LUKAS 19

1Pasōd na si Isa ni da'ira Ariha bo' palabay min t'ngnga' kaluma'anna. 2Na, aniya' a'a maglahat mahē', ōnna si Sakkiyas. Nakura' asal iya ma saga a'a maga'ā' sukay parinta, maka dayahan iya. 3Bilahi to'ongan a'a itu ang'nda' bang sai si Isa, sagō' mbal ta'nda'na sabab apandak iya maka aheka a'a magtimukan. 4Angkan iya paragan parahū min kaheka'an a'a inān bo' parāg ni diyata' kayu sikamor supaya ta'nda'na si Isa bang palabay na minnē'. 5Pagt'kka si Isa ni tongod kayu inān, pahogga' iya bo' pahangad, maka yukna ma si Sakkiyas, "O Sakkiyas, pal'kkas ka pareyo' sabab pahanti' aku ma luma'nu llaw itu." 6Jari parai'-dai' si Sakkiyas pareyo', maka kinōgan iya amowa si Isa ni luma'na. 7Sakali magpanoway saga a'a kamemon, yuk-i, "Allā! Wa'i iya pehē' amangan ma luma' a'a baldusa!" 8Ma luma' pa'in, an'ngge si Sakkiyas ati yukna ni si Isa, "Tuwan, pakale ka. Santonga' alta'ku panarakkaku na ma saga miskin. Maka bang aniya' a'a bay akkalanku, papole'ku na ni iya sīnna nilipat mpat." 9Yuk si Isa ni iya, "Llaw itu lappasan ka sampay anak-h'ndanu sabab tubu' ka isab si Ibrahim. 10Aku Anak Manusiya', ya maksudku pi'itu ni dunya subay amiha saga a'a atala min Tuhan bo' sigām lappasan." 11Hinabu pa'in akale saga a'a ma si Isa, aniya' kissa pamaralilan pah'llingna ma sigām, sabab asekot na iya ni da'ira Awrusalam. Ya pangannal sigām in pagparinta Tuhan ma manusiya' arai' na tinagna'an to'ongan. 12Buwattitu pamaralilna: "Aniya'," yukna, "a'a bangsahan magbamba palintas ni lahat atala bo' gin'llal sultan mahē'. Puwas e', pabalik kono' iya ni lahatna magsultan. 13Manjari itu, ma song pa'in atulak, nilinganan e'na sangpū' sosoho'anna. Binuwanan sigām e'na dublun bulawan pakaniya-pakaniya. Yukna ma sigām, 'Pangalituhunbi alta' itu t'ggolku alikut.' 14"Sagō' kinab'nsihan a'a bangsahan itu e' saga a'a ma lahatna, angkan sigām amabeya' a'a amowahan iya lapal, yuk-i, 'Mbal kami bilahi bang ka'a ya pagsultanan kami.' 15"Sagō' gin'llal iya magsultan ati pabīng ni lahatna. Pagt'kkana na, magtūy soho'na pa'alop ni iya saga sosoho'an bay buwananna dublun bo' kata'uwanna bang pila tauntung e' sigām dangan maka dangan. 16"Jari pa'alop ni iya sosoho'an dahū, yukna, 'Tuwan, ya dublun dakayu' bay pamuwannu aku taga-untung na sangpū' dublun.' 17" 'Ahāp hinangnu,' yuk sultan. 'Sosoho'an ahantap ka. Pagka ka kapangandolan ma alta' ariki'-diki', buwananta ka kapatut magagi ma sangpū' da'ira.' 18"Puwas e' pa'alop ni iya sosoho'an karuwana. 'Tuwan,' yukna, 'ya dublun bay pamuwannu aku taga-untung na lima.' 19"Yuk sultan ni iya, 'Ahāp. Ka'a isab buwananku kapatut magagi ma lima da'ira.' 20"Jari pa'alop isab pina'an sosoho'an dakayu' ati yukna, 'Tuwan, o'o, itiya' du dublunnu. Bay putusku maka panyu' bo' tau'ku sakuli-kuli. 21Tu'ud aku tināw sabab ka'a ilu mbal ma'ase' ma a'a. Ngā'nu ya halam bay paghulas-sangsā'annu, maka aninu ya halam bay paglu'ugannu.' 22"Yuk sultan ni iya, 'Oy! Pilliyu! Sosoho'an ala'at ka. Papellengku ni ka'a bay llingnu sī' bo' ka taluwa' hukuman. Kata'uwannu bahā' in aku mbal ma'ase'? Ngā'ku bahā' ya halam bay paghulas-sangsā'anku? Aniku bahā' ya halam bay paglu'uganku? 23Bang hati' buwattē', angay halam bay patau'nu sīnku ni deyom bangko bo' aniya' anakna? Manjari bang aku makapole', ta'ā'ku du sīnku sampay anakna.' 24"Puwas e' ah'lling sultan ni saga a'a magpan'ngge maina'an. 'Ngā'unbi dublun min iya ati pamuwanunbi ni sosoho'an dakayu', ya taga-dublun sangpū' inān.' 25"Yuk saga a'a inān, 'Tuwan! Aniya' na sangpū' dublunna!' 26" 'Haka'anta kam,' yuk sultan, 'sasuku kapangandolan ma aheka, kin'nnopan du ma iya, sagō' sasuku mbal kapangandolan minsan ma ariki', kinulangan du ai-ai bay ma iya. 27Na, saga bantaku inān,' yuk sultan, 'a'a mbal bilahi bang aku pagsultanan sigām, bowahunbi pi'itu. Papatayunbi sigām maitu ma matahanku.' " 28Aubus pa'in bissala si Isa itu, lum'ngngan iya parahū min sigām tudju ni Awrusalam. 29Makasekot pa'in iya ni kauman Betpage maka Betani, ya ma kasekotan būd Jaitun inān, anoho' iya duwangan mulidna parahū min kasehe'an. 30Yukna ma sigā, "Pehē' na kam ni kaluma'an ma dahuanbi ilu. Jari pagt'kkabi pina'an, makabāk du kam dakayu' anak kura' pahengkot, kura' halam bay tapangura'an a'a. Hubaranbi bo' bowahunbi pi'itu. 31Bang aniya' ganta' atilaw ka'am bang angay hubaranbi, haka'inbi, 'Tu'ud pagguna e' nakura'.' " 32Sakali pehē' na duwangan mulid e', ati tabāk e' sigā buwat bay panoho'an si Isa. 33Sabu pa'in sigā angahubad anak kura', ah'lling saga tag-dapuna ma sigā, yuk-i, "Oy! Angay hubaranbi ilu?" 34Ya sambung sigām, "Tu'ud pagguna e' nakura'." 35"Jari binowa e' sigā anak kura' inān ni si Isa. Nilampikan bukutna maka saga badju' sigā bo' yampa si Isa pinatingkō' ma diyata'. 36Na, makakura' pa'in iya, bin'llat e' saga a'a s'mmek sigām ma lān palabayanna. 37Pagka asekot na si Isa ni Awrusalam, bo' ina'an na ma lān ma lūran būd Jaitun, ya ba'anan anak-mulidna inān kamemon anagna' magpananglit ma Tuhan. Pinatanog suwala sigām ananglitan iya ma sabab saga hinang barakatan bay ta'nda' sigām. 38Yuk sanglit sigām, "Bang pa'in binarakatan sultan itu, ya kawakilan e' Tuhan pi'itu. Kasannangan asal ma deyom sulga', maka sanglit ma Tuhan Mahatinggi!" 39Jari ah'lling ni si Isa saga Parisi bay ma deyom kaheka'an a'a, yuk-i, "Tuwan Guru, sō'un saga mulidnu itu pahali!" 40Anambung iya, yukna, "Haka'anta kam, bang sigām mbal ah'lling, paganti' saga batu ma lān itu angolang magmahaldika'an aku." 41Asekot-sekot pa'in si Isa ni da'ira Awrusalam, bo' ta'nda'na saga kaluma'anna, tatangis iya. 42Yukna, "Allā, minsan ma llaw itu na, bang bay kata'uwanbi bang ai ya makabowahan kam kasannangan. Malaingkan kalimbungan na min ka'am. 43Ma waktu sinōng aniya' bala' at'kka ni ka'am. Niagpangan da'irabi e' saga bantabi, kinuta'an sakalibutna e' sigām bo' kam mbal makalahi. 44Nilubu e' sigām kaluma'anbi ilu kamemon sampay halam na aniya' batu pagdayaw luma' takapin magbangkat-bangkat. Maka ka'am kamemon magtai'anak ya maglahat mailu, pinapatay isab e' sigām. Paniya' du bala' itu ma ka'am sabab halam takannalbi waktu kapangalappas Tuhan ma ka'am." 45Manjari pagt'kka si Isa pehē', pasōd iya ni deyom langgal pagkulbanan ati anagna' amala'an saga a'a magdagang maina'an. 46Yukna ma sigām, "Tasulat asal bay pagkallam Tuhan ya yuk-i, 'Luma'ku itu niōnan luma' pagsambahayangan saga a'a.' Sagō' hinangbi na sali' luma' patapukan mundu." 47Amandu' na pa'in si Isa llaw-llaw ma deyom langgal inān. Bilahi amapatay iya saga kaimaman alanga maka saga guru sara' agama maka saga a'a pagbebeya'an. 48Sagō' halam aniya' lān tapiha sigām, sabab in a'a kamemon inān atuyu' to'ongan akale ma pamissalana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\