MARKUS 12

1Manjari anagna' si Isa amissala kissa paralilan. "Aniya'," yukna, "dakayu' a'a tag-tana' bay ananom bahan anggul ma kabbunna. Bay nilikus e'na maka ād, bay kinali'an lowang pagp'gga'an buwa' anggul panaluran bohe'na. Nihinang isab e'na dakayu' balung-balung alanga pamantawan. Puwas e' bay patunggu'anna kabbun inān ma saga a'a magtutunggu' bo' yampa iya atulak ni lahat saddī. 2Ta'abut pa'in musim pagpusu' buwa' anggul e', sinoho' e' tag-dapu kabbun inān dakayu' sosoho'anna pehē' ni saga a'a magtutunggu' angā' bahagi'na. 3Sagō' pagt'kka sosoho'an itu, sinaggaw iya magtūy e' a'a magtutunggu'. Niraplosan iya e' sigām bo' yampa pinapole' ma halam aniya' tabowana. 4Puwas e' aniya' sosoho'an saddī pinapehē' e' tag-kabbun inān. Jari in sosoho'an dakayu' itu kinakal ma kōkna e' saga magtutunggu'. Nihalipulu isab iya. 5Puwas e' anoho' na isab tag-dapu inān dakayu' sosoho'an saddī pehē', ati pinapatay e' sigām. Aheka gi' isab sosoho'an bay pinabeya', sagō' ya du sigām nila'at e' saga a'a magtutunggu' inān. Kasehe' bay niraplosan, kasehe' bay pinapatay. 6Luwal du anak tag-dapu ya takapin, ya anakna l'lla kalasahanna. Jari itu, ma damuli katapusan, bay soho'na pehē' anakna lahasiya' itu. Yukna ma deyom pikilanna, 'Tantu pinagaddatan anakku itu e' saga tunggu' he'.' 7Sagō' pag'nda' saga tunggu' ma anak tag-kabbun itu, magtūy sigām magisun. Yuk sigām, 'Ya na ko' ilu anak tag-dapu. Sūng kitam, papataytam iya bo' ta'ā'tam tana'na.' 8Manjari sinaggaw iya e' sigām, bo' binono' maka tinimanan patayna paluwas min likusan. 9"Na," yuk si Isa, "ai bahā' nihinang e' tag-dapu kabbun? Tantu du iya pina'an amapatay saga a'a magtutunggu' he' ati patunggu'anna tana'na ma a'a saddī." 10Atilaw iya ni saga a'a inān, "Halam bahā' tabassabi deyom Kitab, ya yuk-i, 'In batu bay tasulak e' saga a'a maghinang luma', ya kinabā' halam aniya' gunana, ya na ina'an batu aheya to'ongan kalagihanna. 11Hinang Tuhan ko' inān, landu' ahāp ma pang'nda' kami.' " 12Tahati e' saga nakura' Yahudi inān in sigām ya pina'andigan e' si Isa, angkan iya arak sinaggaw e' sigām. Sagō' halam kalandu'an sabab tināw sigām ma kaheka'an saga a'a, ya po'on ang'bba min iya saga pagnakura'an inān bo' ala'an minnē'. 13Na, aniya' pinapehē' ni si Isa saga Parisi maka saga bebeya'an si Herod. Sinō' sigām atilaw iya pahāp bo' supaya tajallat ma panambungna. 14Jari itu pehē' sigām ah'lling ni si Isa, yuk-i "Tuwan Guru, kata'uwan kami in ka'a apote' asal ataynu. Mbal ka tināw sinoway e' sai-sai sabab sali' du bowahannu ma a'a kamemon. B'nnal sadja pamandu'nu pasal kaul-pi'il ya kinabaya'an e' Tuhan. Na, bang ma ka'a, bang kita ganta' amayad sukay ni parinta Rōm ya ma deyo'an Sultan Mahatinggi, langgalta bahā' sara' agamatam? Wajib kita amayad atawa mbal?" 15Sagō' kinata'uwan asal e' si Isa kapagnahu'-nahu' sigām, angkan yukna, "Angay kam bilahi anganjallat aku ma bissalaku? Bowahinbi aku dakayu' sīn tibu'uk bo' talilingku." 16Binowahan iya dakayu' pisita ati tilawna sigām, yukna, "Patta' sai maka ōn sai ma sīn itu?" "Patta' Sultan Mahatinggi maka sulatna," yuk sambung sigām. 17"Na!" yuk si Isa. "Suku' sultan ko' itu, angkan pamayarunbi ni iya. Damikiyanna ai-ai suku' Tuhan, tukbalinbi isab ni Tuhan." Ainu-inu magtūy saga a'a inān ma si Isa. 18Puwas e' aniya' pina'an ni si Isa saga a'a Saddusi, daginis agama Yahudi ya magpina'in halam aniya' allum pabīng ma llaw damuli. Atilaw sigām ma si Isa, yuk-i, 19"Tuwan Guru, aniya' sara' bay pang'bba kitam e' si Musa pasal a'a amatay ma halam taga-tubu'. In baluna subay niā' h'nda e' siyalina bo' supaya aniya' anak binista tubu' min a'a bay amatay he'. 20Na," yuk sigām, "aniya' bay pitu' l'lla magdanakan. Magh'nda siyaka he' sagō' amatay ma halam taga-anak. 21Jari baluna he' niā' h'nda e' siyali pasunu' ati amatay isab iya ma halam taga-anak. Damikiyanna isab siyali kat'lluna. 22Papu'utta na, in pitu' magdanakan bay makah'nda ni dakayu' du d'nda he', bo' amatay sigām kamemon ma halam taga-anak. Ma katapusanna amatay isab d'nda. 23Na, Tuwan," yuk sigām, "bang ta'abut llaw pagpakallum pabalik saga a'a magpatayan, h'nda sai bahā' d'nda he'? Sabab bay iya ta'ā' h'nda e' sigām kapitu' magdanakan." 24Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Ya angkan kam asā' sabab mbal kata'uwanbi bang ai ma deyom Kitab, maka mbal kata'uwanbi kosog kawasa Tuhan. 25Sabab bang manusiya' itu pinakallum na min kamatay, makasali' du kitam ni bangsa mala'ikat ma deyom sulga' sabab mbal na magh'nda-h'lla. 26Na, ya pasal isab saga a'a pinakallum pabīng min kamatay, kilāku halam tabassabi ma deyom Kitab si Musa, ya pasal po'on puhung arokot. Yuk Tuhan ma iya, 'Aku ya Tuhan disi Ibrahim, si Isa'ak maka si Yakub.' 27Tuhan itu," yuk si Isa, "pagtuhanan asal e' saga a'a allum, ngga'i ka e' a'a magpatayan. Aheya pahāp kasā'anbi ilu!" 28Na, aniya' maina'an dakayu' guru sara' agama, ati takalena pagbissala si Isa maka saga Saddusi he'. Tapikilna pa'in, ahāp panambung si Isa ma sigām, pasekot iya ni si Isa atilaw, yukna, "Ya ingga panoho'an Tuhan ahalga' min kamemon?" 29Yuk si Isa, "Muna-muna panoho'an ītu: 'Pakale kam bangsa Isra'il! Ya Panghū' pagtuhanantam dakayu' du. 30Wajib kam alasa to'ongan ma Tuhan. Ya lasabi ma iya subay min deyom ataybi, min panahu'anbi, min deyom tawhidbi, maka min kosogbi.' 31Ya na itu panoho'an karuwana, ya yuk-i, 'Wajib kam alasahan pagkahibi manusiya' buwat e'bi alasahan baranbi'. Halam aniya' panoho'an makaliyu min duwa panoho'an itu." 32"Taluwa', Tuwan Guru," yuk guru inān ni si Isa. "B'nnal ya yuknu ilu. In Tuhantam dakayu' du, halam aniya' saddī min iya. 33Maka manusiya' itu wajib alasa ma Tuhan min deyom atayna maka min deyom tawhidna maka min kosogna. Wajib isab iya alasahan pagkahina manusiya' buwat e'na alasahan baranna. Ahalga' panoho'an karuwa itu, wajib binogbogan labi gi' min hinang panukbal susumbali'an atawa lalabotan indaginis ni Tuhan." 34Ta'nda' pa'in e' si Isa kalalom pangita'u a'a inān anambung buwattē', angkan yukna ma iya, "Ka'a ilu asekot ni pagparintahan Tuhan." Puwas e' halam aniya' makatawakkal atilaw ma si Isa minsan ai-na. 35Manjari itu, hinabu pa'in si Isa amandu' ma deyom langgal pagkulbanan, aniya' panilawna, yukna, "Angay saga guru sara' agama magpina'in pasal Al-Masi in iya tubu' sultan Da'ud? 36Sabab si Da'ud baranna bay magkallam, waktu kapagbaya' Rū Sussi ma iya. Buwattitu bay pagkallamna he': 'Bay angabtang Tuhan ni Panghū'ku, yukna, Dai' ka aningkō' ma bihingku kowan, ati bowaku palbantahannu tatau' ma deyo' pād-tape'nu.' 37Na," yuk si Isa, "pagka Al-Masi niōnan Panghū' e' si Da'ud, tantu iya ngga'i ka hal panubu' si Da'ud." Manjari landu' aheka a'a kinōgan akale ma si Isa. 38Yukna ma pamandu'na, "Halli'inbi saga guru sara' agama, ya tagihan maglunsul magpamakay juba ataha'. Tagihan isab sigām nihulmat bang ma mairan. 39Bang sigām ma deyom langgal bilahi pinatingkō' ma tingkō'an bangsahan. Ya du bang sigām ma pagjamuhan, subay paningkō'an ya tinau'an a'a alanga. 40Ni'inyaya e' sigām saga balu d'nda supaya ta'ā' luma' sigām, maka pinataha' e' sigām sambahayang sigām paglaku-laku in sigām bal-iman. Angkan pinalabi kabinasahan sigām ma ahirat." 41Na, aningkō' pa'in si Isa ma deyom langgal, ma anggopan tu'ung pangahūgan sīn pagjakat, ang'nda'-ng'nda' iya ma saga a'a magpangahūg sīn pagjakat sigām. Aheka a'a dayahan wa'i angahūg pilak aheka. 42Manjari aniya' pina'an dakayu' d'nda balu, miskin to'ongan, angahūg duwa unud sīn, halga'na dakayu' unud sīn tumbaga. 43Sakali sinoho' e' si Isa saga mulidna patimuk ni iya bo' yukna ma sigām, "B'nnal ya pamissalaku ni ka'am itu, ya duwa unud sīn tahūg e' d'nda miskin itu ahalga' gi' min pilak kamemon ya nihūg e' kasehe'an. 44Sabab kasehe'an inān bay amuwan min alta' sigām manglabi-labihan. Saguwā' d'nda itu, minsan iya miskin, bay pamuwanna sīn kamemon ya arak pam'llina napakana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\