MATIYU 18

1Ma waktu he'-i du, pina'an ni si Isa saga mulidna atilaw iya, yuk sigām, "Sai alanga katapusan ma deyom pagparintahan Tuhan?" 2Sakali nilinganan e' si Isa dakayu' onde'-onde', sinō' an'ngge ma dahuwan sigām. 3Yuk si Isa, "Haka'anta kam to'ongan, sai-sai mbal apinda palantarana ni buwat palantara onde'-onde' itu, mbal to'ongan pinasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. 4Sai-sai amareyo' atayna, pinasali' ni buwat atay onde'-onde' itu, ya na katapusan alanga ma deyom pagparintahan Tuhan. 5Sai-sai isab anaima' dakayu' onde'-onde' buwattitu ma sabab ōnku ya pamanyabutanna, sali' aku baranku ya tinaima' e'na." 6Yuk si Isa lagi', "Bang aniya' a'a makaparusa ma dakayu' onde'-onde' buwattitu ya taga-pangandol ma aku, ahāp lagi' kadal a'a inān bang pa'in iya pinagantungan batu abuhat ma k'llongna bo' nihūg ni timbang. 7"Maka'ase'-ase' to'ongan saga manusiya' itu, sabab aniya' na pa'in sasat makaparusa ma sigām. Tantu paniya' saga sasat-manasat, sagō' maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ma sasuku anasat sehe'na amowa magdusa. 8Bang tanganbi atawa tape'bi ganta' amowa ka'am magdusa, subay paggatunbi. Gom na pa'in pukulinbi bo' tinimanan. Ahāp lagi' kam allum ma deyom sulga' ma apukul dambila' tanganbi atawa tape'bi, bang pa'in kam da'a nilarukan ni deyom api nalka' ya mbal kap'ddahan ma ajukup tape'-tanganbi. 9Damikiyanna isab bang matabi ganta' amowa ka'am magdusa, gom lagi' lugitunbi bo' tinimanan. Ahāp lagi' kam allum ma deyom sulga' ma abuta dambila' matabi, bang pa'in kam da'a nilarukan ni deyom api nalka' ma ajukup matabi karuwambila'." 10"Kamaya'-maya' kam. Da'a palehomunbi saga kamanahutan itu. Sabab haka'anta kam, ina'an anunggu'an sigām saga mala'ikat ya paharap na pa'in ni Mma'ku Tuhan ma deyom sulga'. 11(In aku, Anak Manusiya', bay pi'itu ni dunya angalappas saga a'a ya alawak min Tuhan.) 12"Bistahunbi: bang saupama aniya' a'a taga-bili-bili dahatus hekana, bo' wa'i pasiha' dakayu', ai bahā' hinangna? Tantu pasagaranna siyampū' maka siyam mahē' ma kabīd-bīran bo' iya pasa'ut pehē' amiha dakayu' bay pasiha' he'. 13Jari bang tabākna na, haka'anta kam, kinōgan iya to'ongan. Palabi lagi' kakōganna ma bili-bili dakayu' inān min siyampū' maka siyam ya halam bay alungay. 14Buwattē' du isab Mma'bi ma deyom sulga', mbal iya bilahi aniya' alungay dakayu' onde'-onde' min okomanna." 15"Na, bang aniya' pagkahinu ganta' makarusa ma ka'a, pehē' ka ni iya ati haka'in iya pasal kasā'anna. Sagō' subay hal ka'am duwangan magbissala. Bang ka kinale e'na, bo' kabaya'anna maghāp maka ka'a, pahogot gom pa'in kapagbagaybi. 16Sagō' bang hati mbal akuhanna dusana, bowahun dakayu' atawa duwa a'a saddī anaksi'an ai-ai pagbissalahanbi, bo' supaya tabeya' panoho'an bay ma Kitab, ya yuk-i, 'Bang aniya' palkala'bi subay aniya' duwangan atawa t'llungan amuwan saksi' bo' supaya pinagsab'nnal.' 17Sagō' bang a'a inān agagga angasip ma saga a'a saddī ya bowanu inān, na, haka'in saga sehe'bi dajama'ahan kamemon. Jari bang iya mbal bilahi akale ma kagara'an saga jama'a kamemon, a'a inān subay niniyat e'bi sali' a'a halam aniya' tuhanna, atawa a'a maga'ā' sukay parinta." 18"Haka'anta kam to'ongan, ai-ai lāngbi ma deyom dunya itu nilāng du isab ma deyom sulga', maka ai-ai parūlbi ma deyom dunya itu pinarūl du isab ma deyom sulga'. 19Aniya' isab pangahakaku ma ka'am, bang duwangan kam ma dunya itu maguyun angamu'-ngamu' ai-ai, tantu kam nirūlan e' Mma'ku ma deyom sulga'. 20Sababna bang aniya' duwangan atawa t'llungan a'a magtimuk pagka ōnku ya pamanyabutan sigām, ina'an du aku ma deyoman sigām." 21Puwas ina'an pehē' si Petros ni si Isa atilaw. "Tuwan Panghū'," yukna, "min pila subay ampunku pagkahiku bang iya makarusa ma aku? Min pitu' bahā'?" 22Yuk si Isa, "Ngga'i ka hal min pitu', sagō' min pitumpū' maka pitu'." 23Jari magparalilan si Isa, yukna, "In kapagparinta Tuhan sali' dalil dakayu' sultan ya bilahi amista palutangan saga tendogna. 24Sakali itu, hinabuna magbista utang, aniya' binowa ni iya dakayu' tendogna taga-utang laksa'an pilak. 25Jari in sīn ma tendog inān mbal makabayaran utangna, angkan magpanoho'an sultan in a'a inān sampay anak-h'ndana subay pinab'llihan nihinang ata. Subay pinab'llihan isab ai-aina kamemon pamayad utangna. 26Na, angōk-tu'ut magtūy tendog itu ma alopan sultan angamu' junjung ni iya. 'O tuwan,' yukna, 'patangguhun gi' aku. Bayaranku du utangku kamemon.' 27Manjari ma'ase' sultan inān ma tendogna. Pinahalam na utangna ati pinapole' iya. 28"Na, pagluwas tendog inān min alopan sultan, aniya' talanggalna pagkahina, tendog sultan isab. In tendog damuli itu taga-utang dangkuri' ma tendog tagna'. Magtūy iya niragtu' maka pin'kkol e' tendog tagna'. Yukna, 'Bayarin na utangnu ma aku.' 29Magtūy angōk-tu'ut tendog damuli itu anganjunjung, yukna, 'Patangguhun gi' aku. Bayaranta du ka.' 30Sagō' mbal pinatanggu, gom pa'in ni'isi ni deyom kalabusu sat'ggol mbal makapuwasan utangna kamemon. 31Pag'nda' pa'in e' saga tendog kasehe'an ma kahinangan tendog tagna' inān, magtūy sigām landu' asukkal, ati pehē' ni sultan angahaka pasal pakaradja'an inān. 32"Jari pinalinganan e' sultan tendog bay aheka utangna he'. 'Jahulaka' pahāp ka ilu!' yukna. 'bay pahalamku utangnu kamemon ma sabab panganjunjungnu ma aku. 33Arapun ka'ase'annu pagkahinu he', buwat bay ka'ase'ku ma ka'a!' 34Jari sidda angastol sultan inān ma iya, angkan soho'na tendog e' ni'isi ni deyom kalabusu sampay tiniksa' sat'ggol halam gi' kabayaranna utangna." 35Yuk si Isa, "Buwattē' du isab nihinang e' Mma'ku ma sulga' ma ka'am dangan maka dangan, bang mbal ampunbi pagkahibi min deyom ataybi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\