MATIYU 19

1Aubus pa'in pamissala si Isa buwattē', ala'an iya min lahat Jalil tudju ni lahat Yahudiya, ni jadjahan ma liyu sapa' Jordan. 2Aheka to'ongan saga a'a bay ameya' ma iya, ati kauli'an e'na saga saki sigām maina'an. 3Sakali aniya' pina'an saga Parisi anulayan iya bo' supaya iya tajallat ma bissalana. Yuk sigām ma iya, "Bang ma sara'tam, makajari bahā' bang l'lla animanan h'ndana, minsan ai sababanna?" 4Anambung si Isa, yukna, "Kilāku halam bay tabassabi ya tasulat ma Kitab, ya yuk-i, 'Ma tagna' pamapanjari Tuhan ma manusiya', bay sigām pinapanjari e'na l'lla maka d'nda?' 5Yuk Tuhan e', 'Angkanna l'lla ang'bba min ina'-mma'na bo' parakayu' ni h'ndana. Manjari in bay duwa baran, dabaran na.' 6Ngga'i ka na sigā duwa baran," yuk si Isa, "sagō' dabaran na sigā karuwangan. Angkan subay mbal pinapagbutas e' manusiya' ya bay pinapagdakayu' e' Tuhan." 7Atilaw saga Parisi ma si Isa, yuk-i, "Na angay bahā'? Bang ma pandu' si Musa, makajari l'lla animanan h'ndana bang pa'in aniya' sulatna pagpasahan." 8Ya sambung si Isa, "Ya angkan kam pinarūl e' si Musa animanan h'ndabi, sabab agagga kam pinandu'an. Saguwā' ngga'i ka buwattē' bay ma waktu tagna'. 9Haka'anta kam, sai-sai animanan h'ndana ma halam bay angaliyu-lakad min iya, ati magh'nda iya saddī, taga-dusa iya angaliyu-lakad min h'ndana po'on." 10Yuk saga mulid si Isa ma iya, "Bang buwattē' kahālanna ma a'a maglakibini, ahāp lagi' subay mbal magpūn." 11Anambung si Isa, yukna, "Pandu' ilu mbal kabogbogan e' manusiya' kamemon, luwal sigām ya kabuwanan kosog e' Tuhan. 12Magginis isab pagsababan ya angkan l'lla mbal magh'nda. Aniya' a'a mbal makapagh'nda sabab aniya' salla' ma baranna. Aniya' mbal makapagh'nda sabab kinabili e' a'a, maka aniya' isab magniyat subay mbal magh'nda ma sabab pagparinta Tuhan ya pagmatayanna. Sai-sai makataima' pandu' itu, subay anaima' to'ongan." 13Na, aniya' saga a'a bay amowa saga anak sigām ni si Isa bo' supaya pinat'nna'an tanganna maka niamu'an kahāpan min Tuhan. Sagō' bay pinabukagan saga a'a amowa inān e' kamuliran si Isa. 14Ah'lling si Isa, yukna, "Parūlunbi pi'itu ni aku saga kamanahutan itu. Da'a lāngunbi. Sabab sai-sai makasali' kaul-pi'ilna ni buwat kamanahutan ilu, taga-palsuku'an du ma pagparintahan Tuhan." 15Jari pinat'nna' e' si Isa tanganna ni saga onde' inān, bo' yampa ala'an minnē'. 16Manjari itu aniya' dakayu' a'a pehē' ni si Isa. Yukna, "Tuwan Guru, kahāpan ai subay hinangku bo' supaya aku kaniya'an kallum taptap ni kasaumulan?" 17Yuk si Isa, "Angay aku tilawnu pasal kahāpan? Tunggal du Tuhan ahāp. Bang ka bilahi pinasuku'an kallum taptap, subay bogbogannu panoho'an Tuhan." 18Atilaw gi' l'lla, yukna, "Panoho'an ingga?" Ya sambung si Isa, "Da'a ka amapatay a'a. Da'a ka angaliyu-lakad ni ngga'i ka paghola'nu. Da'a ka anangkaw. Da'a ka anaksi' puting. 19Pagaddatin ina'-mma'nu. Maka kalasahin pagkahinu manusiya' buwat e'nu alasahan barannu." 20Yuk l'lla inān, "Ā, bay na kabogboganku ina'an-i kamemon. Ai gi' subay hinangku?" 21Yuk si Isa ma iya, "Bang ka bilahi tubus kahāp addat-tabi'atnu, pehē' ka, pab'llihin alta'nu kamemon bo' pamuwanun b'llihanna ma saga a'a miskin. Manjari aniya' du karayanu ma deyom sulga'. Puwas e' pi'itu ka ameya' ma aku." 22Pagkale a'a inān ma bissala si Isa, magtūy iya ala'an, maka e'na asusa sabab landu' aheka alta'na. 23Sakali ah'lling si Isa ni saga mulidna, yukna, "Haka'anta kam to'ongan, in a'a dayahan kahunitan pasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. 24Aho', haka'anta kam, kaluhayan gi' unta' palabay min buli' jalum min a'a dayahan pasōd ni deyom pagparintahan Tuhan." 25Ainu-inu to'ongan saga mulid pagkale sigām ma bissala si Isa itu. "Bang buwattē'," yuk sigām, "sai bahā' makasampay ni kasalamatan ma deyom sulga'?" 26Pinandang e' si Isa saga mulidna he' maka e'na anambung. Yukna, "Bang manusiya' mbal to'ongan makarapat. Sagō' halam aniya' ahunit ma Tuhan." 27Anambung lagi' si Petros, "Nda'un ba kami itu," yukna. "Bay bbahan kami ai-ai kami kamemon bo' ameya' ma ka'a. Ai bahā' panungbas kami?" 28Yuk si Isa, "Haka'anta kam to'ongan: in aku Anak Manusiya', bang ta'abut na waktu kapaningkō'ku ma deyom kasahaya'an, magagi du aku ma dunya baha'u. Ya du ka'am saga bebeya'anku, pinatingkō' du isab ma tingkō'an sangpū' maka duwa hekana, ati nihukum e'bi saga bangsa panubu' si Isra'il kasangpū' maka duwa. 29Sasuku bay ang'bbahan luma'na atawa danakanna, atawa ina'-mma'na, atawa panganakna, atawa tana'na, ma sabab katuyu'na ma aku, tinungbasan du iya paheka e' Tuhan, lipat manglipat min bay bbahanna. Maka kaniya'an du iya kallum taptap ni kasaumulan. 30Sagō' aheka a'a makarahū buwattina'an, pinaramuli ma waktu sinōng. Aheka isab taramuli ma buwattina'an, pinarahū ma waktu sinōng."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\