LUKAS 20

1Ma dakayu' llaw, ina'an isab si Isa ma langgal pagkulbanan amandu'an saga a'a maka magnasihatan sigām lapal ahāp. Jari pehē' ni iya saga kaimaman alanga, maka saga guru sara' agama, maka saga pagmatto'ahan. 2Yuk sigām ni iya, "Ai kapatutnu maghinang buwattilu? Sai bay amuwanan ka'a kapatut ilu?" 3Yuk sambungna, "Aniya' dakayu' panilawku ma ka'am dahū. Haka'inbi aku: 4ya kapatut si Yahiya magpandi a'a he', kapatut min Tuhan bahā' atawa min manusiya' sadja?" 5Sakali magisun-isun saga a'a, yuk-i, "Bang saupama yukta in kapatut si Yahiya inān bay min Tuhan, tantu kitam tinilaw e'na bang angay kitam halam bay am'nnal ma si Yahiya. 6Sagō' bang yukta in kapatut si Yahiya inān min manusiya' sadja, na, piligdu kitam. Pinagbantung kitam e' saga a'a itu kamemon sabab magkahagad asal sigām in si Yahiya nabi bay min Tuhan." 7Angkan buwattitu panambung saga nakura' inān ma panilaw si Isa, yuk-i, "Sitta'a. Mbal kata'uwan kami bang minningga kapatutna." 8"Na," yuk si Isa, "ya du isab aku, mbal kam haka'anku bang minningga ya kapatutku maghinang saga hinangku itu." 9Manjari amaralilan lagi' si Isa ma saga a'a. "Aniya'," yukna, "dakayu' a'a tag-kabbun bay ananom bahan anggul ma kabbunna. Bay patunggu'anna ma saga magtutunggu'. Puwas e' atulak iya ni lahat saddī ati at'ggol mahē'. 10Ta'abut pa'in musim pagpusu' buwa' anggul-i, sinoho' e' tag-dapu kabbun inān dakayu' sosoho'anna pehē' ni saga magtutunggu' bo' angā' bahagi'na. Sagō' niraplosan sosoho'an itu e' sigām ati pinapole' ma halam aniya' tabowana. 11Puwas e' aniya' sosoho'an saddī pinapehē' e' tag-kabbun. Ya du iya niraplosan e' sigām, nihalipulu maka pinapole' ma halam aniya' tabowana. 12Puwas e' soho'na isab sosoho'an saddī pehē', kamint'lluna na. Jari sosoho'an damuli itu binakatan e' sigām bo' yampa nijudjalan paluwas min likusan anggul e'. 13Manjari yuk tag-kabbun, 'Ai bahā' subay hinangku? Papehē'ku gi' anakku luggiya', ya kalasahanku. Tantu iya pinagaddatan e' sigām.' 14"Sagō' pag'nda' saga tunggu' ma anak tag-dapu, magtūy sigām magisun, yuk-i, 'Ya na ko' ilu anak tag-dapu. Sūng na kitam, papataytam na bo' ta'ā'tam tana' itu.' 15Jari nijudjalan iya e' sigām paluwas min likusan, pinapatay. "Na," yuk si Isa, "ai bahā' nihinang e' tag-dapu kabbun e'? 16Tantu iya pehē' amapatay saga tunggu' inān, ati patunggu'anna kabbunna ma a'a saddī." Pagkale pa'in saga a'a ma bissala si Isa itu, yuk sigām, "Ē! S'lle' bale puhu', bang pa'in mbal kinabbul bowa'nu!" 17Sagō' pinatongan sigām e' si Isa, yukna, "Bang ma ka'am, ai hatina, ya tasulat ma Kitab, ya yuk-i: 'Ya batu bay sinulak e' a'a maghinang luma', kinabā' halam aniya' gunana, ya na ina'an batu aheya to'ongan kagunahanna.' " 18Yuk si Isa gi', "Sasuku ahūg ni batu itu atumu-tumu du baranna. Maka sasuku kahūgan batu itu apodjak du kamemonna." 19Angkan saga guru sara' agama maka saga kaimaman alanga bilahi anaggaw si Isa saru'un-du'un, sabab tahati e' sigām in sigām ya bay pa'andiganna ma paralilan pasal tunggu' kabbun inān. Sagō' halam iya tasaggaw e' sigām sabab tināw ma saga a'a mahadjana'. 20Amiha gi' sigām waktu ahāp bo' supaya iya tinandanan e' sigām pehē' ni pang'ntanan gubnul. Jari aniya' saga a'a tinambahan e' sigām, a'a magbau'-bau' in sigām asaltun. Pinapehē' sigām ni si Isa, kalu iya tajallat ma bissalana. 21Yuk saga a'a tinambahan itu ni si Isa, "Tuwan guru, "kata'uwan kami in bissalanu maka pamandu'nu abontol to'ongan. Mbal ka amapagbidda' ma a'a minsan sai, maka b'nnal sadja pamandu'nu pasal kaul maka pi'il ya kinabaya'an e' Tuhan. 22Haka'in kami kono'. Bang kita ganta' amayad sukay ni parinta Rōm, ya deyo' min Sultan Mahatinggi he', langgalta bahā' sara' agamatam?" 23Sagō' kinata'uwan asal e' si Isa pangangakkal sigām, angkan yukna ma sigām, 24"Pa'nda'in aku sīn." Pag'nda' si Isa ma sīn, yukna, "Patta' sai maka ōn sai ma sīn itu?" "Patta' Sultan Mahatinggi maka sulatna," yuk sambung sigām. 25"Na," yuk si Isa, "pagka suku' sultan ko' itu, pamayarunbi ni iya. Damikiyanna, bang aniya' ai-ai suku' Tuhan, tukbalinbi isab ni Tuhan." 26Manjari mbal iya takole' nijallat e' sigām ma pasal pah'llingna ma mairan. Landu' sigām ainu-inu ma panambungna, angkan sigām mbal makapamissala. 27Puwas e' aniya' pina'an ni si Isa saga a'a Saddusi, daginis agama Yahudi ya amandu' halam aniya' a'a magpatayan allum pabīng ma llaw damuli. 28Atilaw sigām ma si Isa, yuk-i, "Tuwan Guru, aniya' sara' bay pang'bba kitam e' si Musa pasal a'a amatay ma halam taga-tubu'. In baluna subay niā' h'nda e' siyalina, bo' supaya aniya' anak binista tubu' min a'a bay amatay he'. 29Na," yuk sigām, "aniya' bay pitu' l'lla magdanakan. Magh'nda siyaka sagō' amatay iya ma halam taga-anak. 30Jari nih'nda balu e' danakan pasunu' ati amatay isāb ma halam taga-anak. 31Damikiyanna isab siyali kat'lluna. Jari in pitu' magdanakan bay makah'nda ni dakayu' d'nda he', bo' amatay sigām kamemon ma halam taga-anak. 32Ma katapusanna amatay isab d'nda. 33Na, Tuwan," yuk sigām, "bang ta'abut llaw pagpakallum pabalik saga a'a magpatayan, h'nda sai bahā' d'nda he'? Sabab bay iya ta'ā' h'nda e' sigām kapitu' magdanakan." 34Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Saga a'a ma dunya itu magh'nda asal maka magh'lla. 35Sagō' saga a'a ya binista e' Tuhan makajari pinakallum pabalik min kamatay, ya tōp isab maglahat mahē' ma sulga', mbal na sigām magh'nda-h'lla. 36Sabab mbal na sigām magkamatay sagō' parasali' na sigām ni saga mala'ikat. Anak Tuhan na sigām sabab pinakallum na pabīng min kamatay sigām. 37Pinatampal isab e' si Musa pasal kapakallum a'a min kamatay. Sabab ma waktu ka'nda'na po'on puhung bay sabbutna Panghū' Tuhan, yuk-i, 'Tuhan pagtuhanan disi Ibrahim maka si Isa'ak maka si Yakub.' 38Hatina Tuhan itu pagtuhanan asal e' saga a'a allum, ngga'i ka e' a'a magpatayan. Allum asal a'a kamemon ma pang'nda' Tuhan." 39Ah'lling saga guru sara' agama kasehe', yuk-i, "Tuwan Guru, ahāp sambungnu ilu." 40Jari halam aniya' makatawakkal anilaw iya pabalik. 41Jari atilaw si Isa ma sigām, yukna, "Angay saga a'a magpina'in in Al-Masi tubu' sultan Da'ud? 42Sabab si Da'ud magbaran bay angallam ma deyom Kitab Jabul, yukna, 'Bay angabtang Tuhan ni Panghū'ku, yukna, "Dai' ka, aningkō' ka ma bihingku kowan, 43ati bowaku palbantahannu ni deyo' pād-tape'nu." ' 44Na," yuk si Isa, "pagka Al-Masi niōnan Panghū' e' sultan Da'ud, tantu iya ngga'i ka hal panubu' si Da'ud." 45Pasalta' pa'in pakale saga a'a inān kamemon, ah'lling si Isa ni saga mulidna, yukna, 46"Halli'inbi saga guru sara' agama, ya tagihan maglunsul magpamakay juba ataha'. Tagihan isab sigām nihulmat bang ma mairan. Bang ma deyom langgal, bilahi sigām pinatingkō' ma tingkō'an bangsahan. Damikiyanna bang sigām ma pagjamuhan, subay paningkō'an a'a alanga ya paningkō'an sigām. 47Ni'inyaya e' sigām saga balu d'nda bo' ta'ā' luma' sigām, ati pinataha' sambahayang sigām, paglaku-laku in sigām bal-iman. Angkan pinakalap kabinasahan sigām."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\