MATIYU 17

1Palabay pa'in nnom llaw min waktu he'-i, binowa e' si Isa si Petros maka duwangan magdanakan, ya si Yakub maka si Yahiya, patukad ni diyata' būd alanga, sigām-sigām sadja. 2Maina'an pa'in sigām, apinda luwa si Isa ma pang'nda' sigām. Asahaya pamaihu'anna buwat mata llaw. Makasilaw sidda pote' s'mmekna. 3Sakali panyata' pina'an si Musa maka si Elija, ta'nda' e' saga mulid inān magsuli-suli maka si Isa. 4Ah'lling si Petros ni si Isa, yukna, "Tuwan Panghū', ahāp to'ongan itiya' kami maitu. Bilahi ka bahā' bang aku angahinang t'llu panggung-panggung pasindunganbi maitu, dakayu' ma ka'a, dakayu' ma si Musa itu, maka dakayu' ma si Elija?" 5Sabu pa'in iya ah'lling, aniya' gabun asahaya bay angalandungan sigām, maka aniya' suwala ah'lling min deyomna. Yuk suwala he', "Anakku ko' itu kalasahanku. Landu' aku kasulutan ma iya. Iya ya kalehunbi." 6Pagkale pa'in suwala itu e' saga mulid inān, landu' to'ongan sigām tināw angkan kum'ppang magtūy sigām ni tana'. 7Sagō' pina'an si Isa ni sigām amat'ppak tanganna ma sigām. Yukna, "Pabungkal kam, da'a kam tināw." 8Pagtongas sigām, halam aniya' saddī ta'nda' e' sigām, luwal si Isa. 9Manjari itu, sabu pa'in sigām palūd min būd e', binanda'an e' si Isa saga mulidna, yukna, "Da'a kam angahaka ni sai-sai pasal bay ta'nda'bi mahē' ma diyata' būd e'. Subay na aku, Anak Manusiya' itu, tapakallum pabīng min kamatayku bo' yampa kam angahaka." 10Sakali tinilaw si Isa e' sigām, yuk-i, "Angay saga guru sara' agama magpina'in in si Elija subay dahū palahil pi'itu?" 11Anambung si Isa, yukna, "B'nnal ko' ilu, si Elija palahil dahū min Al-Masi anakapan kamemon. 12Sagō' haka'anta kam, bay na palahil si Elija pi'itu ati halam iya bay takilā e' saga manusiya'. Bay tahinang e' sigām ma iya ai-ai kabaya'an sigām. Damikiyanna aku, Anak Manusiya', bininasa du isab e' sigām." 13Minnē' tahati e' saga mulidna si Yahiya Magpapandi iya pinagbissala e' si Isa. 14Na, makabīng pa'in disi Isa ni kaheka'an a'a he', aniya' dakayu' a'a pina'an ni iya angōk-tu'ut. 15Yukna ni si Isa, "Tuwan, ma'ase' pa'in ka ma anakku l'lla. Binawi-bawi iya, landu' iya abinasa. Araran iya pahantak ni api atawa ni bohe'. 16Bay bowaku iya ni saga mulidnu sagō' mbal iya kauli'an e' sigām." 17Anambung si Isa, yukna, "Ka'am saga a'a ma tahun itu-i, asā' landu' pikilanbi! Halam to'ongan aniya' imanbi! Subay buwattingga gi' t'ggolku ma ka'am anandalan kabuwattilubi bo' yampa kam magkahagad? Bowahun pi'itu onde' ilu," yukna. 18Tabowa pa'in onde' inān ni si Isa, magtūy pabukaganna saitan. Pinaluwas e'na min baran onde' ati saru'un-du'un du pahali sakina. 19Puwas e' tinilaw si Isa e' saga mulidna, sigām-sigām sadja. Yuk sigām, "Angay kami bay mbal makapaluwas saitan e'?" 20Yuk si Isa, "Sabab akulang pangandolbi ma Tuhan. Haka'anta kam to'ongan, abila bay makasali' heya pangandolbi ni buwat heya bigi-tinanom anahut, tahinangbi du kamemon minsan buwattingga hunitna. Bang saupama soho'bi būd itu papinda minnitu pina'an, papinda du. [ 21Sagō' in ginis saitan ina'an-i mbal tapaluwas, luwal bang kam angamu'-ngamu' maka amuwasa dahū.]" 22Aniya' dakayu' waktu magtimuk saga mulid ma lahat Jalil. Yuk si Isa ni sigām, "Aku itu, Anak Manusiya', arai' na sinōngan ni pagbaya'an saga a'a, 23ati pinapatay aku e' sigām. Sagō' t'llumbahangi puwas min kamatayku allum du aku pabīng." Minnē' asusa to'ongan saga mulidna. 24Pagt'kka si Isa maka saga mulidna ni da'ira Kapirnaum, aniya' pina'an ni si Petros saga a'a angā' sukay langgal. Yuk sigām ni iya, "Gurubi ilu, amayad sukay langgal bahā'?" 25"Aho'," yuk sambung si Petros. Makasōd pa'in si Petros ni deyom luma' arak angahaka, makarahū si Isa ah'lling ni iya, yukna, "Simun, bang ma ka'a, sai niā'an sukay e' saga sultan ma babaw dunya itu? Anak-kampungna ka, atawa a'a saddī?" 26"A'a saddī," yuk si Petros. "Na," yuk si Isa, "bang buwattilu, hatina in kitam panganak Tuhan itu mbal wajib magsukay. 27Sagō' mbal kitam bilahi kinap'ddi'an atay e' saga a'a inān, angkan ka subay pehē' ni bihing danaw inān amuwang. Pagtinduk daing, hella'un magtūy. Makabāk du ka sīn ma deyom bowa'na, sarang pamayadta sukay langgal. Ngā'un sīn inān bo' pamayarun pehē'."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\