LUKAS 24

1Pagk'llat llaw Ahad bo' subu-subu to'ongan, pehē' saga d'nda he' ni kubul amowa saga laksi' bay sakap sigām. 2Pagt'kka pehē', ta'nda' e' sigām taplok batu wa'i bay ginulungan min lowang kubul. 3Pasōd sigām ni deyom sagō' ta'nda' in mayat si Isa halam na maina'an, 4ati asasaw pikilan sigām ma sabab ina'an-i. Sakali aniya' an'ngge ma bihing sigām duwangan l'lla, makasilaw sidda s'mmek sigā. 5Sinōd tāw saga d'nda ina'an, angkan sigām hal patondok. Sagō' yuk duwangan l'lla inān, "Angay pihabi a'a allum maitu ma deyom kakubulan saga a'a magpatayan? 6Halam na maitu si Isa. Allum na iya pabalik. Entomunbi bay pah'llingna ma ka'am, waktu kamahe'na lagi' ma lahat Jalil. 7Yukna he', 'In aku, Anak Manusiya', sinōngan du pehē' ni pang'ntanan saga a'a dusahan bo' nilansang e' sigām ni hāg pinapatay. Ma kat'llu llawna, allum du aku pabīng.' " 8Jari taentom e' saga d'nda itu bay pah'lling si Isa he', 9ati amole' sigām min kubul ni luma'. Nihaka e' sigām saga pakaradja'an itu kamemon ma saga mulid si Isa kasangpū' maka ssa, maka ma saga mulidna kasehe'. 10Ya d'nda angahaka itu si Mariyam a'a min Magdala, maka si Joanna, maka si Mariyam ina' si Yakub, maka saga d'nda saddī bay sehe' sigām. 11Sagō' mbal am'nnal saga a'a kawakilan ma haka saga d'nda inān sabab kinabā' hal magligaw. 12Sagō' an'ngge si Petros min baina bo' paragan ni kubul. Pagt'kkana pehē', pakuru' iya pasīb, sagō' halam aniya' ta'nda'na ma deyom, luwal saga saput pat'nna'an di-na. Jari ala'an iya minnē' maka e'na ainu-inu ma bay paniya' inān. 13Ma llaw ina'an-i aniya' duwangan mulid si Isa pal'ngngan tudju ni kaluma'an Emmaus, lawakna saga sangpū' maka dda kilometro (atawa batu) min Awrusalam. 14Magsuli-suli na pa'in sigā pasal kamemon ya baha'u bay pat'kka inān. 15Hinabu pa'in sigā magsuli-suli, pasekot pina'an si Isa bo' magdongan maka sigā. 16Ta'nda' iya e' sigā sagō' halam takilā in iya si Isa. 17Yukna ma sigā, "Ai pagsuli-sulihanbi ma pal'ngngananbi ilu?" Pahogga' sigā magtūy, maka ala'at pamaihu'an sigā sabab asusa. 18Jari anambung dangan inān, ya niōnan Kleyopas. "Alō!" yukna, "Hal du ka'a ma deyom da'ira Awrusalam a'awam pasal pakaradja'an ya baha'u bay pat'kka maina'an si', sabab kinata'uwan na e' a'a kamemon!" 19"Angay? Pakaradja'an ai?" yuk si Isa. "Ya tahinang ma si Isa, a'a Nasaret," yuk sigā. "Nabi asal iya, taga-kawasa ma pamissalana kamemon maka ma kahinanganna kamemon ma pang'nda' Tuhan maka ma pang'nda' manusiya'. 20Bay iya ni'nde'an ni gubnul e' saga kaimaman kami alanga maka e' saga a'a pagnakura'an kami. Ni'nde'an iya pehē' supaya pinat'nna'an hukuman ni kamatay, ati nilansang iya ni hāg bo' pinapatay. 21Na, bay kami angasa-ngasa to'ongan in iya itu dakayu'-kayu' pinabeya' e' Tuhan amaluwas kami saga tubu' si Isra'il min kasigpitan. Saguwā' halam dapat, sabab aniya' na t'llumbahangi min bay kapamapatay sigām ma iya. 22Lāgi, aniya' isab saga d'nda sehe' kami bay amowahan kami haka makakuddat insini'. Dai' llaw sī' bay sigām pehē' kono' palu'aw ni kubul si Isa, 23sagō' halam na maina'an mayatna. Jari pabalik sigām ni kamaina'anan kami. Yuk sigām aniya' saga mala'ikat bay magpanyata' ni sigām. Bay ah'lling kono' mala'ikat e' in si Isa allum na. 24Sakali aniya' saga sehe' kami bay anganyata' pehē' ni kubul ati ta'nda' e' sigām buwat bay pangahaka saga kar'ndahan e'. Sagō' halam ta'nda' si Isa." 25Manjari ah'lling si Isa ni duwangan itu, yukna, "Ndū', babbal pahāp ka'am ilu! Angay halam kahagadbi kamemon bay pangabtang e' kanabi-nabihan? 26Sabab bang ma sigām in Al-Masi wajib subay makalabay kabinasahan dahū bo' yampa pinabangsa." 27Jari pinahati duwangan itu e' si Isa pasal kamemon ya tasulat ma deyom Kitab ma sababna. Tinagna'an e'na min kasulatan si Musa, sampay ni kasulatan kanabi-nabihan kamemon. 28Makasekot pa'in sigā ni kaluma'an ya papehe'an sigā, magbau'-bau' si Isa palanjal gi'. 29Manda' iya tinaggahan e' sigā, yuk-i, "Pi'itu na ka ameya' ma kami sabab kohap na to'ongan. Sōng na sangom." Angkan pasōd si Isa bo' pahanti' ma sigā. 30Makatingkō' pa'in sigām magsalu, niā' e'na tinapay ati niamu'an pagsukulan ni Tuhan. Puwas e' pinagpōng-pōng e'na bo' yampa pamuwanna ma sigā. 31Minnē' pasawa pang'nda' sigā ati takilā iya. Sagō' alanyap iya magtūy. 32Jari magsuli-suli sigā duwangan. "Angkan du kita landu' kahōpan ma h'llingna ma pal'ngnganan e', pagpahatina ma kita pasal Kitab." 33Pabuhat sigā magtūy bo' pabīng ni Awrusalam. Pagt'kka sigā pehē', tabāk saga mulid si Isa kasangpū' maka ssa magtimuk maka mulid kasehe'an. 34Yuk sigām ma duwangan itu, "Allum na Panghū'tam pabalik! Allum iya to'ongan! Bay iya patuwa' ni si Simun!" 35Manjari anuli-nuli isab duwangan itu pasal bay kalabayan sigā ma lān, maka pasal pakakilā sigā ma si Isa ma salta'na magpōng-pōng tinapay. 36Hinabu pa'in magsuli-suli duwangan e', pina'an si Isa an'ngge ma t'ngnga'-t'ngnga' sigām. Ah'lling iya, yukna, "Bang pa'in kam kaniya'an kasannangan." 37Takuddat sigām magtūy maka nileya'-leya' to'ongan, sabab pangannal sigām in si Isa inān umagad. 38Sagō' yukna ma sigām, "Angay tak'bbal deyom ataybi? Angay kam masi magduwa-ruwa? 39Nda'unbi tanganku maka tape'ku itu. Aku na ko' itu. Ntaninbi ba baranku itu bo' kata'uwanbi in aku itu ngga'i ka umagad. Sabab umagad itu halam aniya' baranna aponod. Ta'nda'bi du aku, aniya' baranku." 40Buwattē' pah'llingna ma sigām. Ati pa'nda'anna tanganna maka tape'na ma sigām. 41Sagō' masi sigām kahunitan magkahagad in ina'an b'nnal, sabab mamarahi sidda kakōgan maka kainu-inuhan sigām. Angkan yuk si Isa ma sigām, "Aniya' bahā' maitu ai-ai takakan?" 42Sinōngan iya dangkuri' daing tinapa. 43Niā' e'na ati kinakan e'na ma pang'nda' sigām. 44Puwas e' ah'lling iya, yukna, "Ya na ko' itu bay pah'llingku ma ka'am tagna', waktu kapameya'ku gi' ma ka'am. Yukku tantu aniya' kamaujuran ma kamemon bay tasulat ma pasal aku, ya tasulat ma Kitab Tawrat maka ma Kanabi-nabihan, maka ma Jūd Kalangan. Ai-ai pat'kka itu ma aku, ya na kamaujuran saga sulat sigām." 45Manjari pinasawa e' si Isa pikilan sigām bo' supaya makahati ma lapal Kitab e'. 46Yukna ma sigām, "Ya na itu asal tasulat ma deyom Kitab: in Al-Masi subay pinananaman kabinasahan sampay pinapatay. Jari ta'abut pa'in kat'llu llaw min kamatayna allum du iya pabīng. 47Subay pinagnasihatan isab saga bangsa kamemon pasal ka'ampunan dusa. Bang sigām magtaubat sampay ang'bbahan dusa sigām, niampun sigām e' Tuhan ma sabab Al-Masi. Subay tinagna'an pagnasihat itu min Awrusalam. 48Ka'am ya bay maka'nda' ma ai-ai pat'kka ma aku, jari ka'am ya subay amuwan saksi'. 49Pabeya'anku ka'am ya bay panganjanji' Mma'ku Tuhan. Sagō' da'a kam ala'an min da'ira itu sat'ggol kam halam pinahōpan kawasa min sulga'." 50Jari binowa sigām e' si Isa paluwas min Awrusalam sampay maka'abut na ni kauman Betani. Pagabut sigām pina'an, pinat'ngge e' si Isa tanganna pangamu'na kahāpan ma sigām. 51Pasalta' pa'in iya angamu'-ngamu' ni Tuhan, ala'an iya min sigām ati tabowa pa'angkat ni sulga'. 52Amudji sigām ma iya maina'an bo' yampa pabīng tudju ni Awrusalam. Landu' aheya kakōgan sigām, 53ati maina'an na pa'in sigām ananglitan Tuhan ma langgal pagkulbanan. Tammat


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\