LUKAS 8

1Mbal at'ggol minnē', nilatag e' si Isa saga da'ira maka kaluma'an anganasihat lapal ahāp pasal pagparinta Tuhan. Ameya' ma iya mulidna kasangpū' maka duwa, 2maka aniya' isab saga d'nda parongan. Kasehe'an saga d'nda itu bay kapaluwasan saitan e' si Isa, kasehe'an bay kauli'an saki sigām. Ina'an si Mariyam, d'nda min Magdala ya bay kapaluwasan saitan pitu' hekana. 3Ina'an isab si Joanna h'nda si Kusa, ya alanga kapatutna ma deyom astana' sultan Herod, maka ina'an si Susanna, maka aheka gi' saga d'nda saddī. Saga d'nda he' bay angatasan disi Isa. 4Na, aheka saga a'a min ba'anan kauman patimuk na pa'in pehē' ni si Isa. Pasalta, binissalahan sigām kissa paralilan. Yukna, 5"Aniya' inān dakayu' a'a pehē' ni humana anaboran bigi-tinanom. Pagsabodna itu aniya' bigi-tinanom kasehe' apakpak ni bihing lān, sagō' gini'ik e' a'a maglaulabay maka tinittuk e' saga manuk-manuk sampay halam na aniya' takapin. 6Aniya' bigi-tinanom kasehe' apakpak ni tana' kabatuhan. Makatomo' pa'in, al'kkas alanos sabab tana' he' halam aniya' bohe'na. 7Aniya' isab bigi-tinanom kasehe' apakpak ni t'ngnga' sagmot itingan ati katalungan tinanom sabab magbeya' patomo' maka sagmot e'. 8Na, ya bigi-tinanom kasehe' apakpak ni tana' ahāp, ati ahāp tomo'na. Pasōng amuwan buwa' lumandu'an hekana. "Na," yuk si Isa, "sasuku kam makakale, ikutunbi to'ongan." 9Tinilaw si Isa e' saga mulidna bang ai hati kissa ya bay pamaralilna inān. 10Anambung iya, yukna, "Ka'am ilu kabuwanan kata'u bo' supaya tahatibi pasal kapagparinta Tuhan ma saga a'ana, ya halam bay pinata'u e'na ni manusiya' kasehe'. Sagō' saga a'a kasehe'an inān subay kinissahan saga kissa pamaralilan, ati ninda' sadja e' sigām sagō' mbal pasobsob ni deyom pikilan sigām. Kinale e' sigām sagō' mbal tahati. 11"Na," yuk si Isa, "ya na itu hati kissa bay pamaralilku he'. Ya bigi-tinanom inān, ya na palman Tuhan. 12Ya bigi-tinanom bay apakpak ni lān inān, ya dalilna saga a'a makakale palman Tuhan. Manjari pina'an nakura' saitan angagaw palman min deyom pikilan sigām bo' supaya sigām mbal am'nnal ati mbal alappas. 13Ya bigi-tinanom bay apakpak ni tana' kabatuhan inān, ya dalilna saga a'a makakale ma palman Tuhan. Magtūy sigām kinōgan anaima' lapal palman e' sagō' mbal anganggamut palalom ma deyom atay sigām. Dai'-dai' du pagkahagad sigām. Ta'abut pa'in sigām sinasat e' nakura' saitan, magtūy sigām ang'bba min bay pagkahagad sigām. 14Ya bigi-tinanom bay apakpak ni sagmot itingan inān, ya dalilna saga a'a makakale ma palman Tuhan. Sagō' alimbit pikilan sigām e' kahālan deyom dunya itu. Ya na pa'in ahalga' ma sigām saga pangalta' maka napsu sigām. Sali' sigām dalil tinanom katalungan, mbal magkato'a buwa'na. 15Manjari ya bay sinaboran ni tana' ahāp inān, ya dalilna saga a'a akale ma palman Tuhan magatay pote'. Tinau' e' sigām ma deyom itikad maka atuyu' sigām ameya'an iya. Jari palman inān sali' dalil tinanom amuwan buwa' ma deyom atay, hatina ahāp kamaujuranna." 16Amandu' gi' si Isa, yukna, "Halam aniya' a'a amakeyat palita'an bo' yampa sa'obanna maka undam atawa pat'nna'na ma deyo' kantil. Tantu subay pinat'nna' e'na ma diyata' papaganna bo' ta'nda' sawana e' sasuku pasōd ni deyom luma'. 17Sabab ai-ai tinapukan ma buwattina'an pinaluwas du ma sinosōng, maka ai-ai nilimbungan ma buwattina'an tahati du ma waktu sinōng. 18Angkan subay kalehunbi pahāp sabab sai-sai aniya' kata'una, kin'nnopan gi' ma iya. Saguwā' sai-sai mbal makahati, kinulangan lagi' bay panghatina." 19Manjari itu at'kka pina'an ina' si Isa maka saga danakanna l'lla sagō' mbal sigām makasekot ni iya ma sabab kaheka a'a. 20Aniya' anambukuhan si Isa, yukna, "Tuwan, ina'an ina'nu maka saga danakannu an'ngge ma luwasan, bilahi mag'nda' maka ka'a." 21Ah'lling si Isa ni saga a'a maina'an, yukna, "Sai-sai akale ma palman Tuhan maka ameya', sigām ya ina'ku maka dauranakanku." 22Pagabut llaw dakayu', paruwa' si Isa maka saga mulidna ni bayanan. Yukna ni sigām, "Sūng kitam pauntas ni dambila' danaw e'." 23Aleha pa'in sigām, tatuli si Isa. Sakali itu aniya' hunus parugpak ni danaw inān. Sōng-sōng na sigām abuhaw sabab sinampoyakan e' goyak, maka aheya kapiligduhan sigām. 24Pasekot ni si Isa saga mulidna amati' iya. "O Tuwan! Tuwan!" yuk sigām, "Abuhaw na kitam!" Jari pabungkal si Isa bo' yampa soho'na baliyu maka goyak inān pahondong. Saru'un-du'un du pahali, ati t'ddo' na to'ongan. 25Puwas e' ah'lling si Isa ni saga mulidna, yukna, "Angay? Mbal kam bahā' angandol ma aku?" Sagō' tināw sigām maka ainu-inu angkan sigām magtilaw-tilawan di-sigām, yuk-i, "Sai bahā' a'a itu? Tasoho'na baliyu maka goyak ati bineya' iya." 26Manjari palanjal sigām sampay makatandan ni lahat bangsa Gerasa, ya ma anggopan lahat Jalil. 27Pagdeyo' pa'in si Isa, sinampang iya e' a'a min da'ira inān, a'a sinōd saitan. At'ggol na iya halam magsin'mmek atawa pat'nna' ma deyom luma' sagō' lowang kubul ya pat'nna'anna na pa'in. 28Na, pag'nda' a'a itu ma si Isa, angolang iya pakosog maka pasujud ma dahuanna. Akosog pangalinganna, yukna, "O Isa, Anak Tuhan Mahatinggi! Ai kabaya'annu min aku? Angamu' aku junjung ni ka'a, da'a aku binasahun." 29Angkan buwattē' junjungna sabab in saitan ma deyom baranna inān bay sinō' e' si Isa paluwas. Araran asal a'a inān pagkasangonan saitan. Minsan nihengkotan tape'-tanganna maka kilikili, nijagahan isab e' saga a'a, ab'kkat sadja e'na ati binowa iya e' saitan maglunsul ni lahat halam maga'a. 30Jari tinilaw iya e' si Isa, yukna, "Sai ōnnu?" Yuk sambung saitan inān, "Ōnku Laksa'an." Sabab aheka saitan bay pasōd ni deyom baran a'a inān. 31Anganjunjung saga saitan e' ni si Isa bang pa'in sigām mbal papehē'na ni deyom nalka'. 32Ma jadjahan ina'an aniya' ba'anan bawi, aheka to'ongan, magkakan ma lorosan būd. Na, angamu'-ngamu' saga saitan inān ma si Isa bang makajari pinasōd ni deyom saga bawi he' ati pinaba'id sigām e'na. 33Jari paluwas saitan min baran a'a inān bo' pasōd ni bawi. Magtūy maglumpat paragan saga bawi he' min pampang tudju ni deyom danaw bo' yampa alembo kamemon. 34Pag'nda' itu e' saga a'a bay angipat bawi he', paragan sigām pehē' ni da'ira maka ni kaluma'an deya, angahaka'an saga a'a maina'an. 35Jari pina'an sigām ang'nda' bang ai bay paniya' inān. Pagt'kka sigām ni tongod si Isa, ta'nda' a'a bay sinōd saitan aningkō' maina'an ma bihing tape' si Isa. Magsin'mmek na iya maka ahāp na akkal-pikilanna. Manjari tināw sigām. 36Sinuli-sulihan isab sigām e' saga a'a bay maka'nda' bang buwattingga iya bay kauli'an. 37Manjari saga a'a min kalahat-lahatan Gerasa inān kamemon angamu' ma si Isa bang pa'in iya ala'an minna'an sabab mbal kasandalan tāw sigām. Angkan paruwa' si Isa ni bayanan bo' pauntas parambila'. 38A'a bay kapaluwasan saitan e' angamu' ameya' ma si Isa sagō' pinapole' iya. Yuk si Isa ma iya, 39"Amole' na ka ni luma'nu. Haka'in saga a'a maina'an pasal hinang aheya bay tahinang e' Tuhan ma ka'a." Manjari ala'an minnē' bo' angalatag deyom da'ira he' angahaka pasal bay tahinang ma iya e' si Isa. 40Na, makatandan pa'in si Isa ni dambila' danaw, kinōgan saga a'a maina'an anampang iya sabab nilagaran iya. 41Sakali itu, aniya' pina'an ni iya dakayu' nakura' langgal ma lahat inān, ōnna si Jayrus. Pasujud iya ni si Isa angamu' iya pehē' ni luma'na, 42sabab aniya' anakna d'nda dakayu'-kayu', sangpū' maka duwantahun umulna, song magkamamatay. Jari ameya' si Isa ma iya. Na, ma labayan pa'in si Isa tudju ni luma' nakura' inān, kasigpitan iya e' ba'anan a'a. 43Aniya' ma kaheka'an a'a inān dakayu' d'nda sakihan. Sangpū' na maka duwantahun halam atitis paglaha'na. Aubus na sīnna kamemon panamba doktol sagō' halam aniya' makapauli'. 44Pasekot iya min buli'an bo' ama'abut tanganna ni tōng s'mmek si Isa. Saru'un-du'un magtūy pahondong paglaha'na. 45Ah'lling si Isa, yukna. "Sai bay ang'ntanan aku?" Amalilu saga a'a inān kamemon. Yuk si Petros, "Tuwan, kaheka a'a ma sakalibutnu maggipit ni ka'a, atilaw gi' ka?" 46Sagō' ah'lling si Isa, yukna, "Aniya' bay ang'ntanan aku sabab tananamku aniya' barakat paluwas min baranku." 47Sakali itu, pagka kinata'uwan e' d'nda in hinangna kasakupan na, pehē' iya pasujud ni atag tape' si Isa maka e'na amidpid. Minsan aheka a'a makakale, nihaka'an e'na si Isa bang angay iya bay ama'abut tanganna ni iya, maka pasal sakina kauli'an magtūy. 48Yuk si Isa ni iya, "Arung, kauli'an na ka ma sabab pangandolnu ma aku. Palanjal ka ma halam aniya' kasusahan." 49Manjari itu, hinabu si Isa amissala ni d'nda, aniya' a'a at'kka pina'an min luma' si Jayrus. Yukna ni si Jayrus, "Amatay na anaknu. Da'a pamale'un guru ilu!" 50Sagō' takale llingna itu e' si Isa ati yukna ni si Jayrus, "Da'a ka tināw. Magparassaya sadja ka. Allum du anaknu." 51Pagt'kka si Isa ni luma' nakura' inān, halam aniya' bay tugutanna magbeya' maka iya pasōd, luwal si Petros, si Yahiya, si Yakub, maka matto'a onde'. 52Magtangisan maka magolang asal saga a'a maina'an kamemon. Sagō' nilāng sigām e' si Isa, yukna, "Da'a kam magtangis. Halam amatay onde' itu. Hal iya atuli!" 53Pinagtittowahan iya e' sigām sabab kasakupan e' sigām amatay na onde'. 54Jari binalutan e' si Isa tangan onde' bo' yampa pinatanog suwalana, yukna, "Arung, punduk ka." 55Sakali pabalik nyawana ati pabuhat magtūy. Sinoho' iya e' si Isa subay pinakan. 56Ainu-inu to'ongan matto'ana sagō' sinō' sigām e' si Isa da'a angahaka ni sai ni sai pasal ina'an-i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\