MARKUS 10

1Manjari ala'an si Isa min lahat ina'an bo' pehē' ni lahat Yahudiya maka ni jadjahan lahat ma liyu sapa' Jordan. Aheka isab saga a'a patimuk ni iya, ati pandu'anna sigām buwat asal kabiyaksahanna. 2Na, aniya' pina'an ni iya saga a'a Parisi ya magniyat anulayan iya bo' supaya tajallat ma bissalana. Yuk sigām ma iya, "Bang ma sara'tam, makajari bahā' bang l'lla animanan h'ndana?" 3Anambung si Isa yukna, "Ai bay panoho'an ka'am ma sara' si Musa?" 4Yuk sambung sigām, "Bang ma sara' si Musa, makajari l'lla animanan h'ndana bang pa'in aniya' sulatna pagpasahan." 5Yuk si Isa, "Ya angkan kam sinulatan sara' buwattilu e' si Musa sabab agagga kam. 6Ma awal tagna', ma waktu kapamapanjari Tuhan ma manusiya', bay sigā pinapanjari e'na l'lla maka d'nda, buwat bay tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, 7'Angkanna l'lla ang'bba min ina'-mma'na bo' parakayu' ni h'ndana. 8Manjari in bay duwa baran, dabaran na.' Ngga'i ka na sigā duwa baran," yuk si Isa, "sagō' dabaran na sigā karuwangan. 9Angkan subay mbal pinapagbutas e' manusiya' ya bay pinagdakayu' e' Tuhan." 10Maka-mareyom luma' pa'in disi Isa pabīng, tinilaw iya e' saga mulidna pasal pagtiman itu. 11Yukna ni sigām, "Sai-sai animanan h'ndana bo' magh'nda iya saddī, taga-dusa iya angaliyu-lakad min h'ndana po'on. 12Damikiyanna bang d'nda ya animanan h'llana bo' magh'lla saddī, taga-dusa isab iya angaliyu-lakad." 13Na, aniya' saga a'a amowa anak sigām ni si Isa bo' supaya pinat'nna'an tanganna. Sagō' a'a amowa inān bay pinabukagan e' kamuliran si Isa. 14Jari pag'nda' itu e' si Isa, angastol iya ma saga mulid e' ati yukna, "Parūlunbi pi'itu ni aku saga kamanahutan ilu. Da'a lāngunbi. Sabab sai-sai makasali' kaul-pi'ilna ni buwat kamanahutan ilu, taga-palsuku'an du ma deyoman pagparinta Tuhan. 15B'nnal ya pangahakaku ma ka'am, bang a'a mbal pasulut ma pagparinta Tuhan buwat kapasulut onde'-onde', a'a inān mbal pasōd ni pagparintahan Tuhan." 16Jari ginapus e'na saga onde'-onde' inān, pinat'nna' e'na tanganna ni sigām bo' yampa amu'anna kahāpan. 17Manjari itu, song pa'in pauntas si Isa ni pal'ngngananna pabīng, aniya' dakayu' l'lla paragan tudju ni iya. Angōk-tu'ut a'a itu ma dahuan si Isa maka e'na atilaw, yukna, "Tuwan Guru, asal ka ahāp. Ai subay hinangku bo' supaya aku kaniya'an kallum ya taptap ni kasaumulan?" 18Yuk si Isa ni iya, "Angay yuknu in aku ahāp? Halam aniya' ahāp, luwal Tuhan dakayu'-kayu'. 19Kata'uwannu asal bay panoho'an Tuhan: Da'a ka amono'. Da'a ka angaliyu-lakad ni ngga'i ka paghola'nu. Da'a ka anangkaw, da'a ka anaksi' puting. Da'a ka angulli'an pagkahinu bo' ta'ā' alta'na. Pagaddatin ina'-mma'nu." 20Yuk l'lla ni iya, "Tuwan Guru, bay na kabogboganku ina'an-i kamemon sangay min kaonde'-onde'ku." 21Pag'nda' si Isa ma a'a itu, t'kkahan iya lasa ati yukna, "Aniya' gi' dakayu' halam tahinangnu. Pehē' ka, pab'llihin alta'nu kamemon bo' pamuwanun b'llihanna ma saga a'a miskin. Manjari aniya' du karayanu ma deyom sulga'. Puwas e' pi'itu ka ameya' ma aku." 22Pagkale a'a itu ma bissala si Isa, ala'at magtūy s'mmuna. Ala'an iya minnē' maka e'na asusa sabab landu' aheka pangalta'na. 23Ang'nda' si Isa ni saga mulidna bo' yukna ma sigām, "Saga a'a dayahan kahunitan pinasōd ni deyoman pagparinta Tuhan!" 24Takuddat saga mulidna ma bissalana itu, sagō' aniya' gi' sinugpatan, yuk-i, "Saga bagay, ahunit sidda kasōd a'a ni deyoman pagparinta Tuhan! 25Kaluhayan gi' unta' palabay min buli' jalum min a'a dayahan pasōd ni pagparintahan Tuhan." 26Pasōng gom pa'in kainu-inu saga mulid, ati yuk sigām ni iya, "Oy! Bang buwattē', sai bahā' makasampay ni kasalamatan ni deyom sulga'?" 27Pinandang e' si Isa saga mulidna maka e'na ah'lling, yukna, "Bang manusiya' mbal to'ongan makarapat sagō' tarapat du e' Tuhan sabab halam aniya' ahunit ma iya." 28Sakali ah'lling si Petros, yukna, "Nda'un ba kami itu. Bay na bbahan kami ai-ai kamemon bo' ameya' ma ka'a." 29"Aho'," yuk si Isa ma sigām, "maka haka'anta kam to'ongan, sasuku bay ang'bbahan luma'na, atawa danakanna, atawa ina'-mma'na, atawa panganakna, atawa tana'na, tinungbasan du iya. Bang he'-i bay bbahanna ma sabab katuyu'na ma aku maka ma sabab lapal ahāp, 30tinungbasan du iya paheka e' Tuhan ma dunya itu-i. Tinungbasan iya luma', danakan, ina', panganak, maka tana', lipat manglipat min bay bbahanna. Sagō' pinat'kkahan iya kala'atan isab ma dunya itu ma sabab pameya'na ma aku. Ma dunya ahirat pinasuku'an du iya kallum taptap ni kasaumulan. 31Sagō' aheka a'a makarahū buwattina'an pinaramuli du ma waktu sinōng. Aheka isab taramuli ma buwattina'an pinarahū du ma waktu sinōng." 32Na, ma labayan pa'in disi Isa patukad tudju ni da'ira Awrusalam, parahū si Isa min saga mulidna. Jari' tak'bbal deyom atay sigām, tināw isab saga a'a kasehe'an ya paturul min buli'an. Manjari binowa e' si Isa mulidna kasangpū' maka duwa pasaddī min a'a kasehe'an inān bo' pahatina sigām pasal pakaradja'an ya song pat'kka ni iya. 33"Pakale kam," yukna. "Itiya' kitam patukad ni Awrusalam, ati maina'an pa'in, in aku, ya pinagōnan Anak Manusiya', sinōngan du ni pang'ntanan saga kaimaman alanga maka saga guru sara' agama. Pinataluwa'an aku hukuman ni kamatay. Puwas e' ni'nde'an aku ni pang'ntanan saga a'a ngga'i ka Yahudi, 34ati pinagudju'-udju' aku e' bangsa inān sampay pinagludja'an. Pinagdaplosan du aku bo' yampa nilansang pinapatay. Sagō' apuwas pa'in t'llumbahangi min kamatayku allum du aku pabīng." 35Sakali pina'an ni si Isa si Yakub maka si Yahiya ya anak si Sibidi karuwangan. "Tuwan Guru," yuk sigā, "aniya' amu' kami bang pa'in hinangannu kami." 36Yuk si Isa, "Ai amu'bi?" 37Anambung sigā, yuk-i, "Bang ta'abut waktu kapaningkō'nu ma kasahaya'annu, ya kabaya'an kami subay pinatingkō' e'nu ma bihingnu, dakayu' ma kowan, dakayu' ma gibang." 38Yuk si Isa, "Mbal kata'uwanbi bang ai amu'bi ilu. Makasandal kam bahā' pinananaman kasukkalan buwat pamasukkal aku ma sinosōng ilu? Atawa makasandal kam pinalabay min kabinasahan ya song labayanku?" 39"Aho', makasandal du kami," yuk duwangan e'. Yuk si Isa, "Asal makananam du kam kasukkalan buwat song pat'kka ni aku. Makalabay du kam min kabinasahan ya song labayanku. 40Sagō' halam aniya' kapatutku amene' bang sai pinatingkō' ma bihingku kowan atawa ma bihingku gibang. Suku' ko' inān saga a'a ya tinagamahan paningkō'an ina'an-i e' Tuhan." 41Takale pa'in e' saga sangpū' mulid si Isa pasal bay niamu' e' si Yakub maka si Yahiya, magtūy in sigā karuwangan itu kinap'ddi'an atay. 42Angkan sigām sinō' e' si Isa patimuk ni atagna. Yukna, "Kata'uwanbi kajarihan saga a'a ma dunya itu. Ya binista taga-kapatut ma saga bangsa ngga'i ka Yahudi, ya na a'a magparintahan sigām maka magmandahan sasuku ma deyo'an sigām. Ya du saga puntuk nakura' sigām, angahagda asal ma sigām. 43Sagō' ka'am ilu mbal subay magbuwattē'. Sai-sai kam bilahi taga-ōn ma deyomanbi, subay magsosoho'an ni kasehe'an. 44Sai-sai kam bilahi pinalanga subay magpa'ata ni a'a kamemon bo' anabangan sigām. 45Subay iya pa'anggil ni aku ya Anak Manusiya' itu," yuk si Isa. "Ya pi'ituku ni dunya ngga'i ka aku subay pinaghinangan e' saga manusiya', sagō' sigām ya subay tabangku. Pi'itu isab aku bo' paglilla'ku kallumku pangal'kkatku saga a'a aheka min paldusahan sigām." 46Na, at'kka na disi Isa ni da'ira Ariha. Jari itu, atulak pa'in iya maka saga mulidna minnē', maka aheka isab a'a parongan ma sigām, aniya' a'a buta aningkō' ma bihing lān palabayan sigām. Si Bartimiyus ōnna, ya anak si Timiyu. Hinangna anantili'. 47Makata'u pa'in iya in si Isa min Nasaret ina'an palabay, magtūy iya angalingan pakosog. "O Isa," yukna, "tubu' sultan Da'ud, ma'ase' ka ba ma aku!" 48Pinabukagan iya e' kaheka'an a'a inān, sinō' da'a ahidjul. Sagō' pinakosog gom pa'in pangalinganna, yukna, "O Isa, tubu' Sultan Da'ud, ma'ase' na ka!" 49Pahogga' si Isa bo' ah'lling ni saga sehe'na. "Linganinbi iya pi'itu," yukna. Jari nilinganan na iya, yuk-i, "Palasig ka. An'ngge ka sabab ina'an si Isa angalinganan ka'a." 50Magtūy palaksu buta itu min baina maka e'na angala'anan manta bay pak'mmosna bo' pasekot ni si Isa. 51Yuk si Isa ma iya, "Ai kabaya'annu hinangku ma ka'a?" "Tuwan Guru," yukna, "bilahi aku maka'nda' pabīng." 52Yuk si Isa ma iya, "Amole' na ka. Pauli' na matanu ma sabab pangandolnu ma aku." Saru'un-du'un du iya maka'nda' pabīng ati ameya' iya paturul ma si Isa ma pal'ngngananna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\