LUKAS 13

1Na, ma waktu ina'an-i aniya' saga a'a anuli-nuli ni si Isa pasal saga a'a Jalil, ya bay sinō' binono' e' gubnul Pilatu pasalta' ma waktu kapanumbali' sigām hayop pagkulban ni Tuhan. 2Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Pangannalbi bahā' in dusa saga a'a inān labi gi' min a'a kamemon maitu ma lahat Jalil, ya angkan sigām t'kkahan bala' buwattē'? 3Ngga'i ka! Sagō' haka'anta kam, bang ka'am ilu mbal ang'bba min dusabi, ya du ka'am amatay buwat saga a'a Jalil e'. 4Saga a'a isab sangpū' maka walu' hekana, ya bay amatay mahē' ma Silowam pagka kah'bba'an e' luma' pamantawan, pangannalbi bahā' in sigām dusahan lagi' min a'a Awrusalam kasehe'. 5Tantu ngga'i ka! Sagō' bang ka'am ilu mbal ang'bba to'ongan min dusabi, amatay du kam buwat sigām." 6Manjari aniya' paralilan pangissa si Isa ma sigām. Yukna, "Aniya' a'a taga-kayu igira patomo' ma deyom kabbunna, ya panomo'an bahan anggul. Pina'an iya amiha buwa' igira sagō' halam aniya' tapihana, 7angkan yukna ni tunggu' kabbun inān, 'Nda'un, t'lluntahun na kapagpi'itu-pi'ituku ni kayu igira itu amiha buwa' sagō' halam aniya' tapihaku. Puwarun na, sabab kaliman tana' itu.' 8Saguwā' anambung tunggu' kabbun e', yukna, 'Da'a, tuwan. Pasagaranta gi' dantahun. Kalutku pahāp tana'na, tambalanku maka tai' hayop. 9Bang hati' amuwan buwa' ma musim sinōng itu, ahāp isab. Bang mbal, na minsan puwadnu na.' " 10Ma dakayu' llaw Sabtu', ina'an si Isa amandu' ma deyom langgal. 11Aniya' maina'an dakayu' d'nda asaki sabab min saitan, sangpū' na maka waluntahun t'ggolna. Parukkug sidda bukutna, mbal tapah'nnat. 12Pag'nda' si Isa ma d'nda itu, sinō' iya pasekot. Yuk si Isa ma iya, "Arung, apuwas na ka min sakinu ilu." 13Jari pina'abut e' si Isa tanganna ma iya. Magtūy iya pah'nnat ati ananglit ma Tuhan. 14Sagō' nakura' langgal inān, apasu' atayna pagka si Isa amauli' a'a ma llaw Sabtu'. Yukna ma saga a'a maina'an, "Nnom llaw ma deyom dapitu' wajib paghinangtam ai-ai. Pi'itu kam ma deyom nnom llaw inān bang kam bilahi kauli'an sakibi, da'a bang llaw Sabtu'." 15Sinambungan nakura' inān e' si Isa, yukna, "Magbau'-bau' pahāp ka'am ilu. Aniya' bahā' ma ka'am mbal angahubaran sapi'na atawa kura'na bo' yampa guyudbi ni bohe' supaya painumbi, minsan pasabu ma llaw Sabtu'? 16D'nda itu panubu' si Ibrahim du buwat ka'am. Aniya' na sangpū' maka waluntahun t'ggolna bay katahanan e' nakura' saitan. Mbal bahā' iya wajib pinuwasan min susana ma llaw Sabtu'?" 17Magtūy kaiya'an saga a'a ya anagga' si Isa ma sabab panambungna he'. Sagō' saga a'a kamemon inān akōd kamemon ma sabab hinang makainu-inu kamemon ya tahinang e'na. 18Amissala gi' si Isa, yukna, "Ai pamasali'antam pagparinta Tuhan ma bangsa manusiya'? Ai pamaralilanku iya? 19Ya pagparinta Tuhan," yuk si Isa, "sali' dalil dansolag bigi-tinanom ariki'-diki', tinanom e' a'a ma tana'na. Patomo' pa'in itu, manjari tahinang kayu na, ati pina'an saga manuk-manuk patapu' ma sangana." 20Ah'lling si Isa pabīng, yukna, "Ai pamaralilanku pagparinta Tuhan ma manusiya'? 21Ya pagparinta Tuhan," yukna, "sali' dalil pasulig ginuna e' d'nda pinalamud ni tirigu aheka, saga duwampū' maka lima kilu. Pagaddun pa'in, abuskag kamemon addunan." 22Jari palanjal si Isa tudju ni da'ira Awrusalam hinabuna angalatag saga kaluma'an aheya-ariki' amandu' ma saga a'a. 23Aniya' inān dakayu' a'a atilaw iya, yuk-i, "Tuwan, akulang bahā' saga a'a lappasan e' Tuhan min mulka'?" Yuk sambung si Isa ma saga a'a inān, 24"Bang kam bilahi pasōd ni deyoman Tuhan subay kam amuspus bo' kam makasōd min lawangna akiput. Sabab haka'anta kam, aheka a'a anulay pasōd sagō' mbal makasōd. 25Makabungkal pa'in tag-dapu luma' anambol lawang, mbal na kam makasōd. Ma luwasan lawang sadja kam anguku' maka angalingan. Yukbi, 'O tuwan, ukabin kami.' Sinambungan du kam e'na, yukna, 'Mbal kata'uwanku kam bang minningga!' 26Jari yukbi, 'Takalipatnu bahā' kami? Bay kami dakakanan maka ka'a. Bay ka amandu' ma lahat kami.' 27Sagō' balikanna du bay llingna ma ka'am, yukna, 'Haka'anta kam, mbal kata'uwanku bang kam minningga. Ala'an kam min aku, ka'am kamemon maghinang kala'atan ilu!' 28Manjari magalud du kam, magtage'ot isab emponbi ma waktu ina'an bang ta'nda'bi ka'mbo'-mbo'anbi disi Ibrahim, si Isa'ak maka si Yakub, sampay saga kanabi-nabihan kamemon wa'i bay pinasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. Malaingkan ka'am ya nilarukan paluwas. 29Patimuk du isab pina'an saga a'a min mpat pidjū alam ati magtingkō'an sigām maina'an bo' magjamu ma deyom pagparintahan Tuhan. 30Pata'u kam, aniya' saga a'a taramuli ma buwattina'an, pinarahū du ma sinosōng. Maka aniya' saga a'a makarahū ma buwattina'an, pinaramuli isab ma waktu sinōng." 31Manjari ma waktu ina'an, aniya' pina'an ni si Isa saga a'a Parisi. Yuk sigām, "Tuwan, subay ka ala'an minnitu sabab sultan Herod inān bilahi amapatay ka'a." 32Anambung si Isa, yukna, "Pehē' kam angahaka'an si Herod pangangakkal inān bang ai hinangku. Llaw itu maka salung landu'anku hinangku amala'an saitan min baran a'a, sampay amauli' saga a'a asaki. Ati ma llaw kat'lluna atangbus e'ku hinangku. 33Sagō' subay aku palanjal ni pal'ngngananku llaw itu maka salung sampay isab ni kasimuddayan. Halam du aniya' la'at makani-aku maitu sabab Awrusalam ya lahat pamapatayan kaheka'an saga nabi." 34Sakali magkarukka'an si Isa ma pasal da'ira Awrusalam. "Arōy!" yukna. "Ka'am saga a'a Awrusalam, makasusa ko' kam ilu! Saga nabi min Tuhan hal papataybi. Saga sosoho'an Tuhan isab hal bantungbi bang sigām pinapi'ilu ni ka'am. Min pila aku bay bilahi animuk ka'am ma sabakanku? Sali' sapantun manuk d'nda bang pasabakna anak-anakna ma deyo' pikpikna. Sagō' mbal kam bilahi. 35Nda'unbi na, asiya-siya du langgalbi e' Tuhan. Maka haka'anta kam, song na aku mbal ta'nda'bi sat'ggol halam ta'abut waktu pananglitbi aku. Subay yukbi, 'Bang pa'in binarakatan iya pinapi'itu kawakilan e' Tuhan,' bo' yampa aku ta'nda'bi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\