LUKAS 21

1Manjari patongas si Isa ati ta'nda'na saga a'a dayahan magpangahūg sīn pagjakat sigām ni tu'ung ma deyom langgal inān. 2Aniya' isab ta'nda'na dakayu' d'nda balu, miskin to'ongan, angahūg duwa unud sīn. 3Yuk si Isa, "B'nnal ya pangahakaku ma ka'am itu, ya duwa unud sīn tahūg e' d'nda miskin itu labi gi' halga'an min pilak bay tahūg e' kamemon saga a'a kasehe'an. 4Sabab," yuk si Isa, "bay sigām amuwan min alta' sigām manglabi-labihan. Saguwā' d'nda itu, minsan iya miskin sidda, bay amuwan sīnna kamemon ya arak pam'llina napakana." 5Aniya' saga mulidna kasehe' magsuli-suli pasal langgal pagkulbanan. Ahāp kono' ninda' saga batu bay ginuna pangahinang langgal e', maka aheka alti-altina bay panukbal ni Tuhan. Takale pa'in suli-suli sigām itu e' si Isa, yukna, 6"Ma sinōng nilubu du kamemon ya ta'nda'bi ilu. Halam du aniya' batuna angapin magbangkat, sabab pinagkaukanat kamemon." 7Tinilaw iya e' sigām. "Tuwan Guru," yuk sigām, "sumiyan paniya' ya bay yuknu insini'? Maka ai pandogana bo' kinata'uwan in pakaradja'an inān at'kka na?" 8Anambung iya, yukna, "Kamaya'-maya' kam bo' kam mbal ka'akkalan. Sabab ma sinosōng ilu aheka pi'itu anabbut ma ōnku, maglaku-laku in sigām Al-Masi. Ya pah'lling sigām, 'Kiyamat na!' Sagō' da'a kam magkahagad ma sigām. 9Bang aniya' takalebi hunub-hunub pasal pagbono' atawa pasal lengog, da'a kam agawa. Tantu paniya' saga pagbono' sagō' ngga'i ka gi' ina'an-i llaw kiyamat." 10Ah'lling gi' si Isa, yukna, "Magbono' du bangsa dakayu' maka dakayu', parinta dakayu' isab maka dakayu'. 11Paniya' du saga linug aheya maka gotom maka saki bonglay ma kaluha'an dunya. Aniya' isab saga paltanda'an ta'nda' ma b'ttong langit, paltanda'an makainu-inu maka makatāw-tāw. 12Sagō' dahū min ina'an-i sinaggaw kam e' saga a'a maka nila'at. Binowa du kam ni langgal sigām bo' kam nihukum maka ni'isi ni deyom kalabusu. Tinukbalan du isab kam ni saga sultan maka ni gubnul bo' kam nihukum ma sabab pameya'bi ma aku. 13Bang kam ma alopan sigām, ya na ina'an waktu kapangahakabi ma sigām lapal ahāp pasal aku. 14Sagō' da'a kasusahinbi bang ai panganda'awabi waktu kapanumariya ka'am, 15sabab aku ya amuwanan ka'am ta'u bo' kam makasambungan sigām. Jari halam aniya' kuntarabi makasagga' ka'am, maka mbal katangkisan bissalabi. 16Minsan saga matto'abi maka dauranakanbi, minsan saga lūng-kampungbi maka saga kabagayanbi, sinōngan du kam e' sigām ni kuntarabi. Maka aniya' min ka'am pinapatay du e' sigām. 17Kinab'nsihan du kam e' a'a kamemon ma sabab pameya'bi ma aku. 18Sagō' mbal kam kalungayan ai-ai minsan dalamba bu'unbi. 19Lappasan du kam bang pa'in pahogotbi pangandolbi." 20"Bang ta'nda'bi da'ira Awrusalam itu alibut e' sundalu, na, kata'uwanbi song na waktu pamaka'at iya. 21Jari sasuku pat'nna' ma lahat Yahudiya subay alahi pehē' ni kabūd-būran. Sasuku ma deyom da'ira Awrusalam subay paluwas magdai'-dai', maka sasuku ma deya da'a subay pabīng pehē' ni deyom da'ira. 22Sabab ya ina'an waktu pangamulka' Tuhan ma manusiya'. Minnē' aniya' kamaujuran ma kamemon bay tasulat ma deyom Kitab. 23Ndū', maka'ase'-ase' sidda saga d'nda ab'ttong ma masa ina'an-i, maka saga d'nda taga-anak duru'an lagi'. Sabab aniya' kabinasahan aheya pinat'kka ni kaluha'an lahat itu. Pinat'kkahan du mulka' Tuhan saga a'ana. 24Aniya' sigām kasehe'an nilagut e' sundalu, pinapatay. Aniya' a'a kasehe'an sinaggaw, nihinang pilisu bo' binowa ni sabarang lahat. Da'ira Awrusalam itu pinaka'at du e' saga kabangsahan ngga'i ka Yahudi. Subay na ajukup ganta'an pagparinta bangsa inān bo' yampa sigām ala'an." 25"Ma waktu sinōng ilu aniya' paltanda'an paniya' ma mata llaw maka ma bulan maka ma saga bitu'un. Saga kabangsa-bangsahan maitu ma dunya isab ag'mma du sumangat sigām. Alengog pikilan sigām sabab mbal manjari pang'llub tahik maka landos goyak. 26Agon amatay saga a'a sabab min tāw maka susa sigām, pagka aniya' bala' niagaran e' sigām song pat'kka ni dunya. Sabab saga pandoga ma tonga'an ayan pinala'an du min pat'nna'an sigām. 27Puwas ina'an-i," yuk si Isa, "maka'nda' du saga a'a ma aku, Anak Manusiya', pi'itu labay min gabun. Ta'nda' e' sigām barakatku maka kosog sahayaku. 28Jari bang anagna' saga pakaradja'an ya yukku itu, pabuhat kam maka patongas sabab mbal na at'ggol, lappasan du kam." 29Jari aniya' paralilan pinah'lling e' si Isa ma sigām, yukna, "Pandogahinbi kayu igira maka saga kayu kasehe'an. 30Bang ta'nda'bi angugbus dahunna, minnē' kata'uwanbi song musim pang'llaw na. 31Damikiyanna itu bang ta'nda'bi paniya' bay pamissalaku ma ka'am insini' he', minnē' isab kata'uwanbi asekot na waktu pagparinta Tuhan ma dunya. 32B'nnal ya pangahakaku ma ka'am," yuk si Isa. "Ma mbal gi' magpatayan kamemon saga a'a ya allum ma buwattina'an, paniya' du pakaradja'an kamemon bay yukku-i. 33Papinda du langit maka dunya sagō' kabtanganku itu mbal to'ongan magkapinda." 34"Subay kam pahalli'," yuk si Isa, "bo' kam mbal ta'abutku magdūl-baya'an di-bi, maka maglango-lango, maka kabuhatan e' legot dunya itu. Sabab tagha' sadja t'kka llaw ina'an-i, sapantun litag bang pinassik, 35ati taluwa' saga a'a kamemon ma babaw dunya itu. 36Pajaga kam to'ongan. Da'a kam pahali angamu' tabang ni Tuhan bang pa'in aniya' kosogbi, bo' kasandalanbi kamemon pakaradja'an inān. Angamu' kam tabang isab bang pa'in kam makatampal ni aku, Anak Manusiya'." 37Na, kahaba'-kahaba' llaw amandu' na pa'in si Isa ma deyom langgal pagkulbanan, sagō' pagsangom paluwas iya min da'ira tudju ni būd Jaitun bo' pahanti' mahē'. 38Dai'-llaw lagi' pina'an na pa'in saga a'a kamemon ni langgal pagkulbanan bo' akale ma pandu'na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\