MATIYU 2

1Si Isa bay nianakan ma kaluma'an Betlehem ma lahat Yahudiya, ma masa kapagsultan si Herod. Mbal at'ggol, aniya' saga a'a alim bay min sobangan at'kka pehē' ni Awrusalam. Saga a'a itu pangangadji' ma saga bitu'un. 2Pagt'kka sigām ni Awrusalam magtūy sigām atilaw, yuk-i, "Maingga na onde'-onde' bay nianakan, ya ginanta' magsultan ma bangsa Yahudi? Ta'nda' kami bitu'un ya pamandogahan iya, paluwa' min sobangan, jari itiya' kami pi'itu amudji iya." 3Pagkale itu e' Sultan Herod, magtūy landu' asasaw pikilanna. Sampay saga a'a kamemon ma deyom da'ira inān magkasasawan du isab. 4Magpanoho'an si Herod subay magtipun saga nakura' kaimaman maka saga guru sara' agama. Atilaw iya ma sigām, yukna, "Maingga kono' panganakan Al-Masi?" 5Anambung saga a'a inān, yuk-i, "Ma kaluma'an Betlehem, ma lahat Yahudiya, sabab tasulat asal e' nabi ma deyom Kitab, ya yuk-i: 6'In kauman Betlehem, ya ma lahat Yahudiya, aheya kabantuganna min saga da'ira babantugun ma lahat Yahudiya, sabab aniya' palahil minnē' dakayu' a'a magmakōk, a'a angupiksa' saga a'aku bangsa Isra'il!' " 7Puwas e' pinalinganan e' sultan Herod saga a'a alim e', binowa magbissala ma halam aniya' makata'u. Tinilaw sigām e'na bang sumiyan waktu bay kasobang bitu'un. 8Kahaka'an pa'in sultan, pinapehē' sigām ni Betlehem. Buwattitu panoho'anna ma sigām, yuk-i, "Pehē' kam, piha'unbi to'ongan onde'-onde' inān. Bang iya tabākbi, pata'uhunbi aku supaya aku isab pehē' amudji iya." 9- 10Aubus pa'in sigām binissalahan e' sultan, palanjal na sigām tudju ni Betlehem. Ma labayan pa'in, parahū min sigām bitu'un ya bay ta'nda' sigām ma lahat sobangan lagi'. Pag'nda' itu, landu' aheya kakōgan sigām. Jari patongod bitu'un inān min diyata' luma' ya pat'nna'an onde'. 11Makasōd pa'in saga a'a alim inān ni deyom luma', ta'nda' e' sigām onde'-onde' maka ina'na si Mariyam. Jari pasujud sigām amudji iya, maka pinaluwas isab saga huhulmatan bay bowa sigām pamuwan ma onde' inān. Aniya' bulawan, kamanyan, maka pahamut mira. 12Puwas e' binanda'an sigām e' Tuhan ma deyom uppi, sinō' da'a pabalik ni si Herod. Manjari amole' sigām ni lahat labay min lān saddī. 13Pagla'an sigām, aniya' mala'ikat min Tuhan magpanyata' ni si Yusup ma deyom uppi. Yuk mala'ikat, "Punduk ka. Bowahun onde' maka ina'na ilu ati alahi kam ni lahat Misil. Mahē' gi' kam sat'ggol kam mbal pala'anku minnē'. Ilu si Herod amiha onde' ilu pinapatay." 14Magtūy punduk si Yusup. Niā' e'na onde' maka ina'na bo' sigām pauntas minnē' tudju ni lahat Misil ma sangom du inān. 15Mahē' sigām sampay amatay si Herod. Jari aniya' kamaksuran ma bay pangallam Tuhan, ya tasulat ma Kitab e' nabi Hoseya. Yukna, "Bay soho'ku anakku pi'itu min lahat Misil." 16Pagta'u pa'in e' si Herod in iya bay niakkalan he' saga a'a alim e', apasu' to'ongan atayna. Magtūy iya magpanoho'an pinapatay saga onde'-onde' l'lla kamemon ma Betlehem sampay ma sakalibutna, sasuku angumul duwantahun sampay pareyo' gi' minnē'. Binista e' si Herod umul saga onde' inān tinagna'an min waktu bay pamata'u iya e' saga a'a alim pasal waktu katuwa' bitu'un. 17Minnē' aniya' kamaksuran ma bay tasulat e' nabi Irimiya, ya yukna, 18"Aniya' lengog takale ma lahat Rama, lengog a'a magkarukka'an maka maglemong. Si Rakiya anangisan saga anakna. Mbal tapahali paglemongna, sabab wa'i pinapatay anakna kamemon." 19Amatay pa'in si Herod, aniya' mala'ikat min Tuhan bay pauppi ni si Yusup mahē' ma lahat Misil. 20Yuk mala'ikat, "Punduk ka. Bowahun onde' maka ina'na pabalik ni lahat Isra'il, sabab magpatayan na saga a'a bilahi amapatay onde' ilu." 21Sakali pabangun si Yusup. Binowa e'na onde' maka ina'na pabalik ni lahat Isra'il. 22Pagta'u pa'in e' si Yusup in si Arkilas paganti' na min mma'na si Herod magsultan ma lahat Yahudiya, atāw iya palahat maina'an. Binanda'an iya pabalik ma deyom uppi, ya angkan sigām magtai'anak pehē' ni lahat Jalil 23bo' pat'nna' ma kaluma'an niōnan Nasaret. Jari aniya' kamaksuran ma bay pinagkallam e' saga kanabihan pasal Al-Masi, ya yuk-i, "Niōnan iya a'a Nasaret."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\