LUKAS 17

1Amandu' lagi' si Isa ma saga mulidna, yukna, "Tantu aniya' sasat-manasat paniya' na pa'in ma manusiya' makaparusa sigām. Saguwā' maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ma sasuku anasat sehe'na amowa magdusa, sabab bininasa du iya e' Tuhan. 2Ahāp lagi' a'a inān pinagantungan batu abuhat ma k'llongna bo' yampa nihūg ni timbang, bang pa'in da'a kalandu'an hinangna magparusa ma dakayu' a'a areyo' itu, ya taga-pangandol ma aku. 3Angkan kam soho'ku subay kamaya'-maya'," yukna. "Bang aniya' pagkahinu ganta' makabuwan dusa ma ka'a, subay iya tō'annu bang ai dusana. Jari bang pagsusunanna dusana sampay bbahanna, subay iya ampunnu. 4Bang min pitu' iya makabuwan dusa ma ka'a ma deyom dang'llaw, ati min pitu' iya magni-ka'a angamu' ampun, subay iya ampunnu." 5Manjari ah'lling ni Panghū' Isa saga mulidna bay kawakilanna. Yuk sigām, "Tuwan, pakosogun kono' pangandol kami tudju ni Tuhan." 6Yuk Panghū', "Abila bay makasali' heya pangandolbi ni buwat heya bigi-tinanom landu' anahut, makajari kam magpanoho'an ma kayu aheya itu, yukbi, 'Pabubut ka minnilu bo' ka pat'nna' ni deyom s'llang.' Jari bineya' du buwat yukbi he'." 7Ah'lling gi' si Isa, yukna, "Bang saupama aniya' sosoho'anbi, ya hinangna magararu ma tana'bi atawa magipat saga hayopbi bili-bili. Bang iya tapole' min paghinanganna, ah'lling bahā' kam ma iya, 'Dai' na ka amangan'? 8Tantu mbal. Gom pa'in yukbi, 'Adjalun kinakanku bo' yampa ka asalin amuhatan aku. Subay na aku aubus amangan bo' yampa ka'a!' 9Magsukul kam bahā' ma sosoho'anbi pagga hinangna panoho'anbi? Tantu mbal. 10Damikiyanna isab ka'am ilu bang hinangbi kamemon bay panoho'an ka'am, subay yukbi, 'Kami itu hal sosoho'an. Patut kami maghinang ai-ai ya panoho'an ma kami.' " 11Manjari itu, ma pal'ngnganan pa'in si Isa tudju ni Awrusalam, palabay iya min llot lahat Samariya maka lahat Jalil. 12Pagt'kkana pa'in ni dakayu' kauman, aniya' pasampang ni iya sangpū' a'a ni'ipul. An'ngge sigām ma kalawakan lagi' 13angalingan minnē'. Yuk sigām, "O Isa! Tuwan! Ma'ase' na ka ma kami." 14Pag'nda' si Isa ma sigām, yukna, "Pehē' kam patūy ni saga imam bo' palilingunbi baranbi ma sigām, ta'nda' in ka'am kauli'an na." Sakali itu, pasalta' sigām pal'ngngan pehē' ni imam, na, kauli'an na. 15Jari aniya' dangan min kasangpū' inān, tananamna pa'in in iya kauli'an na, pabīng iya magtūy maka atanog e'na ananglitan Tuhan. 16Pasujud iya ni si Isa magsukul ni iya. A'a itu bangsa Samariya asal. 17Yuk si Isa, "Sangpū' puhu' kam bay kauli'an. Ma'ai na siyam-i? 18Angay hal a'a liyu itu ya pabalik pi'itu magsukul ni Tuhan?" 19Manjari ah'lling si Isa ni a'a Samariya he', yukna, "An'ngge na ka bo' ka palanjal na. Kauli'an ka ma sabab pangandolnu." 20Ma dakayu' llaw aniya' saga Parisi atilaw si Isa bang sumiyan waktu pamat'nna' e' Tuhan pagparintana ma manusiya'. Yuk sambung si Isa, "Bang pat'nna' pi'itu pagparinta Tuhan mbal ta'nda' kapi'ituna. 21Halam du aniya' ah'lling, 'Nda'unbi, itiya' maitu pagparintahan Tuhan!' atawa 'Ina'an na maina'an!' Sababna ilu na parinta Tuhan ma deyomanbi." 22Ah'lling gi' si Isa ma saga mulidna, yukna, "Aniya' du llaw ma sinosōng in ka'am ilu bilahi to'ongan ang'nda' aku, Anak Manusiya'. Bilahi kam ang'nda' minsan ma dang'llaw sadja. Sagō' mbal gi' ta'nda'bi. 23Aniya' a'a angahaka'an ka'am, yukna, 'Ina'an iya maina'an!' atawa 'Itiya' iya maitu!' Sagō' da'a kam pehē' amiha aku. 24Sabab bang ta'abut llaw kapi'itu Anak Manusiya' pabalik, ta'nda' du e' kamemon. Buwat du paka'nda' sigām ma lāt bang aninagan b'ttong langit min bihing paruwambila'. 25Sagō' subay aku makananam kabinasahan aheya dahū gi' minnē'. Subay aku sinulak e' saga a'a ahil jaman itu bo' yampa ta'abut llaw kapi'ituku pabalik. 26- 27Jari bang ta'abut waktu ina'an-i, sali' du kahālanna maka kahālan bay ma masa si Nū. Bay sigām magkakanan na pa'in maka maginuman. Bay sigām magh'nda-magh'lla sampay ni llaw karuwa' disi Nū ni diyata' adjung. Manjari nilatapan dunya e' Tuhan ati magmula manusiya' kamemon. Na, buwattē' du isab ya kahālan manusiya' bang aku Anak Manusiya' pabīng ni dunya. 28"Damikiyanna isab saga a'a bay ma jaman lagi' si Lōt. Magkakanan na pa'in sigām maka maginuman, magb'lli maka magdagang, magtanom maka maghinang luma'. 29Sagō' ta'abut pa'in waktu kapala'an si Lōt min da'ira Sodom e', magtūy aniya' api maka mailang pinatumbuk sali' ulan min deyom langit. Jari magmula saga a'a inān kamemon. 30"Na, buwattē' du isab kahālan saga a'a ma dunya itu bang ta'abut llaw pama'nda' aku, in Anak Manusiya' itu. 31Pagt'kka llaw ina'an, bang aniya' a'a ganta' ma luwasan luma'na bo' aniya' palsuku'anna tabba ma deyom luma', subay mbal sōdna luma' inān. Damikiyanna isab bang aniya' a'a ma humana, subay mbal balikna luma'na. 32Pamintānginbi ya bay pat'kka ni h'nda si Lōt bay ma masa awal e'. 33Sai-sai allogan kallum baranna, halam du aniya' kallumna taptap. Sagō' sai-sai mbal allogan baranna ma sababku, minsan iya amatay, makabāk du kallum kakkal. 34Haka'anta kam," yuk si Isa, "ma waktu pabalikku pi'itu, aniya' a'a duwangan atuli ma dakayu' du palegehan, jari niā' dakayu' inān ati tabba dakayu'. 35Aniya' du inān duwangan d'nda magtabang anganggiling tirigu. Niā' dakayu' ati ta'bba dakayu'. 36Aniya' isab duwangan maghinang ma huma. Niā' dakayu' ati tabba dakayu'." 37Manjari tinilaw si Isa e' saga mulidna, yuk-i, "Tuwan, maingga pat'kkahan ya yuknu ilu?" Anambung si Isa magparalilan, yukna, "Ma'ingga-ma'ingga lahat aniya' patay, maina'an du pagtipunan saga owak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\