MATIYU 10

1Manjari nilinganan e' si Isa saga mulidna kasangpū' maka duwa bo' buwananna sigām kawasa pamala'an saitan min deyom baran a'a sampay pamauli' saki maka lamma indaginis. 2Ya na itu ōn a'a kasangpū' maka duwa bay kawakilan e' si Isa: kaissa, si Simun ya niōnan isab si Petros, maka danakanna si Andariyas, bo' si Yakub maka danakanna si Yahiya, saga anak si Sibidi. 3Pasunu' si Pilip maka si Bartolome maka si Tomas, bo' si Matiyu ya bay magā' sukay parinta, bo' si Yakub ya anak si Alpa. Pasunu' isab si Taddiyu, 4bo' si Simun a'a pangangatu. Katapusan si Judas Iskariyut, ya anukbalan si Isa ni saga bantana ma waktu damuli minnē'. 5In sangpū' maka duwa a'a itu bay pinandu'an e' si Isa bo' yampa sinō' pal'ngngan. Yukna, "Da'a kam pehē' ni kaluma'an a'a ngga'i ka bangsa Isra'il, atawa ni kaluma'an a'a Samariya. 6Sagō' pehē' kam ni bangsa Isra'il sadja, ya sapantun bili-bili alungay. 7Pehē' kam magnasihat in waktu kapagparinta Tuhan song na at'kka. 8Pauli'unbi sasuku asaki. Pakallumunbi saga a'a bay magpatayan, palanu'unbi sasuku ni'ipul, maka paluwasunbi saga saitan min deyom baran a'a. Bay kam anaima' kapatut min aku ma halam aniya' bayadna, angkan kam subay anabang ma halam aniya' tongodna. 9Da'a kam amowa bulawan atawa pilak minsan hal pisita ma deyom sabitanbi. 10Da'a kam amowa paglutu'anan, atawa badju' pasalinanbi, atawa taumpa' atawa tungkud. Sabab bang a'a maghinang, wajib iya binuwanan napakana. 11"Bang kam at'kka ni da'ira atawa ni kaluma'an, piha'unbi a'a maina'an ahāp kasuddahanna, ati pahanti' kam ma iya sampay ta'abut waktu kala'anbi min lahat ina'an-i. 12Bang kam pasōd ni luma' a'a, saginahunbi buwattitu, 'Bang pa'in kam kaniya'an kasannangan!' 13Jari bang ahāp kasuddahan sigām ma luma' inān, kat'kkahan du sigām kasannangan ya bay pangamu'bi. Sagō' bang mbal ahāp kasuddahan sigām, papellengunbi ni ka'am kasannangan he'. 14Bang ganta' aniya' saga a'a mbal anagina ka'am, atawa mbal bilahi akale ma ka'am, ala'an kam min luma' atawa min kauman inān. Paspasinbi dahū bagunbunna min tape'bi, tanda' saksi' in ka'am apuwas min sigām. 15Haka'anta kam, bang ta'abut llaw pangahukum Tuhan ma manusiya', kalabihan gi' buhatna ma saga a'a ma lahat inān min bay hukuman ma da'ira Sodom maka da'ira Gomora, lahat abantug ma sabab dusa a'ana ma masa awal e'." 16"Pakale kam," yuk si Isa. "Ilu kam song papehē'ku ni deyoman saga a'a ala'at. Sali' kam sapantun bili-bili pinapehē' ni deyoman ba'anan ero' talun, ya magpangal'kkob. Angkan subay ataha' akkalbi, maka subay ahatul kajarihanbi. 17Pahalli' kam, sabab aniya' a'a an'kkahan kam ni paghukuman maka angandaplosan kam ma deyom kalanggalan. 18Pinaharap kam ni saga gubnul maka ni saga sultan bo' pinapariksa' e' sigām, ati makasaksi' du kam ma pasalanku ni sigām sampay ni saga a'a ya ngga'i ka Yahudi. 19Jari bang kam tinandanan ni sara', da'a kam magsusa bang ai pamissalabi atawa bang buwattingga e'bi ah'lling. Tantu kam binuwanan lapal pamissalabi bang ta'abut waktuna. 20Sabab ngga'i ka baranbi ya ah'lling ma waktu he'-i, sagō' Rū Mma'bi Tuhan ya anabangan ka'am amissala. 21"Ma waktu sinosōng inān aniya' du saga a'a anukbalan danakan sigām bo' pinapatay. Aniya' du isab saga matto'a l'lla anukbalan anak sigām bo' pinapatay. Saga anak isab amantahan matto'a sigām, anoho' isab subay pinapatay. 22Maka ka'am saga mulidku," yuk si Isa, "kinab'nsihan du e' a'a kamemon ma sabab aku ya pameya'anbi. Sagō' sasuku ahogot imanna sampay ni kahinapusan, makasampay ni kasalamatan ma deyom sulga'. 23Bang kam ganta' bininasa ma kaluma'an dakayu', alahi kam ni kaluma'an saddī. Haka'anta kam, ma halam gi' talatagbi kalahatan Isra'il kamemon, in aku Anak Manusiya' pabalik du pi'itu. 24"Halam aniya' mulid palanga min guruna. Halam aniya' ata palanga min nakura'na. 25In mulid subay magsukul bang makasali' ni guruna, maka sosoho'an subay magsukul bang makasali' ni nakura'na. Na, bang aku nakura'bi pinagōnan e' sigām Be'elsebul, hatina nakura' saitan, luba'-lagi'na na ka'am sosoho'anku niōnan ala'at du e' sigām." 26"Da'a kam tināw ma saga manusiya'. Kamemon bay nilimbungan tantu du pinaluwas. Kamemon bay tinau' ma deyom atay tantu du pinata'u. 27Ai-ai pangahakaku ka'am ma deyom kalendoman, pah'llingunbi ma kasawahan. Maka ai-ai nihagas-hagas ma taingabi, patanyagunbi ma mairan. 28Da'a kam tināw ma a'a ya makapatay baranbi, sabab mbal ta'abut palnyawahanbi. Ahāp lagi' bang Tuhan ya katāwanbi, sabab in iya taga-kawasa aniksa' baranbi sampay nyawabi ma deyom nalka'. 29Pikilunbi manuk-manuk paupit ilu, tab'llita duwa hekana maka pisita, sagō' minsan areyo' halga'na halam aniya' paupit minsan dakayu' ahūg ni tana' bang ngga'i ka min kabaya'an Mma'bi Tuhan. 30Ya lagi'na ka'am. Minsan lamba bu'unbi ilu, taitung e' Tuhan bang pila hekana. 31Angkan kam subay mbal tināw, sabab ahalga' gi' kam min ba'anan paupit." 32"Sai-sai angahaka ma alopan kaheka'an a'a in aku pameya'anna, angahaka du aku ma alopan Mma'ku ma deyom sulga', in a'a inān palsuku'anku. 33Sagō' sai-sai amalilu ma alopan kaheka'an in aku ngga'i ka pameya'anna, paliluhanku du isab a'a inān ma alopan Mma'ku ma deyom sulga'." 34"Arai' pangannalbi in maksudku pi'itu amowa kasannangan ni dunya, bo' ngga'i ka. Ya maksudku pi'itu ngga'i ka kasannangan sagō' pagsagga'an. 35Bay aku pi'itu amapagsagga' manusiya' dangan maka dangan. Anak l'lla magbono' maka mma'na, anak d'nda maka ina'na, ayuwan d'nda maka mato'ana d'nda. 36Binantahan a'a e' sehe'na magdaluma'. 37"Bang a'a alasahan mma'na maka ina'na palabi min aku, mbal iya wajib tahinang mulidku. Damikiyanna isab bang a'a alasahan anakna l'lla-d'nda palabi min aku, mbal iya manjari tahinang mulidku. 38Sai-sai bilahi anunuran aku subay tanggungna hāgna pamapatayan iya. Bang hati mbal paglilla'na, mbal iya manjari tahinang mulidku. 39Sai-sai allogan kallum baranna, halam du aniya' kallumna taptap. Sagō' sai-sai mbal allogan kallum baranna bo' lilla' isab amatay ma sababku, makabāk iya kallum kakkal." 40"Sai-sai anaima' ka'am, aku ya tinaima' e' sigām, sampay Tuhan ya bay amapi'itu aku ni dunya. 41Sasuku anaima' nabi ma sabab lapal Tuhan ya pamissalana, a'a inān katungbasan kahāpan ya panungbas nabi. Damikiyanna, sasuku anaima' a'a adil ma sabab ka'adilna, katungbasan iya kahāpan ya panungbas saga a'a adil. 42Haka'anta kam to'ongan, sai-sai amuwan minsan la'a hal dasawan bohe' dingin ma dakayu' a'a areyo' kapaga'ana pagka mulidku iya, tantu a'a inān tinungbasan kahāpan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\