MARKUS 7

1Na, aniya' patimuk ni si Isa saga Parisi maka saga guru sara' agama bay palūd pina'an min Awrusalam. 2Ta'nda' e' sigām saga mulid si Isa amangan bo' halam bay angose' tangan sigām. Haram kono' bang ma saga Parisi. 3Ya addat saga Parisi maka kamemon bangsa sigām Yahudi, mbal amangan bang halam bay makakose' tangan dahū, sabab amogbog usulan bay pang'bba e' ka'mbo'-mbo'an sigām. 4Bang sigām tapole' min tabu' mbal amangan bang halam bay angose' dahū. Aheka gi' isab saga usulan binogbogan e' sigām, buwat pangose' saga sawan maka sili' maka saga pamanganan tumbaga. 5Angkan tinilaw si Isa e' saga Parisi maka saga guru sara' agama inān, yuk-i, "Angay saga mulidnu mbal amogbog usulan bay pang'bba e' ka'mbo'-mbo'antam ati amangan minsan halam bay sinussi tangan sigām dahū?" 6Anambung si Isa, yukna, "Ka'am ilu hal magbau'-bau' ameya' ma Tuhan, bo' halam. B'nnal to'ongan ya bay tasulat e' si Isaya ma deyom Kitab, ya yuk-i, 'Saga a'a itu, yuk Tuhan, angahulmat aku maka lapal kabtangan sigām, sagō' alawak deyom atay sigām min aku. 7Ya pagpudji sigām ma aku halam aniya' pūsna, sabab ya pamandu' e' sigām hal panoho'an bay pinahinang e' manusiya', ngga'i ka deyo' bay min aku.' 8"Ya du ka'am," yuk si Isa, "anaikutan panoho'an Tuhan ati usulan manusiya' ya bogboganbi. 9Apanday kam pahāp!" yukna. "Taikutanbi panoho'an Tuhan supaya bogboganbi saga usulan bay pang'bba e' kamatto'ahanbi! 10Kira-kirahunbi sara'-panoho'an ya bay tasulat e' si Musa, ya yuk-i, 'Wajib kam magaddatan mma'bi maka ina'bi.' Maka itu gi', 'Sai-sai ah'lling ala'at ma mma'na atawa ina'na, a'a inān subay pinapatay.' 11Sagō' ka'am," yuk si Isa, "magsaddī-saddī ya pamandu'bi ma saga a'a. Ma pamandu'bi, bang aniya' ganta' amissala ni ina'-mma'na, yukna, 'Mma', atawa Ina', arak bay panabangku ka'a kaniya'ku itu, sagō' mbal na sabab pagkulban.' 12Na, bang buwattē' pamissala a'a ina'an," yuk si Isa, "mbal na iya pahinangbi ai-ai panabangna ma mma'na atawa ina'na. 13Manjari minnē' pahalambi dī panoho'an Tuhan ati pandu'anbi saga usulan bay pang'bba e' ka'mbo'-mbo'anbi. Maka aheka gi' isab saga kahinanganbi buwattē'." 14Puwas e' nilinganan ba'anan a'a inān e' si Isa, sinō' patimuk pabīng ni atagna. Yukna ma sigām, "Pakale kam kamemon ma bissalaku itu. Hatiunbi to'ongan. 15Ngga'i ka kinakan pasōd ni deyom baran a'a ya makalumu' iya. Ya makalumu' iya saga ai-ai ya paluwas min deyom atayna. 16Sasuku kam makakale, ikutunbi to'ongan." 17Jari makala'an pa'in si Isa min saga a'a inān, pasōd iya ni deyom luma' ati tinilaw e' saga mulidna pasal bay pamandu'na he'. 18Yukna ma sigām, "Ka'am isab, halam aniya' panghatibi? Angay mbal kata'uwanbi? Bang aniya' kinakan pasōd ni deyom baran a'a bay min luwasan, mbal makalumu' iya. 19Sabab mbal makasampay ni pangatayanna sagō' pasōd ni deyom b'ttongna bo' yampa paluwas min baranna." Minnē' tapahati e' si Isa in kinakan kamemon halal asal. 20Yuk si Isa lagi', "Ya paluwas min deyom pangatayan manusiya', ya na he' makalumu' iya. 21Sabab deyom atayna to'ongan ya paluwasan hona'-hona'na ala'at. Ya he' po'onna angkan iya maghinang kala'atan, buwat saga angahinang kahina'an ma d'nda, anangkaw, amapatay, angaliyu-lakad, 22anganapsuhan kaniya' a'a kasehe'an, angakkal, magba'is, angimbū, angalimut, magmalangkahi, maka magkarupangan. 23Saga kala'atan itu kamemon," yuk si Isa, "paluwas min deyom pangatayan a'a, angkan iya alumu'." 24Jari palanjal si Isa minnē' tudju ni jadjahan da'ira Tira. Mahē' pa'in, pasōd iya ni dakayu' luma' bo' pahanti' mahē'. Kabaya'anna subay halam aniya' makata'u pasal kamahē'na, sagō' mbal kalimbungan. 25Aniya' d'nda maina'an bay makakale pasal si Isa. D'nda itu taga-anak d'nda-d'nda sinōd saitan. Jari pagkalena pasal kamahē' si Isa magtūy iya pehē' pasujud ni atag tape'na. 26In d'nda itu ngga'i ka Yahudi sagō' bangsa Piniki min lahat Siriya. Jari angamu' iya junjung ni si Isa bang pa'in pinala'an saitan min baran anakna. 27Sagō' anambung si Isa magparalilan, yukna, "Subay pina'sso dahū saga anak lissi sabab mbal manjari niā' kinakanna bo' nilarukan ni saga ero'." 28"B'nnal, Tuwan," yuk d'nda. "Sagō' minsan saga ero' ma deyo' lamisahan amangan du momok kinakan ya apakpak e' onde'." 29Manjari ah'lling si Isa ma iya, yukna, "Amole' na ka. Nirūlan du ka ma sabab bissalanu ilu. Ala'an na saitan min deyom baran anaknu." 30Amole' na d'nda ati tabākna anakna palege ma pabahakanna. Halam na saitan. 31Ala'an si Isa min jadjahan Tira inān pabalik ni atag danaw Jalil. Niuntas e'na lahat Sidun, labay isab min lahat niōnan Sangpū' Da'ira. 32Na, aniya' a'a bisu mbal agon makabissala pabontol, binowa ni si Isa e' saga a'a. Angamu' sigām junjung ni si Isa bang pa'in pinat'nna' tanganna ma sehe' sigām. 33Jari binowa iya e' si Isa pasaddī min deyom kaheka'an, ati tinampongan e' si Isa tainga a'a he'. Angaludja' isab si Isa, bo' yampa ntananna d'lla' a'a he'. 34Puwas e' pahangad si Isa ni langit bo' anganapas paheya. Yukna ni a'a bisu maka aumaw inān, "Eppata!" Hatina "Paukab na kam!" 35Makakale magtūy tainga a'a inān. Pinausay magtūy d'lla'na ati abontol na e'na amissala. 36Jari niamay-amayan saga a'a inān e' si Isa, sinō' da'a angahaka ni sai-sai ma pasal ina'an-i. Sagō' mangkinna sigām sinō' da'a angahaka, mangkinna sigām angahaka. 37Jari ainu-inu to'ongan sasuku makakale. "A'a itu," yuk sigām, "ahāp sidda kahinanganna kamemon. Minsan a'a bisu tapakale e'na, a'a umaw tapabissala e'na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\