LUKAS 15

1Ma dakayu' llaw aheka saga a'a maga'ā' sukay parinta maka saga a'a baldusa kasehe' patimuk pina'an ni si Isa sabab bilahi akale ma pandu'na. 2Manjari saga Parisi maka saga guru sara' agama magdugal na, yuk-i, "A'a itu anaima' saga a'a baldusa, magsalu isab maka sigām!" 3Angkan binissala e' si Isa kissa pamaralilan itu, yukna. 4"Bang saupama aniya' ma ka'am taga-bili-bili dahatus hekana, bo' wa'i alungay dakayu', ai bahā' hinangna? Tantu pasagaranna siyampū' maka siyam maina'an ma deya bo' yampa pehē' amiha dakayu' ya alungay sat'ggol mbal tabākna. 5Tabākna pa'in, tinanggung e'na tudju amole' maka e'na kinōgan sidda. 6Pagt'kkana ni luma', magtūy lingananna saga bagayna maka kakampunganna. Soho'na sigām magtimuk ati yukna ma sigām, 'Maglami-lami kitam sabab tabākku na bili-biliku bay alungay.' 7Damikiyanna," yuk si Isa, "bang aniya' a'a dangan magsusun sampay ang'bba min dusana, aheya kalasigan ma deyom sulga'. In kalasigan ina'an palabi lagi' min kalasigan ma siyampū' maka siyam a'a abontol ya halam aniya' dusa sigām pinagsusunan." 8"Saupama isab," yuk si Isa, "bang aniya' d'nda taga-dublun sangpū' hekana, bo' alungay dakayu', ai bahā' hinangna? Tantu iya anū' palita'an magtūy bo' sapuhanna deyom luma' ati pihana pahāp-hāp sampay tabākna. 9Jari bang tabākna na, nilinganan e'na bagayna maka kakampunganna. Sinō' sigām magtimuk ati yukna ma sigām, 'Maglami-lami kitam sabab tabākku na dublunku bay alungay.' 10Damikiyanna isab," yuk si Isa, "aheya kakōgan ma saga mala'ikat Tuhan bang a'a dakayu' a'a magsusun sampay ang'bba min dusana." 11Anuli-nuli gi' si Isa, yukna, "Aniya' inān dakayu' a'a taga-anak duwa l'lla. 12Dakayu' llaw ah'lling anak siyali ni mma'na, yukna, 'Mma', bahagi'un na alta'nu ati pamuwanun ma aku bahagi'ku.' Jari binahagi' e' matto'a inān kaniya'na ma anakna karuwangan. 13Mbal at'ggol, pinab'llihan e' siyali itu bahagi'na ati binowa e'na b'llihanna ni lahat atala. Mahē' pa'in iya, pinaka'at e'na sīnna kamemon ma ai-ai kanapsuhanna. 14Sakali itu, pagubus na sīnna kamemon, ginotom sidda lahat inān. Manjari aheya na kasukkalanna, 15angkan iya pehē' ni dakayu' a'a ma lahat inān bo' magpatiata ma iya. Jari sinoho' iya e' a'a inān pehē' ni humana angipat saga bawi. 16Na, pagka mbal kasandalan lingantuna, bilahi iya amangan minsan kinakan bawi sagō' halam aniya' bay amuwanan iya minsan ai. 17"Daipara tasayuna karupanganna angkan yukna ma deyom atayna, 'Saga ipatan mma'ku he' maglabi-labi kinakan sigām, sagō' aku itu itiya' na song amatay e' otas. 18Gom na aku amole' pehē' ni si Mma'. Yukku ma iya, "Mma', taga-dusa aku ni Tuhan sampay ni ka'a. 19Mbal na aku manjari ōnannu anak. Bistahun aku sali' hal dakayu' tendognu." ' 20Jari pabuhat iya min baina bo' pal'ngngan tudju ni mma'na pabīng. "Sagō' atā-tā lagi' iya min luma', ta'nda' iya e' mma'na. Ma'ase' to'ongan mma'na ati paragan pehē' bo' gapusna maka siyumna. 21Yuk anakna inān ma iya, 'Mma', taga-dusa aku ni Tuhan sampay ni ka'a. Mbal na aku manjari ōnannu anak.' 22Sagō' nilinganan e' mma' inān saga ipatanna. Yukna ma sigām, 'Pal'kkas kam. Bowahunbi pi'itu badju' kapuspusan ahāp ati pabadju'inbi iya itu. Pasingsinginbi isab, maka pataumpa'inbi. 23Puwas e' pehē' kam angā' anak sapi' ya bay pal'mmokta he', bo' sumbali'unbi. Magjamu kitam, maka maglami-lami. 24Sabab anakku itu bay niyatku amatay, sagō' itiya' na allum pabīng. Pangannalku bay na alungay sagō' itu na tapole'.' Manjari anagna' sigām maglami-lami. 25"Na, pasalta' pa'in itu-i, in anak siyaka wa'i magusaha ma huma. Ma labayan pa'in iya tudju amole' bo' asekot-sekot na ni luma', aniya' takalena magkulintangan maka magpangigal ma deyom luma'. 26Nilinganan e'na dakayu' ipatan bo' tilawna bang magay ma luma' he'. 27Yuk ipatan, 'Tapole' na siyalinu, maka bay sinō' e' mma'nu sinumbali' anak sapi' ya pinal'mmok inān, sabab at'kka na anakna ma halam aniya' baya-bayana.' 28Sagō' akagit atay magtūy anak siyaka he', ya angkan mbal bilahi pasōd ni deyom luma'. Paluwas mma'na angamu' iya pasōd sagō' mbal iya. 29Yukna ni mma'na, 'Nda'un, Mma', ma tahunan na aku maghinang ma ka'a sali' banyaga'nu. Halam aniya' panoho'annu minsan dakayu' bay sagga'ku, sagō' halam aku bay buwanannu minsan la'a dakayu' anak kambing supaya aku makapagjamu maka saga bagayku. 30Talkala' makapole' pa'in pi'itu anaknu ilu, magtūy sumbali'annu anak sapi' pinal'mmok e', minsan bay paka'atna alta'nu panambana saga d'nda maghinang ala'at.' 31Anambung mma'na, yukna, 'Otō', kakkal du ka ma aku, maka suku'nu asal kaniya'ku itu kamemon. 32Patut du bang kita maglami-lami maka magkalasigan sabab allum du siyalinu ya bay niyatta amatay-i. Pangannalta alungay sagō' tapole' na iya.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\