LUKAS 10

1Puwas e' aniya' pitumpū' maka duwa a'a saddī kawakilan e' si Isa. Sinō' sigām parahū min iya ni kamemon da'ira maka kaluma'an ya song papehē'anna. Pinal'ngngan sigām e'na duwa-duwa magbeya'. 2Yukna ma sigām, "Saga a'a inān sali' dalil huma atiguma' na buwa'na. Aluha tana' sagō' kulang a'a magani, angkan yukku ma ka'am: angamu'-ngamu' kam tabang ni tag-dapu tana' bo' supaya iya anoho' saga a'a pehē' magani. 3Na, lum'ngngan na kam. Sali' kam sapantun anak bili-bili pinapehē' ni t'ngnga' saga ero' talun magpangal'kkob. 4Da'a kam amowa pitaka atawa puyu' pamowahan ai-aibi atawa taumpa'. Bang aniya' a'a tasampangbi ma labayan da'a kam pahogga' magsagina. 5"Bang aniya' luma' pariyata'anbi pah'llinginbi dahū, yuk-i, 'Bang pa'in kam kaniya'an kasannangan!' 6Manjari bang aniya' pat'nna' ma luma' inān a'a patut binuwanan kasannangan, kat'kkahan du iya kasannangan bay pangamu'bi he'. Sagō' bang halam, papelleng ni ka'am kasannangan e'. 7Pat'nna' kam ma dakayu' luma' sadja. Da'a kam magpinda-pinda pat'nna'an. Amangan kam maka anginum ai-ai pangalabot ka'am e' saga a'a ma deyom luma' he' sabab bang a'a maghinang, wajib iya binuwanan napakana. 8"Maingga-maingga kaluma'an kat'kkahanbi, bang kam sinagina e' saga a'ana, kakanunbi ai-ai pinat'nna'an ka'am e' sigām. 9Pauli'unbi saga a'a sakihan mahē' maka haka'anbi sigām, ta'abut na waktu pagparinta Tuhan. 10Saguwā' bang aniya' kaluma'an kat'kkahanbi bo' kam mbal ganta' sinagina e' a'ana, paluwas kam ni lān bo' pah'llinginbi. 11Yukbi, 'Itiya' paspasan kami min tape' kami bagunbun lahatbi itu, tanda' saksi' in kami apuwas na min ka'am. Sagō' subay kata'uwanbi in pagparinta Tuhan asekot na.' 12Haka'anta kam," yuk si Isa, "bang ta'abut llaw pangahukum Tuhan ma manusiya' abuhat lagi' hukumanna ma saga a'a ma lahat ina'an-i min bay hukuman ma lahat Sodom ma masa awal." 13"Allā!" yuk si Isa. "Ka'am saga a'a Korasin maka a'a Betsaida, maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am! Aheka hinang makainu-inu bay pina'nda'an ni ka'am sagō' halam ikutbi. Bang da'ira Tira maka da'ira Sidun ma masa awal e' bay pangahinangan saga hinangku makainu-inu itu, tantu saga a'a maina'an bay pataikut min dusa sigām. Tantu sigām bay magsin'mmek karut, maka magbusugan di-sigām abu, tanda' sin pagsusun sigām. 14Bang ta'abut llaw pangahukum Tuhan, abuhat lagi' hukuman ya pinat'kka ni ka'am min bay hukuman ma saga a'a da'ira Tira maka da'ira Sidun. 15Ka'am isab a'a Kapirnaum," yuk si Isa, "ilu kam magbantug-bantug di-bi in ka'am pinalanga sampay ni sulga'! Luwal nalka' ya pasampayanbi!" 16Ah'lling si Isa ni saga mulidna, yukna, "Sasuku anaima' pandu'bi, sali' aku ya tataima'na. Sai-sai isab anulak ka'am, sali' aku ya tasulakna. Maka sai-sai anulak aku, tasulakna Tuhan ya bay amapi'itu aku ni dunya." 17Mbal at'ggol, makabalik na ni si Isa saga mulidna pitumpū' maka duwa ya bay soho'na pal'ngngan. Landu' sigām akōd. Yuk sigām ni iya, "Tuwan, minsan saga saitan, bay ameya' ma panoho'an kami pagsabbut kami ōnnu!" 18Anambung si Isa, yukna, "Bay ta'nda'ku nakura' saitan sali' luwa lāt apakpak min b'ttong langit, halam na aniya' ga'osna. 19Kabuwanan kam e'ku kawasa bo' kam mbal ainay minsan tagi'ikbi sowa atawa jalalangking. Taga'osbi isab kawasa nakura' saitan ya magbabanta, ati halam aniya' makamula ka'am minsan ai. 20Sagō' da'a kam magkalasigan ma sabab kapagbaya'anbi saga saitan. Gom gi' kam magkōg-koyag ma sabab ōnbi wa'i tasulat e' Tuhan ma deyom sulga'." 21Manjari ma waktu ina'an sinōd kōg si Isa sabab min Rū Sussi. Yukna ni Tuhan, "O Mma', ka'a ya makapagbaya' ma sulga' maka ma dunya. Aheya pagsukulanku ni ka'a sabab in bay limbungannu min a'a taga-pangadji' sampay min a'a alalom pangita'una, pata'unu na ni saga a'a akulang ta'una. Aho', Mma', min kōg maka baya'nu angkan buwattē'. 22"Bay na pangandol ai-ai kamemon ma aku e' Mma'ku. Halam aniya' makata'uwan Anak Tuhan bang sai iya, luwal Mma'ku'. Damikiyanna isab, halam aniya' makata'uwan Mma'ku bang sai iya, luwal aku anakna lissi, sampay isab sasuku tapene'ku pinata'u." 23Jari paharap si Isa ni saga mulidna bo' ah'lling ni sigām sadja. "Aheya kahāpanbi," yukna, "ma sabab paka'nda'bi pakaradja'an itu. 24Haka'anta kam, aheka saga nabi maka saga sultan ma masa awal e' bay bilahi to'ongan ang'nda' pakaradja'an ya ta'nda'bi ma buwattina'an, sagō' halam ta'nda' e' sigām. Bilahi isab sigām akale ma ai-ai takalebi itu, sagō' halam bay makakale." 25Manjari aniya' dakayu' guru sara' agama pehē' ni si Isa. Aniya' panilawna ma si Isa panulayan iya, yukna, "Tuwan Guru, ai subay hinangku bo' supaya aku pinasuku'an kallum kakkal ni kasaumulan?" 26Anambung si Isa, yukna, "Ai bahā' tasulat ma deyom sara' Tuhan, ya bay pang'bba ma si Musa? Ai hatina ya tabassanu mahē'?" 27Yuk sambung a'a inān, "Wajib kam alasa to'ongan ma Panghū'bi Tuhan. Ya lasabi ma iya subay min deyom ataybi maka min deyom tawhidbi maka min panahu'anbi maka min kosogbi. Maka wajib isab kam alasahan pagkahibi manusiya' buwat e'bi alasahan baranbi." 28"Taluwa' sambungnu," yuk si Isa. "Hinangun ilu ati pinasuku'an du ka kallum kakkal ni kasaumulan." 29Sagō' guru inān mbal bilahi tara'ug angkan yukna ma si Isa, "Manjari sai bahā' pagkahiku ya subay kalasahanku?" 30Anambung si Isa, yukna, "Aniya' dakayu' a'a bangsa Yahudi palūd min Awrusalam tudju ni da'ira Ariha. Ma labayan pa'in, nirugpakan iya e' saga mundu. Nila'ugan iya maka nilangpasan kamemon alta'na sampay s'mmek bay ma baranna. Ahalol pa'in iya, pinasagaran iya maina'an. 31Pasalta', aniya' palabay min lān inān dakayu' imam Yahudi sagō' pag'nda'na ma a'a ahalol e', palikuwad iya min dambila'. 32Damikiyanna, aniya' a'a saddī makapina'an, Yahudi isab min tubu' si Libi, a'a anabangan imam. Sagō' pag'nda'na ma a'a ahalol e', palikuwad isab iya min dambila'. 33Puwas e' aniya' dakayu' a'a bangsa Samariya pal'ngngan min lān ina'an ati ta'abutna a'a ahalol e'. Pag'nda'na, magtūy iya t'kkahan ase'. 34Pasekot iya pina'an ati tambalanna pali'na maka ns'llan maka binu, bo' yampa p'kkosna. Puwas e' pinasakat a'a inān ma kura'na ati binowa ni luma' paghahanti'an bo' niayura e'na maina'an. 35Pagsalung amuwan iya sīn ma tag-dapu luma' he' ati yukna ma iya, 'Ayurahin aku a'a itu. Bang ka makagastu palabi min sīn itu, bayaranku pa'in ma kabalikku pi'itu.' " 36Jari atilaw si Isa ni guru inān, yukna, "Na, ma a'a t'llungan inān, ingga bang ma pikilannu maghinang sangkahāpan ma a'a bay kalangpasan e' mundu he'?" 37Anambung guru, yukna, "Ya a'a dangan ma'ase' ma iya sampay anabang." "Na," yuk si Isa, "pehē' na ka. Hinangun buwat hinang a'a inān." 38Manjari itu, makalanjal pa'in disi Isa maka saga mulidna minnē', at'kka sigām ni dakayu' kaluma'an ati sinagina iya e' d'nda niōnan si Marta, sinō' pariyata' ni luma'na. 39Aniya' danakan si Marta d'nda niōnan si Mariyam. Si Mariyam iya aningkō' na pa'in ma atag tape' si Isa akale ma pamandu'na. 40Si Marta alengog pikilanna sabab kaheka hinangna magadjal lalabotan, angkan iya pehē' ni si Isa magmahi. "Tuwan," yukna, "mbal bahā' ahalga' ma ka'a itiya' aku pinasagaran e' danakanku magadjal dangan-danganku. Sō'un iya anabang." 41Sagō' anambung si Isa, yukna, "Ka'a Marta, asasaw ka maka aheka hinang kasusahannu, 42sagō' dakayu' du hinang aheya kagunahanna. Ahāp ya pinene' e' si Mariyam, mbal du kala'anan min iya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\