LUKAS 7

1Aubus pa'in kamemon bissala si Isa itu ma saga a'a, pasōd iya ni deyom da'ira Kapirnaum. 2Na, aniya' maina'an dakayu' kapitan bangsa Rōm taga-sosoho'an kalasahanna. Asaki na sosoho'an itu, song na magkamamatay. 3Makakale pa'in kapitan pasal si Isa, magtūy aniya' pagmatto'ahan bangsa Yahudi pinapina'an e'na ni si Isa angamu' pinauli' sosoho'anna e'. 4Manjari pasampay saga pagmatto'ahan inān ni si Isa bo' anganjunjung to'ongan, yuk-i, "Patut subay tabangannu kapitan itu, 5sabab amagay to'ongan iya ma bangsatam Yahudi, maka iya ya bay magbaran anganggastuhan langgaltam." 6Jari ameya' si Isa ma sigām. Asekot pa'in iya ni luma', sinoho' e' kapitan saga bagayna amowahan si Isa lapal, yuk-i, "Tuwan, da'a ka amalu'ug di-nu pasampay pi'itu sabab mbal aku tōp amapi'itu ka'a ni luma'ku. 7Bangsahan to'ongan ka angkan pikilku in aku mbal tōp anampang ka'a magbaran. Sagō' angalapal sadja ka minnilu ati kauli'an du sosoho'anku itu. 8Minsan aku, biyaksa aku pinagbaya'an e' a'a min diyata'anku maka aniya' isab sundalu pagbaya'anku. Bang soho'ku dangan pehē', pehē' du iya. Bang soho'ku dangan pi'itu, pi'itu du iya. Damikiyanna bang aniya' pahinangku ma saga sosoho'anku, magtūy du nihinang e' sigām." 9Pagkale pa'in pah'lling kapitan inān e' si Isa, ainu-inu iya. Jari palingi' iya ni saga kaheka'an a'a ya paurul min buli'anna. Yukna ma sigām, "Haka'anta kam, minsan ma deyom bangsatam Isra'il, halam aku bay makabāk a'a buwattitu kosog imanna. " 10Jari amole' na saga a'a bay sinō' e' kapitan. Pagt'kka sigām ni luma', ta'nda' e' sigām sosoho'an inān kauli'an na. 11Mbal at'ggol minna'an pehē' si Isa ni dakayu' kaluma'an niōnan Nain. Sinehe'an iya e' saga mulidna maka ba'anan saga a'a kasehe'an. 12Makasekot pa'in iya ni lawang ya pasōran kauman inān, aniya' maina'an saga a'a ananggung patay a'a, binowa paluwas ni pagkubulan. L'lla ya amatay he', anak tunggal dakayu' balu d'nda. Jari aheka a'a min kaluma'an inān bay pabunyug angubul. 13Na, pag'nda' pa'in Panghū' Isa ma d'nda itu, magtūy iya t'kkahan ase'. Yukna ma d'nda inān, "Da'a ka anangis." 14Puwas e' pasōng si Isa ni tanggungan bo' ntananna, angkan pahogga' saga a'a ananggung e'. Ah'lling si Isa, yukna, "Oto', punduk ka!" 15Magtūy allum pabalik a'a amatay he'. Punduk iya maka e'na amissala, ati sinōngan iya e' si Isa ni ina'na. 16Sinōd tāw saga a'a maina'an kamemon maka sinanglitan Tuhan e' sigām, yuk-i, "Aniya' na nabi abarakat palahil pi'itu. Makapi'itu na Tuhan anabangan kitam saga a'a suku'na." 17Manjari ya habal pasal bay hinang si Isa itu pasaplag na pa'in ma kaluha'an lahat Yahudiya, sampay ma sakalibutna. 18Na, kahaka'an si Yahiya e' saga mulidna pasal pakaradja'an itu. Jari nilinganan e'na duwangan mulidna, 19sinoho' pehē' ni Panghū' Isa. Sinō' sigā atilaw iya bang iya bahā' bay pinagbissala pi'itu ni dunya, atawa bang aniya' gi' saddī nilagaran. 20Jari pagt'kka duwangan itu ni si Isa, yuk sigā, "Sinō' kami pi'itu e' si Yahiya Magpapandi sabab aniya' tilawna ni ka'a. Ka'a bahā' ya pinagbissala pi'itu ni dunya? Atawa aniya' gi' saddī min ka'a subay lagaran kami?" 21Na, ma waktu ina'an-i aheka a'a kauli'an e' si Isa ya lamma maka saki sigām indaginis, maka aheka bay kapaluwasan saitan. Aheka isab saga a'a buta bay tapa'nda'na pabīng. 22Manjari sinambungan e' si Isa duwangan mulid si Yahiya he'. Yukna, "Pabīng kam pehē'. Haka'inbi si Yahiya pasal ai-ai ta'nda'bi maka takalebi maitu. Saga a'a bay buta maka'nda' na. A'a bay pengka' makal'ngngan na to'ongan. A'a bay ni'ipul tapalanu' na. A'a bay bisu makakale na, maka a'a bay amatay tapakallum na pabīng. Sampay a'a kulang-kabus kanasihatan na lapal ahāp. 23Aheya du kahāpan sasuku mbal magduwa-ruwa pikilanna ma aku." 24Makala'an pa'in minnē' saga sosoho'an si Yahiya he', amissala si Isa ni kaheka'an a'a inān pasal si Yahiya. Yukna, "Ai bahā' bay pihabi, ya angkan kam bay pehē' ni lahat paslangan? Kabaya'anbi bahā' ang'nda' dakayu' a'a sapantun dansolag parang-parang, tabowa pap'llay e' baliyu? 25Bang ngga'i ka he'-i, ai bahā' bay nda'bi pehē'? A'a bahā' magsin'mmek ahalga'? Marai' ngga'i ka, sabab bang a'a magsin'mmek buwattē' maka magpalasahan to'ongan, ina'an sigām ma deyom astana'. 26Haka'in aku to'ongan bang ai bay nda'bi pehē'? Dakayu' nabi bahā'? Aho', b'nnal nabi, sagō' labi gi' min saga nabi kamemon. 27Sabab si Yahiya itu bay pinagbissala ma deyom Kitab, ya yuk-i, 'Itiya' sosoho'anku, yuk Tuhan. Soho'ku iya parahū min ka'a, bo' supaya sakapanna lān palabayannu.' 28Haka'anta kam," yuk si Isa, "si Yahiya Magpapandi itu halam aniya' abangsa saddī min iya ma deyom binangsa manusiya'. Sagō' sai-sai ma deyoman pagparinta Tuhan, minsan a'a areyo' kapaga'ana, alanga lagi' min si Yahiya." 29Saga a'a kamemon bay akale to'ongan ma si Isa, ya lagi'na saga maga'ā' sukay parinta. Angaho' sigām in kahandak Tuhan asal abontol, ya angkan sigām bay pinandi taubat e' si Yahiya. 30Sagō' saga a'a Parisi maka saga guru apanday ma sara' agama, mbal bilahi pinandi taubat e' si Yahiya sabab sinulak e' sigām ya pamat'nna' Tuhan ma sigām. 31Amissala gi' si Isa, yukna, "Ai pamaralilanku saga a'a ahil jaman itu? Ai pamasali'an sigām? 32Sali' sigām hantang onde'-onde' magtingkō'an ma halaman tabu' magpangongka'. Angalingan saga onde' min dambila' ni kasehe'an sigām, yuk-i, 'Oy! Ka'am ilu! Bay kami angalisagan ka'am sagō' halam kam magpangigal! Bay kami magsindilan sagō' halam kam ameya' magtangis.' 33Ka'am ilu sali' sapantun onde' mbal tasulut. Bay pi'itu si Yahiya Magpapandi, a'a magpupuwasa maka mbal anginum inuman makalango. Jari pah'llinganbi iya in iya kono' sinōd saitan. 34Puwas e' aku, Anak Manusiya', bay pi'itu amangan maka anginum. Magtūy aku pah'llinganbi. Yukbi, 'He! Nda'unbi a'a itu, dahaga'! Panginginum! Magbagay iya maka saga a'a maga'ā' sukay parinta maka a'a baldusa kasehe'an.' 35Sagō'," yuk si Isa, "kata'uwanbi na min sasuku ameya' ma Tuhan in pangita'una taluwa' sadja." 36Aniya' dakayu' a'a Parisi bay amowa si Isa amangan ma luma'na. Jari pehē' si Isa ati aningkō' ma pagkakanan. 37Na, aniya' dakayu' d'nda ma lahat inān ala'at asal hinangna. Makata'u pa'in iya in si Isa ina'an amangan ma luma' Parisi, pina'an iya amowa bingki'-bingki' bay nihinang min batu pote', isihan ns'llan pahamut. 38Pina'an iya an'ngge min bukutan si Isa, ma tongod tape'na. Anangis na pa'in iya sampay abase' na tape' si Isa e' bohe' matana. Sinapuhan e'na maka bu'unna, siniyum isab e'na tape' si Isa bo' yampa binu'usan e'na maka ns'llan pahamut e'. 39Ta'nda' pa'in itu e' Parisi ya bay amowa si Isa amangan, yukna ma deyom atayna, "Bang si Isa itu nabi to'ongan bay du kata'uwanna bang sai d'nda ya ang'ntanan tape'na itu. Bay kata'uwanna in d'nda itu asal dusahan." 40Sinambungan iya e' si Isa. "Simun," yukna, "aniya' pah'llingku ni ka'a." "Aho', Tuwan Guru, pah'llingun kono'," yuk si Simun. 41Amissala si Isa, yukna, "Aniya' duwangan a'a taga-utang sali'-sali' ma a'a pangutangan. Dangan inān taga-utang lima hatus pilak, dangan taga-utang limampū'. 42Sali'-sali' sigām mbal makabayad angkan pinapasan utang sigām e' a'a bay pangutangan he'. Na," yuk si Isa ma si Simun, "bang ma ka'a, ingga ma a'a duwangan e' ya aheya lasana ma a'a bay pangutangan sigām?" 43Anambung si Simun, yukna, "Bang ma aku, ya a'a bay pinapasan utang aheya." "Tauwa' sambungnu ilu," yuk si Isa. 44Jari niharap d'nda e' si Isa ati ah'lling iya ni si Simun, yukna, "Ta'nda'nu d'nda itu? Makasōd pa'in aku ni luma'nu insini', halam aku bay sakapannu bohe' pangose' tape'ku. Sagō' d'nda itu bay angose'an tape'ku maka bohe' matana, ati sapuhanna maka bu'unna. 45Halam aku bay siyumnu, sagō' d'nda itu, sangay min kapi'ituku, halam bay pahali aniyum tape'ku. 46Halam bay ns'llanannu kōkku pagaddatnu ma aku, sagō' d'nda itu bay amu'usan ns'llan ahalga' ma tape'ku. 47Angkan buwattitu pangahakaku ma ka'a, aheya lasa d'nda itu ma aku sabab ta'ampun dusana aheka. Bang a'a akulang dusana niampun, kulang du isab lasana." 48Jari ah'lling si Isa ni d'nda, yukna, "Niampun na paldusahannu." 49Minnē' saga sehe' si Isa magsalu inān anagna' magtilaw-tilawan di-sigām, yuk-i, "Sai bahā' a'a itu angampun saga dusa?" 50Sagō' ah'lling si Isa ni d'nda inān, yukna, "Apuwas du ka min mulka' Tuhan ma sabab pangandolnu ma aku. Palanjal na ka ma halam aniya' kasusahannu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\