MARKUS 2

1Palabay pa'in daka pilang'llaw, pabīng si Isa pehē' ni da'ira Kapirna'um ati tata'u in iya ina'an na ma luma'. 2Jari landu' aheka a'a patimuk pina'an ni luma' pat'nna'an si Isa ya angkan halam aniya' palabayan minsan ma luwasan bowa' lawang. Ati ninasihatan sigām e' si Isa lapal Tuhan. 3Pasalta', aniya' pina'an ni iya mpat a'a magtanggung a'a dangan amatay ugatna. 4Sagō' mbal sigām makasekot ni si Isa sabab kaheka a'a inān, ya angkan sigām bay angalangkat atop min diyata' kōk si Isa. Tahinang pa'in pasōran e' sigām, pinatonton a'a amatay ugatna inān palege ma diyata' palegehanna. 5Makata'u pa'in si Isa in a'a ananggung inān angandol ma iya, yukna ni a'a amatay ugatna, "Oto', niampun na dusanu." 6Na, aniya' magtingkō'an maina'an saga guru sara' agama. Amikil-mikil sigām pasal bay pah'lling si Isa. 7"Oy!" yuk sigām. "Angay a'a itu! Bissala kupul ko' ya pah'llingna ma Tuhan. Halam aniya' maka'ampun dusa, luwal Tuhan dakayu'-kayu'!" 8Kinata'uwan magtūy e' si Isa bang ai ya pinikil e' sigām angkan yukna ma sigām, "Angay kam magtilaw-tilaw buwattilu ma deyom pikilanbi! 9Kumpasunbi bang ingga ya aluhay, bang yukku ma a'a, 'Niampun na dusanu', atawa bang yukku, 'Pabungkal ka, bowahun palegehannu bo' ka lum'ngngan na'? 10Na, buwananta kam tanda' palsaksi'an bo' kata'uwanbi in aku, Anak Manusiya', taga-kapatut du angampun dusa ma deyom dunya itu." Jari ah'lling si Isa ni a'a amatay ugatna he', yukna, 11"Ya na itu llingku ma ka'a, pabungkal na ka. Bowahun palegehannu ilu amole'." 12Jari pabungkal a'a inān, maka e'na amowa palegehanna. Paluwas iya minnē' min pang'nda' saga a'a inān kamemon. Landu' sigām ainu-inu kamemon, ati sinanglitan Tuhan e' sigām, yuk-i, "Yamboho' kitam maka'nda' buwattitu." 13Jari itu pabīng na si Isa pehē' ni bihing danaw Jalil. Patimuk ni iya saga a'a landu' aheka ati pandu'anna sigām. 14Pasalta' pa'in iya lum'ngngan, ta'nda'na si Libi anak si Alpa aningkō' ma deyom upisna, ya pagbabayaran sukay parinta. Yuk si Isa ma iya, "Pi'itu na ka ameya' ma aku." An'ngge magtūy si Libi bo' ameya' ma si Isa. 15Puwas minna'an, hinabu si Isa amangan ma luma' si Libi, aheka saga magā' sukay parinta maka saga a'a baldusa kasehe', pina'an pasalu ni iya maka saga mulidna. Aheka asal bay pamulid ma iya. 16Jari aniya' maina'an guru sara' agama Yahudi min umpigan Parisi. Pag'nda' sigām ma si Isa dangkakanan maka saga a'a baldusa maka saga maga'ā' sukay parinta, ah'lling sigām ni saga mulid si Isa, yuk-i, "Angay si Isa palamud magsalu maka a'a baldusa ilu?" 17Takale e' si Isa patilaw saga guru inān ati yukna ma sigām, "Bang a'a abasag mbal magpadoktol. Ya magpadoktol bang a'a taga-saki. Ngga'i ka a'a ahāp ya bay mohotku pi'itu ni dunya, sagō' a'a taga-dusa, bo' supaya sigām ameya' ma aku." 18Ma dakayu' llaw, pasalta' pa'in magpamuwasa saga mulid si Yahiya maka saga a'a Parisi, aniya' a'a pehē' ni si Isa atilaw iya. Yuk sigām, "Magpuwasa saga mulid si Yahiya Magpapandi maka saga mulid Parisi, sagō' mulidnu mbal amuwasa. Angay bahā'?" 19Anambung si Isa magparalilan, yukna, "Amuwasa bahā' saga luruk sat'ggol maina'an lagi' pangantin l'lla ma atag sigām? Tantu mbal. Mbal sigām amuwasa sat'ggol ina'an ma sigām pangantin l'lla. 20Sagō' ma llaw sinōng, bang ta'abut llaw pamala'an pangantin l'lla min sigām, ya na he' waktu pagpuwasa." 21Amaralil gi' si Isa pasal pamandu' tagna' maka pamandu'na, yukna, "Halam aniya' a'a amatupak kakana' baha'u ni badju' ndang. Bang ganta' buwattē' hinangna, pakongkong tupak baha'u, ati agese' min badju' ndang e'. Jari paheya gom pa'in gese'na." 22Pinaralil isab pamandu'na ni binu-anggul baha'u, yukna, "Halam aniya' angisi binu baha'u, ya masi gi' amukal, ni deyom pangisihan ndang. Bang ganta' buwattē' hinangna tantu abustak pangisihan e' binu-anggul. Abu'us binu ati kaugun bay pangisihan e'. Sagō' in binu baha'u subay ni'isi ni pangisihan baha'u." 23Ma dakayu' llaw Sabtu', llaw mulliya ma saga Yahudi, ina'an disi Isa lum'ngngan labay min t'ngnga' huma pananoman pai-tirigu. Jari itu, salta' ma pal'ngnganan, aniya' pai kin'ttu' e' saga mulid e'. 24Ah'lling saga Parisi ni si Isa, yuk sigām, "Nda'un ba saga mulidnu ilu! Talanggal e' sigām sara' agamatam maghinang buwattilu ma llaw Sabtu'!" 25- 26Anambung si Isa, yukna, "Angay, halam bahā' bay tabassabi pasal bay tahinang e' si Da'ud ma waktu si Abiyatar bay Imam Muwallam? Bay aotas si Da'ud maka saga a'ana pagka halam aniya' ai-ai takakan sigām. Jari bay pasōd si Da'ud ni deyom luma' pangarapan ni Tuhan ati takakanna saga tinapay ya pinat'nna' maina'an panukbal ni Tuhan. Na bang ma agamatam, luwal du saga kaimaman wajib amangan tinapay bay tinukbalan inān, malaingkan kinakan e' si Da'ud maka bay pamuwanna isab ma saga sehe'na. Saguwā' halam iya bay makarusa maghinang buwattē'. 27Llaw paghali itu," yuk si Isa ma saga Parisi inān, "bay pinaniya' e' Tuhan panabang ma manusiya'. Ngga'i ka manusiya' ya pinapanjari ma sabab aniya' llaw Sabtu'. 28Aku itu, anak Manusiya', taga-kapatut magbaya' ma llaw Sabtu', ya llaw paghali ni Tuhan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\