan to'ongan iya, pinagōnan iya Anak Tuhan Mahatinggi. Pinat'nna' iya magsultan e' Panghū' Tuhan, buwat bay kapagsultan mbo'na si Da'ud ma masa awal e'. 33Ati magsultan iya ma bangsa Isra'il, ya panubu' si Yakub, sampay ni kasaumulan. Halam aniya' katobtoban pagsultanna." 34Yuk si Mariyam ni mala'ikat, "Buwattingga kapaniya' ya yuknu ilu, pagka aku itu budjang masi?" 35Ya sambung mala'ikat, "Pahōp du ni ka'a Rū Sussi maka kalandungan ka e' barakat Tuhan Mahatinggi. Angkan asussi ya nianakan e'nu ati gin'llal iya Anak Tuhan. 36Sampay kampungnu isab si Elesabet, song anganak minsan ato'a na. Nnom bulan ya kab'ttongna minsan iya bay pinagbahasa d'nda mbal maka'anak. 37Sabab halam aniya' ahunit ma Tuhan," yuk mala'ikat e'. 38Jari ah'lling si Mariyam, yukna, "Aku itu sosoho'an Tuhan. Maglilla' aku ma pah'llingnu ilu." Magtūy alanyap mala'ikat. 39Na, mbal at'ggol minnē', magsakap si Mariyam bo' parai'-dai' pehē' ni dakayu' kauman ma kabūd-būran ma lahat Yahudiya. 40At'kka pa'in iya pehē', pasōd iya ni luma' disi Jakariya bo' magaddatan kampungna si Elesabet. 41Takale pa'in e' si Elesabet bissala si Mariyam, magtūy maghibal onde' ma deyom b'ttongna. Kahōpan iya e' Rū Sussi, 42ati amissala iya patanog ma si Mariyam, yukna, "Ka'a ilu kabuwanan kahāpan e' Tuhan labi min d'nda kamemon. Damikiyanna isab onde' ya song nianakan e'nu, ballabihan kahāpan ya pamuwan Tuhan ma iya. 43Angay aku subay pinaheya e' ina' Panghū'ku, ya po'on ka anibaw aku? 44Pagkaleku ma bissalanu insini' magtūy maghibal onde' ya ma deyom b'ttongku itu, kabowa kakōranna. 45Aheya kalasigan ma d'nda ya makapam'nnal in lapal Tuhan ma iya tatuman du!" 46Manjari ah'lling si Mariyam, yukna, "Sanglitanku Tuhan sampay min deyom atayku. 47Magkōg-koyag aku ma Tuhan ya angalappas ma aku. 48Atana aku, ati pinagka'inagonan aku e'na minsan areyo' kapaga'aku. Puwas minnitu, sinuli-suli aku e' a'a kamemon magsuring-magsaingsing, in aku d'nda pinasuku'an kahāpan, 49sabab makainu-inu kahinangan Tuhan Patikawasa ya panabangna ma aku. Mahasussi asal iya. 50Ma'ase' iya ma a'a kamemon magtubu'-manubu', sasuku magmahaltabatan iya. 51Pina'nda'an e'na kawasana labay min kahinanganna, pinagkaukanat e'na saga a'a ya magabbu-abbu ma deyom pangatayan. 52Nila'anan e'na saga sultan min pagsultanan sigām, pinabangsa e'na saga a'a areyo'-deyo'. 53Saga a'a atiksa' binuwanan e'na lidjiki' aheka, maka a'a dayahan pinala'an e'na ma halam aniya' tabowa sigām. 54Tinabang e' Tuhan sosoho'anna bangsa Isra'il, ka'ase'anna sigām buwat bay panganjanji'na 55ma si Ibrahim maka saga panubu'na sampay ni kasaumulan, tatuman isab bay pangallam Tuhan ma kamatto'ahan." 56Na, kulang-labi t'llumbulan ya kat'nna' si Mariyam ma si Elesabet bo' yampa amole'. 57Ta'abut pa'in llaw panganak si Elesabet, l'lla ya anakna. 58Makakale pa'in saga lūng-kampungna maka lahasiya'na pasal kaheya kahāpan Tuhan ma iya, magbeya' sigām maka iya magkōg-koyag. 59Na, pagka walung'llaw na onde' ma luwasan, waktu pangislam ma iya, patimuk pehē' ba'anan kaukampung. Arak iya niōnan Jakariya buwat ōn mma'na, 60sagō' mbal si Elesabet. Yukna, "Da'a. Subay iya niōnan Yahiya." 61"Angay?" yuk sigām. "Halam aniya' min kahekanu niōnan Yahiya." 62Manjari aninyal sigām ni mma' onde' bo' kinata'uwan bang ai kabaya'anna. 63Aninyal isab si Jakariya angamu' panulatan ati anulat buwattitu: "Ōnna Yahiya!" Ainu-inu makalandu' saga a'a inān kamemon. 64Saru'un-du'un du makabissala si Jakariya pabīng maka sinanglitan e'na Tuhan. 65Sinōd tāw saga lūng-kampung disi Jakariya, maka habal pasal bay tahinang inān pasaplag na pa'in ni kareya-reyahan ma lahat Yahudiya. 66Amikil-mikil na pa'in sasuku makakale pasal pakaradja'an itu, yuk-i, "Ai bahā' pangangganta' Tuhan ma onde' inān?" Sabab atampal in onde' inān kaniya'an barakat min Tuhan. 67Manjari si Jakariya, mma' si Yahiya, bay kahōpan Rū Sussi ati pinaluwas e'na lapal deyo' bay min Tuhan, yukna, 68"Sanglitantam Panghū', ya pagtuhanan bangsatam Isra'il, sabab pi'itu na iya anabangan kitam suku'na, maka angaliyusan kitam min kasigpitan. 69Pinaniya'an kitam a'a ga'osan angalappas kitam, panubu' sultan Da'ud, ya bay sosoho'an Tuhan e'. 70Paljanji'an Tuhan ko' itu, ya bay pangallam e' kanabi-nabihan sussi ma masa awal. 71Yuk janji' he', in kitam pinuwasan e'na min ga'osan palbantahantam. maka min pang'ntanan saga a'a ab'nsihan kitam. 72Jari ta'nda' minnē' kaheya ase' Tuhan ma ka'mbo'-mbo'antam. Tinuman isab janji' ya bay pagsulutanna maka sigām. 73Ya na janji' bay panganjanji'na ma si Ibrahim, pinapagtapil maka sibahatna. 74Bay iya anibahat in kitam panubu' si Ibrahim pinuwasan du min pang'ntanan saga bantatam, jari makaisbat kitam ma Tuhan ma halam aniya' amakitāw, 75ma asussi pangatayantam maka abontol kahinangantam sat'ggol kitam ma dunya itu." 76Amissala lagi' si Jakariya ma anakna, yukna, "Ka'a, Oto', niōnan du ka nabi min Tuhan Mahatinggi. Ka'a ya parahū min Panghū'nu amahāp lān palabayanna. 77Pata'unu saga a'ana in sigām lappasan min mulka', pagka niampun dusa sigām. 78Sabab patiase'un Tuhantam, alunuk pangatayanna. Angkan kitam pinabeya'an sawa min deyom sulga', sali' hantang llaw pasobang. 79Sasuku bay ka'ddasan ma deyom kalendoman ma sabab katāw sigām ma kamatay, taluwa' sahaya na, ati pinandu'an kitam lān ahāp ya amowa kita ni kasannangan." 80Manjari anak si Jakariya inān pasulig na pa'in maka pasōng akkal-pikilanna. Pat'nna' na pa'in iya ma lahat paslangan sampay ta'abut llaw katuwa'na ni saga a'a Isra'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\