LUKAS 2

1Ma waktu ina'an si Agustus ya Sultan Mahatinggi ma bangsa Rōm. Manjari anguldin iya subay sinulat ōn a'a kamemon ma sabarang lahat ma kaluha'an pagsultananna. 2(Yampa aniya' uldin buwattē' pamasulat ōn a'a kamemon, ma waktu kapaggubnul si Kirinu ma katilingkal lahat Siriya). 3Jari magpole'an saga a'a kamemon ni lahat ka'mbo'-mbo'an sigām bo' magpasulat ōn sigām. 4Jari si Yusup bay pauntas min Nasaret ma lahat Jalil tudju ni lahat Yahudiya, ni kauman Betlehem ya lahat panganakan sultan Da'ud ma masa awal e'. Pina'an iya magpasulat ōnna sabab tubu' iya min si Da'ud. 5Magbeya' iya maka si Mariyam, ya bay pinah'nda'an iya, supaya tasulat ōn sigā. Ab'ttong asal si Mariyam. 6Jari mahē' pa'in sigā ma Betlehem, ta'abut llawna, 7ati nianakan e'na anakna siyaka, l'lla. Pinalampinan e'na maka s'mmek bo' yampa pinalege ma deyom tu'ung pamanganan hayop ni'ipat, sabab halam aniya' lugal ma luma' paghahanti'an e'. 8Na, aniya' ma jadjahan ina'an-i saga a'a anunggu' bili-bili sigām ma deya, waktu sangom pa'in. 9Sakali aniya' mala'ikat min Tuhan panyata' ni sigām, maka aninag sahaya Tuhan ma sakalibut sigām. Jari tināw sidda sigām. 10Sagō' yuk mala'ikat ni sigām, "Da'a kam tināw sabab aniya' lapal ahāp pamowahanku ka'am, lapal makakōd atay saga a'a kamemon. 11Aniya' Manglalappas nianakan ma ka'am, in iya Al-Masi ya Panghū'bi. Llaw itu du ya kapaganak ma iya, ma Betlehem, kauman sultan Da'ud. 12Ya na itu paltanda'an pamab'nnal ka'am: makabāk du kam onde' pinalampinan maka s'mmek, ina'an palege ma deyom tu'ung pamanganan hayop." 13Patagha' aniya' bangsa sulga' laksa'an ta'nda' e' saga tunggu' bili-bili inān pabeya' ma mala'ikat dakayu'. Amudji sigām Tuhan, yuk-i, 14"Mahaldika' ni Tuhan Mahatinggi. Bang pa'in aniya' kasannangan isab ma dunya itu, ma sasuku makasulut iya!" 15Makala'an pa'in saga mala'ikat inān pabalik ni sulga', magtūy magsuli-suli saga tutunggu' bili-bili inān, yuk-i, "Sūng na kitam ni Betlehem. Nda'tam bang ai paniya' inān, ya bay pamata'u kitam e' Panghū'." 16Jari magdai'-dai' sigām pehē' ati tabāk e' sigām si Mariyam maka si Yusup. Ta'nda' isab e' sigām onde' palege ma deyom tu'ung pamanganan hayop. 17Maka'nda' pa'in sigām ma onde', magtūy pangahaka e' sigām bay pamissala mala'ikat pasal onde' inān. 18Ainu-inu to'ongan sasuku makakale ma haka saga tunggu' he'. 19Sagō' tinau' kamemon saga pakaradja'an itu e' si Mariyam ma deyom atayna bo' tali'-tali'na pahāp. 20Jari pabīng na saga tunggu' inān ni kahayopan sigām, maka e' sigām ananglitan maka amudji Tuhan ma sabab kamemon bay takale maka bay ta'nda' e' sigām. Sabab b'nnal to'ongan bay pamissala mala'ikat ma sigām. 21Walung'llaw pa'in onde' inān ma luwasan, ni'islam iya ati niōnan Isa, ōn bay pangōn iya e' mala'ikat ma halam gi' pinangiraman. 22Ajukup pa'in waktu pagsussi ya pangahād ma si Mariyam ma sabab sara' si Musa, binowa si Isa pehē' ni Awrusalam e' si Yusup maka si Mariyam bo' tinukbalan ni Tuhan. 23(Tasulat asal ma Sara' min Panghū': "Kamemon saga anak l'lla siyaka subay pamasuku' ma Tuhan.") 24Tinukbalan isab e' sigām pagkulban buwat bay tasulat ma Sara' Panghū' he', ya yuk-i, "duwa assang atawa duwa anak malapati' ya subay pagkulbanbi." 25Na, ma waktu ina'an aniya' dakayu' matto'a l'lla ōnna si Simiyun maglahat ma Awrusalam. Ahāp addatna, magtata'at asal ma Tuhan. Nilagaran e'na waktu pangalappas ma bangsa Isra'il, maka kapagbaya'an iya e' Rū Sussi. 26Bay iya pinata'u asal e' Rū Sussi in iya mbal amatay sat'ggol halam gi' ta'nda'na Al-Masi, ya panganjanji' e' Panghū'. 27Manjari si Simiyun itu pinapina'an ni langgal pagkulbanan e' Rū Tuhan. Salta' pa'in si Isa binowa pina'an e' matto'ana bo' bineya' e' sigā usulan Sara' si Musa, 28nihambin onde' e' si Simiyun. Magpudji iya, yukna, 29"O Tuhan Sangat Kawasa, atanu du aku. Ahantap pangatayanku minsan aku papole'nu na, sabab tatuman na janji'nu. 30Ta'nda' na e' mataku a'anu Manglalappas, 31ya bay sakapnu ma matahan manusiya' kamemon. 32Onde' itu sapantun sawa pamabukis kahandaknu ma saga bangsa ya ngga'i ka bangsa Isra'il, pamaheya kabantugan saga a'anu bangsa Isra'il." 33Na, ainu-inu to'ongan ina'-mma' si Isa ma sabab kabtangan si Simiyun itu ma pasalan anak sigā. 34Pagubus, niamu'an sigām kahāpan e' si Simiyun. Yukna isab ni si Mariyam ya ina' inān, "Ya pangangganta' Tuhan ma anaknu itu, in iya sababan angkan aheka a'a bangsa Isra'il makabāk kalappasan, maka aheka isab magni-kala'atan. Paltanda'an iya min Tuhan sagō' sinulak iya e' kaheka'an a'a, 35bo' kasakupan bang ai to'ongan pinikil e' sigām. Maka ka'a ilu, Mariyam," yuk si Simiyun, "makananam du ka kasusahan sali' hantang kalis parugsu' ni deyom ataynu." 36- 37Aniya' isab maina'an dakayu' nabi d'nda niōnan si Anna, anak si Panu'al, min panubu' si Aser. Ato'a na iya to'ongan, walumpū' maka mpat tahun umulna. Pituntahun du bay kapagpūnna maka h'llana ati abalu iya sangay minnē'. Atukid iya magni-langgal pagkulbanan, ati maina'an iya llaw-sangom amudji Tuhan. Amuwasa iya sampay anambahayang. 38Manjari pasabu si Anna itu ma waktu ina'an-i ati magsukul to'ongan iya ni Tuhan maka anuli-nuli pasal onde' inān ni a'a kamemon, sasuku angalagaran waktu panglappas saga a'a Awrusalam. 39Manjari itu, aubus pa'in si Yusup maka si Mariyam maghinang kamemon bay panoho'an ma deyom Sara' Panghū', pabīng na sigām ni lahat Jalil, ni kauman Nasaret ya pat'nna'an sigām luggiya'. 40Pasulig onde' inān sampay pakosog baranna. Alalom pangita'una maka pinaniya'an iya barakat min Tuhan. 41Na, magtukad saga matto'a si Isa ni Awrusalam kahaba'-kahaba' tahun bo' maghinang Hinang Paglakad. 42Jari itu, ta'abut pa'in sangpū' maka duwantahun umul si Isa, magbeya' sigām pehē' ni paghinangan buwat kabiyaksahan bangsa Yahudi. 43Atammat pa'in paghinang e', amole' na sigā ni lahat sagō' ta'bba si Isa ma Awrusalam ma halam kinata'uwan e' matto'ana. 44Pangannal sigā ina'an du iya magbeya' pa'abay ma sigā. Jari dang'llaw ya kal'ngngan sigā bo' yampa sigā amiha iya ma deyom kabagayan maka kaheka'an sigā, sagō' halam iya tabāk maina'an. 45Pagka buwattē', pabīng sigā tudju ni Awrusalam amiha iya mahē'. 46Apuwas pa'in t'llumbahangi, yamboho' iya tabāk ma deyom langgal pagkulbanan magsamatingkō' maka saga guru. Ina'an iya akale maka atilaw na pa'in ma sigām. 47Sasuku makakale ma iya ainu-inu to'ongan sabab alalom pangita'una, maka taluwa' panambungna. 48Pag'nda' matto'ana ma iya landu' sigā ainu-inu. Yuk ina'na, "Otō', angay buwattilu hinangnu ma kami? Asusa to'ongan aku maka mma'nu amiha ka'a." 49Yuk si Isa ni sigā, "Angay aku pihabi? Halam bahā' kata'uwanbi in aku subay maitu ma luma' Mma'ku?" 50Saguwā' halam tahati e' sigā bang ai pamissalana. 51Jari magbeya' si Isa maka matto'ana pabīng ni Nasaret ati bineya' e'na panoho'an sigā. Malaingkan si Mariyam bay anau' pakaradja'an itu kamemon ma deyom pangatayanna. 52Pasōng na pa'in paheya si Isa maka pasōng ta'una. Pasōng isab iya makasulut atay Tuhan sampay manusiya'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\