MATIYU 21

1Jari itu, asekot pa'in disi Isa ni da'ira Awrusalam, bo' ma tongod būd Kayu Jaitun na, ta'abut e' sigām kaluma'an Betpage. Mahē' pa'in, sinoho' e' si Isa duwangan mulidna parahū. 2Yukna, "Pehē' na kam ni kaluma'an ya ma dahuanbi ilu. Pagt'kkabi pina'an, makabāk du kam kura' maka anakna paengkot maina'an. Hubarinbi bo' bowahunbi pi'itu. 3Bang aniya' ganta' atilaw ka'am bang angay ngā'bi, haka'inbi buwattitu, yukbi, 'Tu'ud pagguna e' nakura'.' Jari pinasagaran du kam magtūy e'na." 4Pinaniya' buwattē' bo' magtanda' ya bay pinagkallam e' dakayu' nabi, ya yuk-i, 5"Haka'inbi saga a'a Awrusalam, Ilu na sultanbi at'kka ni ka'am. Areyo' pangatayanna, angura' iya ma anak kura'." 6Na, pehē' duwangan mulid e', nihinang e' sigā ya bay panoho'an si Isa. 7Binowa e' sigā kura' maka anakna, nilampikan maka badju' sigā bo' yampa pangura'an e' si Isa. 8Angura' pa'in iya, landu' aheka a'a bay am'llat s'mmek sigām ma lān palabayanna. Saga a'a kasehe' bay anabulakan pina'an saga engas-engas dahunan bay labasan sigām. 9Manjari ba'anan saga a'a ya magl'ngnganan min dahuan si Isa, sampay sigām paturul min buli'anna, magpangolang sama-sama yuk-i, "Mahaldika' ni tubu' sultan Da'ud! Bang pa'in binarakatan ya kawakilan e' Tuhan pi'itu! Sanglitantam Tuhan Mahatinggi!" 10Manjari pagt'kka si Isa ni Awrusalam, ahiluhala' deyom da'ira inān kamemon. Yuk saga a'a maina'an, "Sai bahā' a'a ilu?" 11Anambung kaheka'an, yuk sigām, "Si Isa ko' itu, nabi min Nasaret ma lahat Jalil." 12Sakali itu pasōd si Isa ni deyom langgal pagkulbanan bo' yampa pinala'an e'na sasuku maglilitu maka magdagang maina'an. Binaliskat e'na lamisahan saga a'a magsambi'an sīn bangsa liyu ni sīn Yahudi. Ya du binaliskat e'na paningkō'an saga a'a magdagang assang pagkulban. 13Yuk si Isa ni saga a'a inān, "Tasulat asal ma Kitab Kanabi-nabihan bay pagkallam Tuhan, ya yuk-i, 'Luma'ku itu niōnan luma' pagsambahayangan saga a'a.' Sagō' tahinangbi na sali' luma' patapukan mundu." 14Maina'an lagi' si Isa ma deyom langgal, pina'an ni iya saga a'a buta maka a'a pengka' ati kauli'an sigām e'na. 15Sagō' angastol saga kaimaman alanga maka saga guru sara' agama, pag'nda' sigām ma hinang si Isa makainu-inu inān, maka pagkale sigām ma saga onde' magpangolang ma deyom langgal, ya yuk-i, "Mahaldika' ni tubu' Sultan Da'ud!" 16Jari ah'lling saga nakura' inān ni si Isa, yuk sigām, "Takalenu bahā' ya pinah'lling e' saga onde'-onde' itu?" "Aho'," yuk si Isa. "Angay? Kilāku halam tabassabi ya tasulat ma Kitab Jabul, ya yuk-i, 'Min kahandaknu saga kamanahutan amudji ōnnu, saga anak duru'an lagi' ananglitan ka'a.' " 17Puwas e' ala'an si Isa min sigām bo' paluwas min da'ira tudju ni kaluma'an Betani. Pahanti' iya mahē' dambahangi. 18Pagk'llat llaw, ma labayan pa'in si Isa tudju ni Awrusalam pabīng, lingantu iya. 19Ta'nda'na dampo'on kayu igira ma bihing lān, sagō' pagpehē'na, halam aniya' buwa' tabākna maina'an, luwal dahun. Jari sinapdahan e' si Isa kayu inān, yukna, "Puwas minnitu, kayu itu mbal to'ongan magbuwa' pabīng." Magtūy alanos kayu inān. 20Pag'nda' saga mulidna, ainu-inu sigām. "Allā," yuk sigām, "angay kayu igira itu alanos saru'un-du'un?" 21"Na, haka'anta kam to'ongan," yuk si Isa, "bang kam angandol to'ongan ma halam aniya' hawal-hawal deyom ataybi, makahinang du kam buwat bay hinangku ma kayu igira itu. Maka ngga'i ka hal e'-i. Minsan būd inān, bang soho'bi ala'an min baina bo' pat'nna' ni deyom s'llang, tantu du ameya'. 22Bang kam angandol, tasambutbi du ai-ai pangamu'-ngamu'bi ni Tuhan." 23Jari pabīng na si Isa ni deyom langgal pagkulbanan bo' amandu'. Sabuna pa'in amandu', pina'an ni iya saga kaimaman alanga maka saga pagmatto'ahan Yahudi. Yuk sigām, "Ai kapatutnu maghinang ka buwattilu? Sai bay amuwanan ka'a kapatut?" 24Anambung si Isa, yukna, "Aniya' dakayu' patilawku ma ka'am dahū. Bang itu sambunganbi, haka'anta du kam bang ai kapatutku maghinang buwattitu. 25Ya bay kapatut si Yahiya magpandi saga a'a, kapatut min Tuhan bahā' atawa min manusiya' sadja?" Na, magisun-isun sigām, yuk-i, "Bang saupama yukta in kapatut si Yahiya inān bay min Tuhan, tantu kitam tinilaw e'na bang angay kitam halam bay magkahagad ma si Yahiya. 26Sagō' bang yukta in kapatut si Yahiya inān min manusiya' sadja, na piligdu kitam. Sabab saga a'a itu magkahagad kamemon in si Yahiya nabi min Tuhan." 27Angkan buwattitu ya panambung saga nakura' ma panilaw si Isa, yuk-i, "Mbal kata'uwan kami." "Na," yuk si Isa, "ya du aku mbal angahaka'an ka'am bang minningga ya kapatutku maghinang saga hinang itu." 28Amissala si Isa, yukna, "Pikilunbi paralilanku itu. Aniya' a'a duwa anakna l'lla. Na pehē' a'a itu ni anakna siyaka, yukna, 'Otō', pehē' ka llaw ilu maghinang ma kabbun.' 29Yuk sambung siyaka he', 'Mbal aku.' Saguwā' apinda pikilanna ati pehē' iya ni kabbun maghinang. 30Jari pehē' a'a itu ni anakna siyali, anoho' iya maghinang buwat bay panoho'anna ma siyaka. 'Aho', Mma',' yuk sambung siyali. Sagō' halam iya bay pehē'. 31Na," yuk si Isa ni saga a'a inān, "bang ma ka'am, sai ya bay ameya' ma kabaya'an mma'na?" "Ya anak siyaka," yuk sambung sigām. "Haka'anta kam to'ongan," yuk si Isa, "saga a'a dusahan, ya buwat maga'ā' sukay parinta maka d'nda ala'at, parahū sigām min ka'am ameya' ma pagparinta Tuhan. 32Sabab si Yahiya Magpapandi bay pi'ilu ni ka'am amata'uwan ka'am bang ingga ya lān abontol, sagō' halam iya bay kahagadbi. Malaingkan saga a'a magā' sukay parinta maka saga d'nda ala'at, bay magkahagad. Maka minsan ta'nda'bi ina'an-i, halam bay apinda pikilanbi bo' kam magkahagad ma si Yahiya." 33"Pakale kam ma paralilan dakayu' itu," yuk si Isa. "Aniya' dakayu' a'a tag-dapu tana' bay ananom bahan anggul ma kabbunna. Nilikus e'na maka ād, kinali e'na lowang pagp'gga'an buwa' anggul, maka nihinang e'na pamantawan alanga. Puwas e' patunggu'anna kabbun inān ma saga magtutunggu', bo' yampa iya atulak ni lahat saddī. 34Ta'abut pa'in musim pagpusu' buwa' anggul, sinoho' e' tag-dapu kabbun saga sosoho'anna pehē' ni saga magtutunggu' angā' palsuku'anna. 35"Sagō' pagt'kka pehē' saga sosoho'an itu, sinaggaw sigām e' magtutunggu'. Dakayu' sosoho'an inān bay niraplosan, dakayu' bay pinapatay, dakayu' isab bay pinagbantung. 36Puwas e' in tag-dapu bay amapehē' saga sosoho'an saddī, aheka lagi' min bay dahū. Ya du sigām bay nila'at e' saga tunggu', buwat bay pangala'at sigām ma sosoho'an tagna'. 37Na, ma katapusan, bay pinapehē' anak tag-dapu, sabab pangannalna, 'Tantu pinagaddatan anakku e' saga tunggu' he'.' 38"Sagō' pag'nda' saga tunggu' ma anak tag-dapu itu, magtūy sigām magisun, yuk-i, 'Ya na ko' ilu anak tag-dapu. Sūng kitam, papataytam iya bo' ta'ā'tam tana'na.' 39Manjari sinaggaw e' sigām anak tag-dapu. Nijudjalan iya paluwas min likusan, bo' pinapatay. 40"Na," yuk si Isa, "bang at'kka tag-dapu kabbun pehē', ai bahā' hinangna ma saga a'a magtutunggu'?" 41Anambung sigām, yuk-i, "Tantu papatayna saga pilliyu inān. Patunggu'anna kabbunna ma a'a saddī, ya bilahi ang'nde'an palsuku'anna bang ta'abut musimna." 42Yuk si Isa ni sigām, "Halam bahā' tabassabi ayat Kitab ya yuk-i, 'Ya batu bay sinulak e' a'a maghinang luma', ya na batu manjari pamapagon luma'. Hinang Tuhan ko' inān, landu' ahāp ma pang'nda' kami.' 43"Angkan kam haka'anku," yuk si Isa, "nila'anan du min ka'am bay palsuku'anbi ma deyom pagparintahan Tuhan bo' pinapinda ni a'a saddī bangsa. Jari sigām ya amaluwas kahāpan ya tōp ma pagparintahan Tuhan. [ 44Sasuku ahūg ni batu itu atumu-tumu du baranna. Maka sasuku kahūgan batu itu apipis du kamemonna.]" 45Pagkale e' saga kaimaman alanga maka e' saga Parisi ya pamaralil e' si Isa itu, magtūy tasayu in sigām ya pina'andigan e'na. 46Angkan sigām bilahi anaggaw si Isa, sagō' halam kalandu'an. Tināw sigām ma kaheka'an a'a inān sabab dī nabi si Isa bang ma bistahan sigām.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\